Dala­gang Marya, Indu ring Sablang Ka­pal­danan king Am­lat Ka­pam­pan­gan (Vir­gin Mary, Mother of all Reme­dies in Pam­pango His­tory)

Sun.Star Pampanga - - TOPSTORY! -

“Sulu na ka ning metu-lelan­gan, ika ing bu­lak­lak sari king leg­wan Inya pin mo metu-ketawan du­ru­rup king kekang ka­banalan. O, Indu ning Dyos malunus ko pu karen­ing ali­pan mu,

Pat­wad ko pu kekami Indu, Biren ning pakalulu.

Bapu Indu Biren Santa, Bapu Marya mipnu king garsya

Ing Gi­n­ung Dyos atsu keka, kar­ing sablang babai nwan ka. Dapot lak­was ya pang nwan, ing bunga ning kekang at­san Panalan­gin mu ke In­dung mal kang Ye­sus Ari ning Sik­luban.”

“O Indu ming Biren kekeng pat­u­lu­nan, ikang minye tula am­pong ka­paya­pan.

King indu ning balen, kekeng lalaw­igan, ul­ing kalim­bun mu kar­ing sablang dalan,

ding baryos at pu­ruk kar­ing ka­bale­nan, agad menatili ing ing kataimikan.

Ding sablang pisam­ban am­pong ding bisi­tas a kekang delawan o biren a maslag, Ding anggang memalen pig­dala mung lamak metula lang dakal keka pasala­mat.

Kasal­pan­tayanan miyun­lad, mi­l­ablab ing pamikalugud agad lina­ganap.

O Biren de los Reme­dios damdam ka king kekang aus, ilig­tas mu ke’t ik­abus

King sablang tuksu at marok ibye mu ing kekang lunus, panalan­gin mu ke king Dyos!”

~ Dalit kang In­dung Marya, Biren ding Sablang Ka­pal­danan

“Kan­i­tang ka-labinglima ya ing bu­lan ning Abril ning ban­wang kal­abingsyam-li­mang pulu’t adwa, megump­isa ing pa­manalo ning Biren de los Reme­dios king balen Masan­tol. Mani­bat kanita li­pat-li­pat ya kar­ing siba­balen ning Ka­pam­pan­gan at ma­g­a­gawa ing pami­lad­lad king sinta king Dyos at lugud king parang tau.

Ong ka­galang-galang a obispu at ing gob­er­nador ning Ka­pam­pan­gan alus antabayanan da ing ma­sus­ing pa­magli­pat. King pa­magli­pat king Biren de los Reme­dios ding at­ing kagi­wana lik­wan na pabakalan deng lamak (gift) para ipamye saup kar­ing ka­p­atad a makgkakasakit kabyayan— e la pa­bi­lang ding kalu­lung tinang­gap kan­wanan king kaladwa’t katawan uli na nit­ing kilu­san (Cruzada) king lalam nang kayam­punan ning biren.

Kar­ing siba­balen at bayu-baryu a nung nu ya ma­n­atili ing Biren ma­g­a­gawa ing alang patugut a pa­m­a­grusaryu, pa­m­ag­pru­sisyun, at pa­m­ag­pen­iten­sya. Mi­lala­ganap ing pa­mag-misyun kar­ing baryu, at ing par­roco miva-kayu­paya kar­ing sakup na bang gisin­gan la king kasal­pan­tayananat abyayan king pak­sang pamikalugud dar­ala ning Cr uzada.

King uli no ning Biren de los Reme­dios ding malam­bat nang ki­nawani king sepupunan ning In­dung Santa Iglesya migba­lik lang pepa­si­bayu at miyu­man lang tinang­gap kar­ing sakra­men­tos. Iti maragul a kalam at bas­bas king kaladwa’t katawan a pigkalub ning banwa king ka­pami­la­tan ning Biren yang mag­ing sangkan king tu­lang ma­male king balang pusung Ka­pam­pan­gan. Uli na niti ing ka­banal­banalan a Ibpa at meg­ing kalili nang San Pe­dru keti sulip pigkalub na ing up­aya bang miputun­ganan yang ko­rona ing Biren de los Reme­dios.

Kan­i­tang mi­n­una ing Bal­iti, Sa­gin, at Pu­lung Bulu metung lang baryu a pa­muntukan nang D. Basilio Hen­son. Ke­tang ban­wang 1908 ing Bal­iti migsar­ili ya anting baryu, at ing Kap­i­tan Fran­cisco Panlilio pinili ne ing Biren de los Reme­dios anting pat­u­lu­nan. Ing gewa nang san­tun­gan ning Biren de los Reme­dios metung yang ban­tayan. Ke­tang

ban­wang 1918 mi­ta­lakad metung yang bisi­tas ket­ing baryu at meg­ing pisam­ban ne ngeni.

Ke­tang katlu ya ing bu­lan ning Disyem­dri ning ban­wang 1943 megawa yang parokya it­ing baryu, at ing kau­nan-unan a paroko ya pin ing meg­ing Mons. Fran­cisco Can­cio. King pa­m­ag­malasakit ding pam­ilyang Yo­suico at kasaupan ding sakup ning parokya mi­ta­lakad ya ing mas­ant­ing at kongkre­tung pisam­ban. Ing metung kar­ing men­gasiwa kan­it­ing pisam­ban at kumbintu ya pin i P. Gen­eroso Pal­lasigui. Ing salukuyan a paroko lalu neng sas­antin­gan ing pisam­ban at kakatmwan pala­muti.”

~ Meyangu king metung a lu­mang Ak­lat Panalala

***

Dake Tal­a­bal­dugan: gawâ¹ – (palagyu) kimut, galo. English: ac­tion, deed. Alim­bawa king pa­mangamit: “Ali king salita mu kabud makik­i­lala ing kat­a­p­atan nung e peka­maula­gang dili king gawa.”

gawâ² – (pan­guri) gewa, inari, de­patan, kidta, lelan­gan, sin­u­lat, gin­ulis, dinukit, in­alkus. English: made or man­u­fac­tured. Alim­bawa king pa­mangamit: “Dakal ya gawa a mil­im­bag kareng ak­lat ing byasang ta­la­su­lat a i Selu inya pin sig­uru na­man kanu e ne makaling­wan kar­ing daratang a panaun.”

gawâ³ – (pan­guri) gewa, pauli na, uli na. English: caused by, be­cause of, due to. Alim­bawa king pa­mangamit: “E na ayamyam ing tang­ga­pan na la reng aluk dang salap­ing ka­palit ning pa­manyak­wil na keng kasal­pan­tayanan gawa ning matas ya ka­panali­gan king kaya­pan at king Apung Ginu.”

gawad¹ – (palagyu) galal, pagkalub, bibye, yabut; paran­gal, papuri. English: award, be­stowal, grant. Alim­bawa king pa­mangamit: “Ing gawad ka­tum­bas na ning pa­mangi­lala da kar­ing de­patan tamung mayap o dak­ila.”

gawad² – (palagyu) galal, gantim­pala, gant­ing­pala, tanda ning pa­mangi­lala at paran­gal. English: prize, re­ward. Alim­bawa king pa­mangamit: “At­ing gawad a ka­palit da ring sabla tamung kapiba­batan, ka­pagtya­gan, kasi­pa­gan at sikanan l ub.”

***

SENAYAN KA­PAM­PAN­GAN

Kan­i­tang mi­n­unang panaun at e pa na­man masyadung malam­bat pa— neng maglim­bun— deng ka­balen tamu adwa lang ta­latag o two rows la keng dalan at mag­dala la ngan alus kandila ka­bang sususlu la keng lim­bun o pru­sisyun. Ngeni, akasanayan da nang bala mag­pasyal la mu at ala lang dar­alang kandila neng lim­bun. Dakal pa mi­pa­pagk­wentu la mu at bala din­tang la mu bang maka-porma kareng man­albe lal­abas­nan da. Mi­lako na ing galang da ata deng ka­balen a makipaglim­bun.

***

PAMIPALINO: Ing Kapisik mag­nasa ya at man­walang mis­ub­ling pa­si­bayu ing lagablab ning leg­wan ning Kali­nan­gan Ka­pam­pan­gan ka­pami­la­tan ding keyang dalit, kawatasan, am­lat at miyay­ali­wang ka­paglalan­gan-pa­nyu­lat a misu­lat king pig­mu­lan at tune kuli­tan kambe ning dalise at ma­pag­masa­bal a pamisip at parasan. Ing pa­nyu­lat ding pipumpunan yang sukat mataluki at mi­parangalan ka­pami­la­tan ning pa­mangamit kareti at aliwa ring kar­ing dayu at salun­gat a par­alan dang dela keti Ka­pam­pan­gan. Ing Kapisik ala yang kik­ilin­gan a ka­panali­gan, agu­man o ninu man nung e ing Lubu­sang Katut­wan.

Mal­yaring sumu­lat king gar­ci­[email protected]­hoo.com para kar­ing ku­tang o mu­nikala.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.