PESO

Sun.Star Pampanga - - BUSI­NESS! -

recog­ni­tion is be­ing ded­i­cated to all Fer­nandi­nos and part­ner-em­ploy­ers.

“Masaya tayo na muli, kini­lala ng DOLE ang at­ing PESO. Itong paran­gal na ito ay ini­aalay natin sa mga Fer­nandino na pur­sigido na maka­pag­tra­baho para sa kani­lang mga pam­ilya at siyem­pre, sa at­ing mga part­ner-em­ploy­ers na nanini­wala sa mga kakaya­han ng Fer­nandi­nos (We are happy that once again, our PESO was rec­og­nized by DOLE. We ded­i­cate this recog­ni­tion to Fer­nandi­nos who work for their fam­i­lies. Of course, we ded­i­cate the recog­ni­tion also to our part­ner-em­ploy­ers who be­lieve in the ca­pa­bil­ity of Fer­nandi­nos),” ex­pressed Santiago.

The award­ing cer­e­mony was at­tended by PESO La­bor and Em­ploy­ment Officer Dolor Aquino, and Youth De­vel­op­ment Officer Mary Jer­lynne Feli­ciano on be­half of Santiago and Sayre.---CSF-CIO

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.