65 mga bayan sa CL iden­ti­fied sa elec­tions watch­list

Sun.Star Pampanga - - TOPSTORIES! -

Umaabot sa 65 mga bayan sa Cen­tral Lu­zon ang nasa elec­tions watch­list ar­eas.

Ito ang na­pag-ala­man ng in­tel­li­gence of­fi­cer (IO) Date­line na kung saan ito ang nag­ing “validation” ng Re­gional Elec­tions Mon­i­tor­ing Ac­tion Cen­ter (REMAC).

Batay sa re­port ng REMAC sa kasalukuyan ha­los 65 na mga bayan sa re­hiyon ang nasa kani­lang elec­tions watch­list.

Karami­han na mga bayan nasa watch­list ay ang lalaw­igan ng Nueva Ecija at Bu­la­can.

Sa nasabing dalawang lalaw­igan ang may­roon naiu­u­lat na palag­ing elec­tions re­lated in­ci­dents.

Ito ay batay sa mga nakali­pas na elec­tions pe­riod na kung saan may­roon naiu­u­lat na po­lit­i­cal ha­rass­ment.

Sa Pam­panga ang mga bayan ng San Si­mon, Apalit at Arayat ang nasa watch­list ng REMAC.

Matatan­daan ni­tong nakali­pas na linggo, dalawang barangay cap­tains ang pinag­babaril at na­sug­atan sa ka­habaan ng MacArthur High­way sa bayan ng Mi­nalin.

Hang­gang ini­imbesti­ga­han

Pam­panga Po­lice.

Hindi bi­nang­git ng source ng IO kung alin alin mga bayan sa anim na lalaw­igan at dalawang lung­sod sa re­hiyon ang nasa elec­tion watch­list.

Walang bayan na­man sa Au­rora ang nasa elec­tion watch­list.

*****

Noong nakaraang buwan mahigit sa 2,000 pulis ang na-pro­mote.

Ka­bi­lang sa mga pro­moted to kasalu­luyang

pa ito ng Po­lice Lieu­tenants sina Lerma Cas­tro ng Re­gional Po­lice Com­mu­nity Re­la­tions Di­vi­sion, Aileen Bal­isi ng Deputy Re­gional Direc­tor for Ad­min­is­tra­tion, Elsa Ca­su­panan at Chris­tian John Bautista, kapwa ng Re­gional Lo­gis­tics Re­source De­vel­op­ment Di­vi­sion. Ka­bi­lang din pro­moted to Lt. si Sil­vester Colanza ng Ga­pan City po­lice.

Pro­moted to Po­lice Ex­ec­u­tive Master Sergeant sina Tom Agustin ng Deputy Re­gional Direc­tor for Op­er­a­tions, Alvin de­los Reyes ng Deputy Re­gional Direc­tor for Ad­min­is­tra­tion, Dex­ter Dol­lente ng Of­fice of the Re­gional Direc­tor, Robert Gozun ng Of­fice of Chief Re­gional Staff at Ruth Fer­nan­dez ng Re­gional Lo­gis­tics Re­source De­vel­op­ment Di­vi­sion.

Pro­moted to Po­lice Cor­po­ral sina Jame­lah Navero at Anne Jer­ica Bue­nafe, kapwa ng Re­gional Po­lice Com­mu­nity Re­la­tions Di­vi­sion.

Con­grats sa in­y­ong la­hat…

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.