PNP at CDC po­lice may away?

Sun.Star Pampanga - - STORIES! - *****

Ni­tong nakaraang Martes nagka­roon ng matind­ing kon­trober­sya sa loob ng Clark Freeport.

Isang sim­pleng park­ing ang nang­yari na kung saan ang Clark De­vel­op­ment Cor­po­ra­tion (CDC) po­lice ay sinita ang isang naka­paradang sasakyan malapit sa pa­rade grounds sa bound­ary ng Ma­bal­a­cat City.

Ang may-ari ng sasakyan ay si Kevin, anak ni Chief PNP Po­lice Gen­eral Os­car Al­bay­alde.

Sa madali’t salita, akala ng CDC po­lice ay isang Kore­ano ang sinita nila?

Pagkat­a­pos sitahin ng CDC po­lice si Kevin, di­nala ito kasama ang dalawa ni­tong es­cort na pulis na sina Po­lice Mas­ter Sergeant Jhonny Beli­nan at Po­lice Cor­po­ral Jef­fry Ebreo sa tang­ga­pan ni Re­tired Gen. Romeo Ver.

Si Ver ang chiefng Public Se­cu­rity Depart­ment ng CDC at doon nang­yari ang hindi kanais kanais, ayon sa po­lice re­port.

Ang dalawang po­lice es­cort ni Kevin ay kaa­gad din­is­arma­han sa tang­ga­pan ni Ver kahit na nag­pak­i­lala ang mga ito na mga pulis sila.

Nang mala­man talaga na nagsasabi ng to­too si Kevin na anak ito ni Chief PNP, sila’y pinakawalaan din umano.

Sa pangya­yaring ito dahil di ma­g­a­nda ang nag­ing trato ng CDC po­lice sa dalawang po­lice es­cort at mag­ing kay Kevin sinam­pa­han ng kaso ang CDC po­lice.

Ni­tong Huwebes sina Beli­nan at Ebreo ay nagsampa ng ka­song slan­der by deeds, grave co­er­cion, un­just vax­a­tion and di­rect as­sault upon an agent of a per­son in au­thor­ity la­ban sa CDC po­lice sa sala ng Of­fice of the As­so­ciate Pro­vin­cial Pros­e­cu­tor Leila Navar­rete-An­gulo ng Ma­bal­a­cat City Pros­e­cu­tor Of­fice.

Sa nang­yaring gu­sot sa pag­i­tan ng PNP at CDC po­lice, sini­bak sa puwesto si Ver.

At isang CDC po­lice ang inaresto ng An­ge­les City po­lice nang ito’y lum­abas ng Clark Freeport na may dalang baril na walang kauku­lang pa­pe­les.

Siya ay inaresto ng Sta­tion 4 sa paglabag sa gun ban.

Sa panayan ng mga re­porter kay Chief PNP noong Huwebes na kung saan nag­ing bisita ito sa Camp Oli­vas, ang kanyang anak ay tahimik at walang pinagyaya­bang nang sila’y sitahin ng CDC po­lice.

Sang-ayon kay Chief PNP aalamin ngayon ng po­lice kung ang mga baril ng mga CDC po­lice ay may kauku­lang doku­mento at ka­pag wala sila’y huhuli­hin at kaka­suhan ng paglabag sa gun ban.

Sa­man­tala, ha­bang si­nusu­lat ng Date­line itong topic na ito, isang po­lice colonel din ang nag-re­act.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.