‘SIGAW NG GURO’

Sun.Star Pampanga - - PERSPECTIVE! -

DAN­ICA S. RAMIREZ

Ikalawang mag­u­lang kung kami ay itur­ing

Kahit marami sa amin ay maram­ing hi­naing

Pikit ang mata namin sa la­hat ng pasakit

Marami sa am­ing guro ang nagkakasakit

Hindi na alam ng iba kung ano nga ba ang am­ing tra­baho Sa dami ng gi­na­gawa, kami pa ba ay guro? Maram­ing kata­nun­gan ang am­ing nasa isi­pan Han­gad lang namin ay ma­gan­dang kinabukasan

Kinabukasan ng mga batang nan­gan­garap

Ang nais namin para mabawasan ang mahi­hi­rap

Isang dak­i­lang propesyon ang pagig­ing guro

Sana ay ma­pansin dahil hindi ito biro

--oOo-

The au­thor is Teacher I at Sto. Niño El­e­men­tary School

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.