Hi­naing ng isang Guro

Sun.Star Pampanga - - PERSPECTIVE! - --o0o--

Jon­ald Sa­muel S. Da Jose

Sanaysay

Ang pagig­ing guro ay lub­hang na­pak­abi­gat ng nakaatang sa at­ing mga ba­likat o tungkulin. Tayo ang tu­matay­ong pan­galawang mag­u­lang sa at­ing es­tudyante subalit sa at­ing mga anak tayo'y nagkuku­lang.

Ang sarap isipin na marami tay­ong na­ga­gawa alang-alang sa at­ing mga tin­u­tu­ruan. Tayo'y sumusub­ay­bay sa iba't ibang uri ng es­tudyante at nag­bibi­gay ng in­spi­rasyon sa kanila. kailan­gan mong ibi­gay ang isang daang por­siyento ng iy­ong lakas up­ang kahit pa­paano'y ma­pa­ganda ang buhay nila.

Ang ak­ing lamang tanong ay kung pa­paano natin matu­tu­gu­nan na pan­gala­gaan ang ibang mga es­tudyante kung ang sar­ili na­man natin anak ay na­pagkakai­tan ng oras. Na­pakalungkot isipin na ang buhay ng guro ay hindi lamang umi­ikot sa pag­tu­turo, kung pa­paano natin ma­pa­pabuti ang kali­dad ng at­ing in­sti­tusyon at matu­gu­nan ang pan­gan­gailan­gan ng at­ing ma­hal sa buhay.

Ang ak­ing punto lamang po rito ay sana'y matu­gu­nan din ng maayos ang mga prob­lema ng guro ukol sa sweldo, pam­ilya, maram­ing pa­per works at iba pang gawain. Nagig­ing ma­g­a­l­ing nga tayo sa pag­tu­turo ngu­nit ang malak­ing tanong nagig­ing ma­g­a­l­ing ba tayo sa at­ing pam­ilya? Hindi lamang sana sa oras ng eleksyon bukang­bibig ang mga na­ga­gawa ng guro sana kahit hindi eleksyon ay bi­gyan ng pansin ang mga sakrip­isyo natin. Mag­tu­lun­gan po tayo para ang dan­gal ng at­ing in­sti­tusyon ay hindi mabahi­ran ng marum­ing puli­tika.

The au­thor is Teacher II Pam­panga High School

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.