‘ANG KANIYANG TAGUMPAY’

Sun.Star Pampanga - - PERSPECTIVE! - DAN­ICA S. RAMIREZ

Na­pakasarap pak­ing­gan ang pan­galan sa mikro­pono

Si­nam­bit ang pan­galan ng kaniyang guro Pi­nalak­pakan ng mga kak­lase at mga panauhin Tu­mayo ang isang bata na na­pakahin­hin

Siya ay sin­abi­tan ng sam­pung medalya Ng kaniyang ama na walang sapin sa paa

Labis ang tuwa ng kaniyang mga guro

Dahil ang kaniyang pinag­daanan ay hindi biro Gu­tom kung puma­sok, tat­long piso ang baon

Pan­garap niya ay sa hi­rap ay bu­man­gon

Ang kaniyang tagumpay ay kaniyang in­alay Sa kaniyang ama at mga guro na nag­ing kaa­ga­pay

--oOo—

The au­thor is Teacher I at Sto. Niño Ele­men­tary School

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.