Kam­pa­nya sa il­le­gal drugs pat­u­loy pa rin

Sun.Star Pampanga - - TOPSTORIES! -

Sa ka­bila ng pag-amin ni Pan­gu­long Ro­drigo Duterte na lumalala pa rin ang il­le­gal drugs op­er­a­tion sa bansa, ang kam­pa­nya ng Philip­pine Na­tional Po­lice (PNP) la­ban dito ay pat­u­loy pa rin.

Ito ang ip­ina­hayag ng isang po­lice of­fi­cer sa Date­line na kung saan sa dami na umano ng PNP na nahuhul­ing mga drug pusher/user ay ha­los na­pupuno na ang mga ku­lun­gan.

Sa pag-upo ni Duterte, sin­im­u­lan na ng PNP ang kam­pa­nya la­ban sa il­le­gal drugs sa bansa.

Hindi na ma­bi­lang ang mga naaare­stong drug per­son­al­i­ties at mga na­pa­p­atay sa mga anti-il­le­gal drugs op­er­a­tion na isi­nasagawa ng iba’t ibang Po­lice Re­gional Of­fices sa bansa, ayon sa po­lice of­fi­cer.

Ilang ki­long shabu at mga drug para­pher­na­lia ang nakukump­iska ng Drug En­force­ment Units sa bansa.

Ito ang patu­nay na gi­na­gawa ng PNP ang kam­pa­nya la­ban sa il­le­gal drugs sa bansa, ayon sa po­lice of­fi­cer.

Nguni’t hang­gang sa kasalukuyang hindi pa rin nai­ib­san ang pagkalat ng droga sa iba’t-ibang panig ng bansa.

Katu­nayan nga, ayon sa po­lice of­fi­cer, mag­ing ang co­caine ay puma­sok na rin sa bansa.

Kahit na masi­gasig ang kam­pa­nya ng PNP la­ban sa il­le­gal drugs, lalo pa yata lumalala.

Ha­los la­hat ng mga ku­lun­gan sa bansa ay na­pupuno na at nag­sisik­sikan dahil sa mga nahuhuli ng PNP na mga drug pusher/ user.

Baka sa darat­ing na raw, hindi na magkasya sa mga ku­lun­gan ang mga nahuhuli ng PNP, ayon sa of­fi­cer.

Sang-ayon sa po­lice of­fi­cer, hindi nag­pa­pabaya ang PNP sa kam­pa­nya sa il­le­gal drugs at hindi nito maintindi­han kung bakit la­long lumalala ito.

***

Traf­fic light sa hara­pan ng Vista Mall sa Barangay Dolores, City of San Fer­nando

Nag­ing sanhi pa ng grabeng trapik ang iti­nay­ong traf­fic light sa may Vista Mall.

Ka­pag rush hour, mula sa Barangay San Isidro hang­gang sa Vista Mall ay grabeng ang trapik, dahil sa iti­nay­ong traf­fic light na ito.

Na­pag-ala­man ng Date­line, ni-re­quest umano ng man­age­ment ng Vista Mall sa Depart­ment of Pub­lic Works and Highways (DPWH) ang nasabing traf­fic light .

Ang nasabing traf­fic light ay malak­ing benepisyo sa Vista Mall dahil sa pag­pa­sok ng mga shop­pers dito.

Walang duda na hindi pag­bi­gyan ng DPWH ang re­quest ng Vista Mall dahil ito’y kay Sec. Mark Vil­lar...

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.