44 PWDs may educ as­sis­tance buhat sa DSWD

Tempo - - News -

ROMBLON, Romblon (PIA) – Apat­napu't apat na per­sons with dis­abil­i­ties (PWD) sa bayan ng Romblon ang nakatang­gap ng Ed­u­ca­tional As­sis­tance mula sa DSWD sa pan­gun­guna ni Mari­cel dela Vega, PWD Re­gional fo­cal per­son ng DSWD Mi­maropa.

Ang bawat PWD na naka-en­rol sa el­e­men­tary at high school ay nakatang­gap ng tig-R2,000 up­ang kani­lang mag­a­mit sa pag-aaral par­tiku­lar sa pag­bili ng gamit pangeskwela, uni­porme, baon at pa­masahe sa pag­pa­sok araw-araw sa paar­alan.

Ang pa­mama­hagi ng ayuda sa PWDs ay gi­nanap sa Se­nior Cit­i­zens Build­ing Brgy. Ca­pa­clan, Romblon, Romblon sa pakikipag­tu­lun­gan nina Ro­dais Gabute, So­cial Wel­fare and De­vel­op­ment at Ma. Lour­des M. Fa­jarda, Mu­nic­i­pal So­cial Wel­fare and De­vel­op­ment Of­fi­cer ng LGU Romblon.

Ayon kay dela Vega, ang edukasyon ang isa sa mga pray­ori­dad ng pama­ha­laan up­ang mabi­gyan ng pagkakataon ang mga ka­bataang may ka­pansanan na maka­pag-aral at maka­pag­ta­pos up­ang ma­ian­gat ang kani­lang pa­mu­muhay.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.