Mabaho ang hininga dur­ing sexy time

Tempo - - News - Rica Cruz

Hi Ms. Rica, Tuwing umaga, gusto ko po magka sexy time kami mag-asawa. Pero, madalas po kas­ing mabaho daw ang hininga ko kaya ayaw niya ako ha­likan. Hindi po tu­loy kumpleto ang feel­ing kung mag-sex kami nang walang kiss­ing! May ma-aad­vice po ba kayo dito?

Kiss Me Hello Kiss Me,

Nakakafrus­trate nga kung ayaw kang ha­likan ng part­ner mo, es­pe­cially if it con­trib­utes to your sex­ual plea­sure. Da­pat tuwing nag-sexy time kayo ay pareho kay­ong nag-een­joy.

Kaso nga lang, kat­u­lad ng sin­abi mo, ay mukha na­mang may dahi­lan ang asawa mo kung bakit ayaw ka niyang ha­likan sa umaga dahil sa iy­ong “morn­ing breath.” Para mat­u­lun­gan ka ito ang mga pwede mong gawin tungkol dito:

Umi­nom ng madaming tubig. Pwede kasi mag­ing cause ng bad breath ang de­hy­dra­tion;

Umi­was sa mga pagkain o gawain na nakaka-bad breath kat­u­lad ng kape, panini­gar­i­lyo, pagkain ng madaming bawang, sibuyas, etc.

Brush your teeth be­fore go­ing to bed. Mas okay din kung ikaw ay mag-floss ng ngipin at mag-gar­gle ng mouth­wash para matang­gal ang bac­te­ria sa iy­ong bibig. Gawin mo ito araw araw as part of your oral hygeine rou­tine.

Pwede rin na­mang bago kayo mag­sexy-time pagk­ag­is­ing ay magsip­i­lyo ka muna ng ngipin. Baka mas mae-eng­ganyo siya ka­pag freshly brushed ang ngipin mo tuwing umaga.

Kung kayo ay ad­ven­tur­ous, pwede kayo gu­mamit ng iba’t ibang fla­vored mints, jelly, and toys sa sexy time para mawala ang amoy ng “morn­ing breath.’

Ilan lang ito sa mga pwede mong gawin para mai­wasan ang “morn­ing breath.” Pero mas maigi pa rin kung ikaw ay

mag­pacheck sa den­tista at sa med­i­cal dok­tor para mala­man kung may­roon bang ibang sanhi ang pagig­ing bad breath mo.

Sig­uro, kailan­gan din ay mag­ing aware ka rin kung sa umaga lang ba ito o kahit pagkat­a­pos mo mag­tooth­brush ay hindi ka niya hi­na­ha­likan? Maaari rin kas­ing may­roong iba pang psy­cho­log­i­cal na dahi­lan kung bakit ayaw ka niyang ha­likan. Para mala­man ito, it’s bet­ter to keep an open com­mu­ni­ca­tion in­y­ong dalawa. For now, subukan mo muna ang mga sin­abi ko and see kung mas magig­ing happy ang kiss­ing and sexy time niyo! Good luck! #takeit­fromthe­sexy­mind

With love and lust, Rica

If you have ques­tions on love and sex that you want me to an­swer, you may message me at www.face­book.com/ TheSexyMind.

Bi­og­ra­phy: Rica Cruz is a Li­censed Psy­chol­o­gist, Mar­riage Coun­selor, and, Cou­ples and Sex Ther­a­pist. She comes out as the Res­i­dent Psy­chol­o­gist on Boys’ Night Out ev­ery Thurs­day night on Magic 89.9.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.