Robin magig­ing ‘Bato’?

Bato wants Robin Padilla to por­tray him in biopic

Tempo - - Front Page - By NEIL RAMOS

RE­TIRED Philip­pine Na­tional Po­lice Chief Direc­tor Gen­eral Ronald ‘Bato’ dela Rosa re­vealed he has been ap­proached by pro­duc­ers hop­ing to bring his story to life via film.

He is still think­ing about it he said, want­ing to make sure the story would be more “in­spi­ra­tional” than ac­tion-packed.

“Ang buhay na­man talaga natin eh, ma-aksyon na, kaya sana kung mat­u­loy, ang gusto ko gawin itong in­spi­ra­tional, ‘yung ka­pupu­lu­tan ng aral,” he said. “Mas gusto ko kasi ma-in­spire ang mga tao, lalo na ang mga ka­bataan na kahit gal­ing ka sa mahi­rap, you could be some­body.”

Dela Rosa went on to share how he used to walk to school mainly be­cause he has no baon.

“May mga araw kasi na walang kita ang tatay ko so, naglalakad lang ako, mga 8 kilo­me­ters din ‘yun,” he said. “Tapos para makakain na­man, tin­u­tu­lun­gan ko ang mga class­mates ko sa as­sign­ment nila. Mahi­rap.”

If ever, the gen­eral wants Robin Padilla to por­tray him in the biopic.

“Siyem­pre kaibi­gan ko na rin na­man siya at ma­g­a­l­ing na ak­tor si Robin,” he said.

As to the ac­tress who will por­tray his wife in the film, dela Rosa pointed to the Me­gas­tar, Sharon Cuneta, say­ing, “Matu­tuwa mi­sis ko nun kasi fan siya ni Sharon eh.”

Dela Rosa is among sen­a­to­ri­ables run­ning in May 2019.

His rea­son? He wants to fur­ther Pres­i­dent Duterte’s pro­grams.

“Puwede ako tu­makbo sa Davao, sa lo­cal, pero sa tin­gin ko kasi mas makakat­u­long ako sa Se­nado, mas may chance na maisu­long natin ang mga pro­grama ng pan­gulo,” he said.

The 56-year old added, “Gus­tong-gusto kong su­por­ta­han si pres­i­dente sa kanyang mga pro­grama dahil nakikita ko, kung wala siyang mga kaalyado or kakampi sa Se­nado, mahi­hi­ra­pan siyang is­abatas ang kanyang mga pro­grama. So, sabi ko, I must be there to sup­port him.”

Would he tap Coco Mar­tin as en­dorser?

The ac­tor was em­broiled in con­tro­versy af­ter the Philip­pine Na­tional Po­lice (PNP) com­plained of their por­trayal in “FPJ’s Ang Probin­siyano.”

Ac­cord­ing to dela Rosa he would like to have Mar­tin on his side only that he prob­a­bly can’t af­ford his tal­ent fee.

“Pero kung mag-vol­un­teer siya, bakit hindi?”

He is also will­ing to make an ap­pear­ance on Mar­tin’s show.

“Basta ‘wag lang ako ‘yung pa­p­atayin, da­pat buhay. At saka hindi da­pat sindikato, ka­pag sindikato huwag na lang.”

RONALD ‘Bato’ dela Rosa

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.