Bad break-up?

Tempo - - Entertainment -

BAD break-up nga sig­uro ang nang­yari kina Julie Anne San Jose at Ben­jamin Alves. Sabi kasi ni Julie Anne, hindi sila friends at hindi rin sila nag-uusap ni­tong si Ben­jamin mula last year ng mag-break sila mag­pasa­hang­gang ngayon.

Could it be so­brang nagkasak­i­tan sila, kaya hindi sila puwe­deng mag­ing magkaibi­gan ni Ben­jamin?

Ang ma­g­a­nda kina Julie Anne at Ben­jamin, hindi sila nag­sisir­aan.

Hindi rin nila sinasabi ang dahi­lan ng kani­lang break-up.

Two years si­lang magon. Never ni­lang in­amin na of­fi­cially to­gether sila. What you see is what you get ang drama nila. What else is new sa show­biz cou­ples na makikiyeme sa kani­lang re­lasyon? Aamin lang ka­pag break na.

Nasira

Nasira ang im­age ni Tony Labr­usca sa air­port in­ci­dent na ki­nasangku­tan niya. Ano na kaya ang mangya­yari sa kanyang ca­reer? Tu­loy pa kaya siya sa “Darna” movie na pag­bibida­han ni Liza Sober­ano? May tsika noon na di­u­mano, si Tony ang napip­isil para mag­ing lead­ing man ni Liza. Si Erik Matti pa ang di­rek­tor noon na kalau­nan ay nag-re­sign sa nat­u­rang project. Pi­nal­i­tan na si Erik ni Jerold Tar­rog. Hindi pa rin yata nau­ump­isa­han ang shoot­ing nito dahil nire-re­vise pa raw ang script. Pi­nag-iisi­pan pa rin di­u­mano ang cos­tume ng bagong Darna.

Wala pang of­fi­cial an­nounce­ment ang Star Cin­ema sa bubuo ng cast. May tsika na di­u­mano, kinukun­sider si Pia Wurtzbach para gu­manap bi­lang Valentina.

Re­quest ng fans na mag­tu­luy­tu­loy na ang shoot­ing ng “Darna” dahil baka ma­ban­ti­lawan ang panan­abik sa “pagli­pad” ni Liza.

Mag­ba­ba­lik

Ang daming bagong shows ng GMA7 ngay­ong 2019. Ipina-plug na ang mga da­pat aban­gan. Ka­bi­lang dito ang “The Clash” na bal­i­tang si Lani Misalucha ang magig­ing host. Nag­ing judge si Lani noong unang sea­son nito kasama sina Chris­tian Bautista at AiAi de­las Alas.

JULIE Anne San Jose

BEN­JAMIN Alves

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.