Panalo!

Tempo - - Entertainment -

KAGANDA na­man ng pa­sok ng taon kay Zeus Collins. In­stant mi­ly­onaryo ang poging Hash­tag mem­ber nang man­alo ito ng ₱1 mi­lyon cash prize sa nag­ba­ba­lik na ABSCBN game show na “Minute To Win It.”

Sa so­brang tuwa nga ni­tong si Zeus ay napa back flip pa ito!

Paano nga ba niya na­sungkit ang tu­matag­int­ing na ₱1 mi­lyon?

Medyo mahi­rap ac­tu­ally ang pina­gawa sa kanya.

Un­der duress, ki­nailan­gan ni Zeus na i-grupo ang 20 play­ing cards, sa pa­ma­m­ag­i­tan ng pagli­pat nito from a cen­ter ta­ble pa­punta sa li­mang pedestals, one at a time.

Eh, gi­nalin­gan. With 7 sec­onds to spare, naac­com­plish ni Zeus ang task.

Nang tinanong kung anong gagawin niya sa pera, ani Zeus idadagdag daw niya ito as fund sa pina­p­atay­ong ba­hay.

Con­grats, Zeus!

(Delia Cuaresma)

ZEUS Collins

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.