Look but don’t touch

Tempo - - News - Alex Calleja

ANG col­umn na ito ay gi­nawa para sa mga taong may suli­ranin sa buhay na gusto ng agarang so­lusyon! Walang maliit o malak­ing prob­lema, la­hat dito, pan­tay-pan­tay! Huwag niyo nga lang seseryoso­hin kasi hindi la­hat ng mababasa niyo dito to­too! Good vibes lang! Sim­u­lan na natin!

• Hi Alex,

Mahilig po ako tumin­gin sa puwet ng mga babae. Bi­nata po ako at walang girl­friend. Bata pa lang ako, nabibighani na ako sa puwet ng mga babae. Gus­tong gusto ko silang tig­nan. Ka­pag nasa mall o kaya naglalakad ako sa daan, ka­pag nakakita ako ng puwet, na­pa­p­atigil ako! Work of art sila! Sa of­fice, may mga ka­tra­baho ako na ka­pag naka­pan­talon o naka­palda, ang ganda ng mga puwet! Madalas din ako man­aginip ng puwet! Ang hi­na­hanap kong mag­ing girl­friend eh ma­g­a­nda ang puwet! Nor­mal po ba itong nararam­daman ko?

Lordy ng Taguig City Hi Lordy,

Nor­mal lang yang nararam­daman mo basta wag ka lang manghi­hipo. Ayos lang yang huma­hanga ka at tu­mitin­gin-tin­gin. Da­pat hindi lang gara­pal ang tin­gin mo ha! Baka ma­maya, nakatitig ka na, lalapit mo pa yung mukha mo sa puwet! Ayos na yung pasim­ple! Iba-iba ang ta­laga ang trip ng tao. Kahit na­man mga babae, puwet din ang gusto sa lalake. Ang ibang lalake na­man, boobs o legs ang gusto. OK lang yan! Ok din na ang gusto mo sa babae eh yung ma­g­a­nda ang puwet! In­gat ka lang dahil baka ang mag­ing girl­friend mo eh mukhang puwet!

• Hi Alex,

Nag­birth­day po ako at ang handa ko po ay pan­sit lucban ng Buddy at spaghetti ng Am­ber. Tuwang-tuwa po ang

mga bisita ko dahil ang iba gusto ng spaghetti at ang iba, gusto na­man pan­sit! Na­pansin ko lang, marami na­mang ku­makain ng pan­sit lucban pero madami ang natira. Sa spaghetti na­man, nau­bos agad ang hot­dog! Nag­tataka ta­laga ako! Naranasan niyo rin po ba ito Tito Alex? Reva ng Pasay City

Hi Reva,

Be­lated happy birth­day sa’yo! Gin­u­tom ako sa kwento mo! Buti na­man at nai­tanong mo yan! Naranasan ko rin yang naranasan mo! Yung pan­sit lucban ng buddy’s, mahi­waga ta­laga yan! Kahit anong dami ng kunin mo, hindi nau­u­bos sa bi­lao! Ha­los kala­hati lang ang mababawas kahit buong barang­gay na ang na­pakain mo! Saka yang spaghetti ng am­ber, naku, unang nau­u­bos ang hot­dog kasi ang lipis ng hiwa! Isang hot­dog lang pero na­pagkasya sa isang bi­lao! Ang gal­ing ng taga-hiwa niyan!

Sa gus­tong mag­tanong sa akin, email lang kayo: alex­[email protected] ya­hoo.com face­book/twit­ter/in­sta­gram: alex­calleja1007

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.