Pag­subli sa plite­han

The Freeman - - OPINION -

May kahi­gay­onan nga mo-us-os na sab ang presyo sa lana sunod se­m­ana. Sa ikali­mang sunud­sunod na nga se­m­ana, pa­day­ong ni­tid­lom ang presyo sa lana sa merkado sa kali­b­otan. Mao nga, gawas lang kon sim­bako may dakong kag­uliyang nga mokalit lang og ulbo sa tun­gatun­gang sid­lakan o sa ubang mga na­sud nga tin­ub­dan sa lana, mahi­mong maka­pahimus ang mga mo­torista og laing laslas sa presyo sa krudo ug gasolina sa Lunes o Martes.

Atong pasala­matan ang duha ka nagkadun­gan nga mga panghitabo nga naka­pabarato sa lana: Pag­sul­bong sa su­play ug pagtid­lom sa de­manda.

Ang pa­day­ong pagtid­lom sa presyo sa lana dako og epekto sa uminto sa plite­han nga gi­pa­tu­man na sa Land Trans­porta­tion Fran­chis­ing and Reg­u­la­tory Board (LTFRB) sa Metro Manila ug ubang re­hiyon ug sa nag-ung-ong pa nga mga petisyon sa trans­port groups sa Sugbo ug Cen­tral Visayas.

Gisanong na sa LTFRB ang sugo ni Trans­porta­tion Sec­re­tary Arthur Tu­gade sa pag­subli sa mga uminto sa plite­han. Gi­paabot nga di na sab sila mag-apura sa pag­tu­got sa uminto sa plite­han sa pub­lic util­ity jeep­neys (PUJs) ug buses dinhi sa ato.

Nga maay­ong balita alang sa mga pasa­hero sa Sugbo, Bo­hol, Ne­gros Ori­en­tal, ug Siqui­jor apan daotang balita alang sa mga dray­ber sa mga sakyanang pa­masa­hero. Kay bisan ma­dayon pang ikali­mang se­m­ana sa sunud­sunod nga pag-ubos sa presyo sa lana sunod se­m­ana di pa gi­hapon ma­pa­pas ang bug-at ni­lang palas-unon sa siyam ka sunud­sunod nga se­m­ana sa uminto hang­tod sa ni­ag­ing buwan.

Di hin­uon silang ka­paabot og sim­patiya gikan sa mga pasa­hero. Labi nang PUJ driv­ers nga nag­du­mili pagsen­siyo ug pag-in­si­s­tir sa P7 inay P6.50 nga min­i­mum nga plite­han.

Ang makalil­isang nga pag­sul­bong sa presyo sa lana sa ni­ag­ing buwan nanukad sa kon­s­abo sa pa­glaslas sa pro­duk­siyon sa OPEC nga gi­pan­gu­lo­han sa Saudi Ara­bia ug sa non-OPEC coun­tries nga gi­pan­gu­lo­han sa Rus­sia.

Sam­tang ang dakong pagtid­lom sa presyo sa lana karon nanukad sa pag­sul­bong sa pro­duk­siyon sa Es­ta­dos Unidos ug sa OPEC ug non-OPEC coun­tries sa tin­guha nga mat­a­pakan ang dakong haw-ang nga ma­mugna sa pag­ban­haw ni US Pres­i­dent Don­ald Trump sa pagdili sa pag­pa­ma­li­gya sa Iran og lana ngadto sa ubang kana­suran.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.