Pan­guwarta sa kalag nga mga kawani

The Freeman - - OPINION -

Usa sa labing karaan nga sakit sa mga poli­tiko mao ang pag­bayad sa ilang poli­tikan­hong mga utang gi­na­mit ang panud­lanan sa katawhan. Labing sayon nga paagi sa paghimo ini mao ang pag­pahimu­tang sa ilang mga du­madapig sa mga tra­baho nga wa silay naka­mao­han.

May mga hi­gayon gani nga ibu­tang sila og tra­baho nga di ki­na­hanglan nga mo­tungha. Sa karaang pana­hon mopakita lang sila sa petsa 15 ug petsa 30 matag buwan aron pagko­bra sa ilang suholan. Karong may ATM na, di na g’yud gani ki­na­hanglang mag­pakaaron-in­gnon bisan sa paglili na lang.

***

Sa pagdis-og sa pana­hon, nisamot inay nga naibanan ang ka­hakog sa mga poli­tiko. Gi­pasangin­lan na sila nga nangi­lad lang nga may mga kawani nga gisuwel­do­han. Gawas nga wa pakita ang mga kawani, di pa g’yud sila tin­uod. La­pad na kaayo ang pag­pan­gawat sa buhis sa katawhan pinaagi sa ghost em­ploy­ees.

Apil sa gi­pasangin­lang may kali­boan ka ghost em­ploy­ees mao ang mga Bi­nay sa Makati City. Bisan si Pres­i­dente Ro­drigo Duterte di­hang mayor pa sa Davao City gikuwestiyon sa Com­mis­sion on Au­dit tun­god sa iyang pag­suweldo og 11,246 ka kawani nga wa igkita.

*** Nagkalain­lain ang mga paagi sa pag­palu­sot sa ghost em­ploy­ees. Sa usa sa mga dapit dinhi sa Sugbo, tin­uod g’yud nga mga du­madapig sa mga poli­tiko ang gi­pa­tra­baho, kasagaran nila tigsil­hig sa kadalanan, uban ang tag-unom ka buwan nga mga kon­trata.

Hu­man sa duha o tulo ka buwan, gi­ing­nan ang mga kawani nga puli­han na sila sa uban pang nakata­bang sa kam­pa­nya nga nagk­i­na­hanglan sab og tra­baho.

***

Apan way bag-ong mga kawani nga gikuha. Pa­day­ong gigamit ang ilang mga ngan apan ang mga poli­tiko na maoy niko­bra sa ilang suholan ug mga benepisyo, apil nang bonuses sa pag­ta­pos sa tuig. Wa hin­uon gisipong sa mga poli­tiko ang tanang suholan sa ghost em­ploy­ees. Gibahin-bahin sab sa ilang mga sinali­gan.

Maong nis­i­baw pag-ayo ang mga ter­mino nga 2-in-1, 3-in-1, 4-in-1, 5-in-1 ug uban pa: Agad sa pila ka ghost em­ploy­ees ang ides­tino sa usa ka sinali­gan aron nga siya ang moko­bra sa suholan ug mga benepisyo sa mga kanhi kawani nga way kali­b­otan nga pa­day­ong gigamit ang ilang ngan.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.