Kata­rina Ro­driguez re­acts to sex­ual ha­rass­ment al­le­ga­tions of Miss Earth can­di­dates

Watchmen Daily Journal - - Fun. Entertainment. Emotions. Lifestyle - (Bernie Franco, Pep.ph)

Saludo si Miss World Philip­pines 2018 Kata­rina Ro­driguez sa mga babaeng naglalakas-loob magsalita matapos makaranas ng sex­ual ha­rass­ment.

Mainit na us­apin ngayon ang paglan­tad ng ilang kan­di­data ng Miss Earth 2018 upang isi­walat ang sex­ual ha­rass­ment na naranasan umano nila mula sa isang spon­sor ng an­nual in­terna onal pageant na id­i­naos sa Pilip­inas.

Sa pa­ma­m­ag­i­tan ng In­sta­gram, in­i­la­had nina Miss Canada Jaime Van­den­Berg, Miss Guam Emma Sheedy, at Miss Eng­land Abby-Anne GylesBrown ang pangha-ha­rass sa kanila sa pre-pageant ac vi es ng Miss Earth 2018.

Sa­man­tala, isa ring kan­di­data ng Miss Earth 2018, si Miss Cuba Mon­ica Aguilar, ang nag-post sa In­sta­gram ng pagkon­tra sa mga ale­gasyon ng tat­long kan­di­data.

Ani Mon­ica, walang nang­yaring sex­ual ha­rass­ment sa mga can­di­date.

KATA­RINA’S OPIN­ION

Ek­sklusi­bong naka­panayam ng PEP.ph (Philip­pine En­ter­tain­ment Por­tal) si Kata­rina sa kanyang send‐off press con­fer­ence ni­tong Huwebes, Novem­ber 8.

Ga­ganapin na­man ang Miss World 2018 sa Sanya, China sa De­cem­ber 8.

Hiningi ng PEP.ph ang opinyon ng 26-year-old model-turned-beauty queen tungkol sa beau­ty­pageant can­di­dates na nakararanas ng sex­ual ha­rass­ment.

Pa­hayag ni Kata­rina, “I think it’s not just beauty queens, but I sup­pose yes, be­cause beauty pageants are such a big thing.

“I’d like to say na sana na lang that who­ever speaks up... I com­pletely com­mend them for speak­ing up, kasi me­dyo mahi­rap iyan.”

Ibi­na­hagi rin ni Kata­rina na kaibi­gan niya ang Filipino-Ital­ian mod­el­beauty queen na si Am­bra Ba;lana Gu er­rez, 26.

Naging kon­trober­siyal si Am­bra matapos ibun­yag na nakaranas siya ng sex­ual ha­rass­ment noong 2015 mula kay Har­vey We­in­stein, isang big‐ me Amer­i­can film pro­ducer.

Kuwento ni Kata­rina, “I’m a good friend of Am­bra Gu er­rez. She in­spires me a lot. She is one of the vic ms of Har­vey We­in­stein.

“She’s half-Filip­ina, halfI­tal­ian.

“I lis­tened to her pod­cast and fol­lowed her story.

“She ex­pe­ri­enced it first‐ hand, mul ple mes, even as Miss Italy, kasi she did Miss Italy.”

Naging fi­nal­ist si Am­bra sa Miss Italy noong 2010.

Pag­pa­p­at­u­loy ni Kata­rina, “But her story is so true and I hope the girls who do come out, they’re strong girls, who are want­ing to speak up…"

Dug­tong ni Kata­rina, “Sana it’s true. You only ever want to speak the truth, right?

“So, that’s the first thing, I have to say.

“And the sec­ond thing— believ­ing what they’re say­ing is true—it’s scary… it’s a scary thing to go through.

“I would not wanna go through that.”

Men­sahe na­man ni Kata­rina sa mga abuser, “For those who do take ad­van­tage, sana na lang they think about their ac ons.

“They think about what they’re do­ing and they re­spect women… not just women, but re­spect peo­ple.

“Ev­ery­one should re­spect male or fe­male, what­ever gen­der. You should just give re­spect to who­ever you’re en­coun­ter­ing.”

Miss World Philip­pines 2018 Kata­rina Ro­driguez speaks out about women ex­pe­ri­enc­ing sex­ual ha­rass­ment. Some can­di­dates of Miss Earth 2018 took to In­sta­gram this week and re­vealed they were sex­u­ally ha­rassed dur­ing the an­nual pageant, which was held re­cently in the Philip­pines.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.