Tion para sa Pam­ilya

Watchmen Daily Journal - - Nation - By Ma. Theresa F. Vil­lar­ias Teacher 2 Vic­to­rias El­e­men­tary School (Paid ar­ti­cle)

Sa pi­hak sang kasakuon; Pam­ilya tagaan gid sang tini-on;

Bisan sa sim­ple lang nga pag­pan­glu­gaya­won;

Aton gid han­du­mon kag han­dura­won.

Wala sang may mausik nga tini-on;

Kung sila kau­pod na­ton.

Biskan sa sim­ple lang nga se­l­e­brasyon;

Kali­pay nga wala sang tupong aton maangkon; Tun­god an­hon mo ang madamo nga pi­lak;

Kung indi mo man kau­pod ang imo pam­ilya.

Biskan mabus­lot lang ang imo bulsa;

Na­pun-an man ang tagi­pusuon mo sang kasadya.

Ang tion para sa pam­ilya isa ka bilid­hon nga mang­gad; Nga mas labaw pa sa mga mala­halon nga bu­lawan sa bilog kalibu­tan;

Nga da­pat tip­i­gan kag indi pag­pabay- an; Gani maayo nga pagti­nam­danay aton palam­buon;

Ini aton lamang maangkon; Kung ang kada miyem­bro sang pam­ilya

May re­speto kag pag­palangga sa kada isa; Kag sang indi matupun­gan nga pagsalig kag pagsimba

Sa aton Mak­a­ga­gahum nga Manug­tuga.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.