Coco Martin con­sid­ers work­ing with Maine as 'pinaka­malak­ing bonus'

Nakahinga nang maluwag si Coco Martin dahil na­plantsa na ang gu­sot sa pag­i­tan ng Philip­pine Na­tional Po­lice (PNP) at ng kanyang ABS-CBN tele­serye na “FPJ’s Ang Probin­syano.”

Watchmen Daily Journal - - FUN. ENTERTAINMENT. EMOTIONS. LIFESTYLE - (Melba Llan­era, Pep.ph)

Sin­abi ni Coco sa panayam sa kanya ng PEP.ph (Philip­pine En­ter­tain­ment Por­tal) at Cinema News sa ABS-CBN trade launch ka­makailan, walang 'di nakukuha sa maayos na pag-uusap.

"Ayos na ayos na kaya nag­pa­pasala­mat kami na isang malaki ring pag­subok na pinag­daanan namin. Sabi ko nga, 'di ko akalain na magig­ing isa siyang na onal is­sue. Nag­pa­pasala­mat ako kasi siyem­pre naka­ba­lik kami. Ayaw na­man nam­ing makasagasa o makasakit ng kahit na sinong tao, anu­mang or­gan­isas­yon. Thanks to God na naayos na­man.

"Sabi nga namin 'yung re­speto namin sa kanila, 'yung pag­pa­pa­ha­laga namin, nan­dun. Sig­uro naku­lan­gan lang ng ko­mu­nikasyon, ng pag­pa­pali­wanag sa isa't-isa. Ang ma­ha­laga nagkausap, nagka­pali­wana­gan, nagkain ndi­han."

Agad na nanong ang ak­tor kung ano ang unang reak­siyon niya nang per­sonal na naka­harap niya si PNP Chief Di­rec­tor Os­car Al­bay­alde nang per­sonal siyang pumunta sa Camp

Crame.

Kasama ni Coco ang ilang top ex­ecu ves ng ABS-CBN nang lumagda sila ng mem­o­ram­dum of un­der­stand­ing sa pag­i­tan ng "Ang Probin­syano" at PNP.

Ani Coco, "Bina ko siya [Al­bay­alde]. Ac­tu­ally, natu­tuwa ako sa kanya. Mabait siyang tao, ram­dam mo, e. Ma­pagkum­baba siya. Pi­nali­wanag nila yung side na nain ndi­han namin. Pi­nali­wanag din namin ang side namin. Ma­ganda 'yung ki­nal­abasan."

Sinig­uro ni Coco na ma­haba pa ang tatak­buhin ng kanyang prime‐ me se­ries. May usap-us­apan na ma­pa­panood pa ito hang­gang Septem­ber 2019.

"Na­paka­haba pa ng tatak­buhin ng 'Ang Probin­syano' kaya na­pakarami pa ang pwe­deng da­pat aban­gan."

ON WORK­ING WITH MAINE

Sa ngayon, ex­cited si Coco sa pe­liku­lang "Jack Em Popoy: The Pulis­cred­i­bles." Hindi siya maka­pani­wala na naka­tra­baho niya sina Vic So!o at Maine Men­doza sa 2018 Metro Manila Film Fes val en­try na ito.

"Oo, ex­cited. Sabi ko nga im­posi­bleng mang­yari pero nang­yari. Dalawang pam­ilya ang nagsama para pali­gayahin la­hat ng mga tao sa dara ng na Ka­paskuhan. Nakakatuwa kasi akala ko isang pan­garap lang na nagka­to­too.

"'Di ko akalain na makaka­tra­baho ko si Boss­ing [Vic], pan­garap ko lang ta­laga na sana maka­tra­baho ko siya. Bata pa lang ako, pina­panood ko na siya. Ang pinaka­malak­ing bonus dun ay 'yung 'di ko akalain na magkaka­tra­baho kami ni Maine kasi alam na­man namin na magkaiba kami ng is­ta­syon and then sin­u­por­ta­han kami ng bawat is­ta­syon namin.

"Sabi ko nga, sig­uro para sa mga tao para ma­pali­gaya namin sila sa dara ng na Pasko."

Si Coco ay tal­ent ng ABS-CBN saman­ta­lang si Maine ay ba­hagi ng GMA7 noon me show na "Eat Bu­laga."

"'Di ko akalain na makaka­tra­baho ko si Boss­ing [Vic], pan­garap ko lang ta­laga na sana maka­tra­baho ko siya... Ang pinaka­malak­ing bonus dun ay 'yung 'di ko akalain na magkaka­tra­baho kami ni Maine kasi alam na­man namin na magkaiba kami ng is­ta­syon and then sin­u­por­ta­han kami ng bawat is­ta­syon nam­ing," says Coco Martin.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.