Julie Anne San Jose, Ben­jamin Alves un­fol­low each other on In­sta­gram; fuel breakup ru­mor

Watchmen Daily Journal - - FUN. ENTERTAINMENT. EMOTIONS. LIFESTYLE - (Bernie Franco, Pep.ph)

Break na nga ba sina Julie Anne San Jose, 24, at Ben­jamin Alves, 29?

May ilang linggo na ring umuu­gong ang gani­tong hi­nala, lalo na nang mag­pagupit ng buhok si Julie Anne ka­makailan.

Novem­ber 11, nag-post si Julie Anne sa In­sta­gram kung saan ip­inakita niya ang kanyang bagong hairdo.

Tang­ing cap on niya rito, “Thank you, next” na mula sa tle ng kanta ni Ari­ana Grande tungkol sa kanyang ex‐boyfriends.

Sa com­ments sec on, maram­ing ne zens ang nag­tanong kung ang cap on ba ni Julie Anne ay nan­gan­gahu­lu­gang break na sila ni Ben­jamin.

Subalit sa isang in­ter­view noong Novem­ber, nili­naw ng Ka­puso singer-ac­tress na walang malalim na kahu­lu­gan ang kanyang pag­pa­pagupit.

Pero hindi niya tuwirang sinagot ang isyung hi­walay na sila ng 29-anyos na ak­tor.

Hang­gang ngayon ay hindi pa rin ma gil‐ gil ang bal­i­tang hi­walay na ang dalawa, lalo pa't ka­pansin­pans­ing hindi na nila pinafol­low ang isa’t isa sa In­sta­gram.

"No user found" ka­pag hi­nanap ang ac­count name ni Ben­jamin sa ac­count ni Julie Anne.

Gan­ito rin ang re­sulta ka­pag hi­nanap ang ac­count name ni Julie Anne sa ac­count ni Ben­jamin.

Noong Martes, De­cem­ber 4, nag­ing mala­man din ang tweet ni Julie Anne.

Men­sahe niya: “Mouth full of flow­ers, Heart full of ce­ment.”

Walang par ku­lar na nukoy si Julie Anne kung para kanino ang tweet.

Iba-iba na­man ang reak­siyon ng ne zens dito.

May mga nag­pa­hayag ng su­porta kay Julie Anne, may mga nag-tweet ng im­ages ng pa­ma­maalam.

Ang iba na­man, hin­imok si Julie Anne na huwag idaan sa so­cial me­dia ang paglal­abas ng im­por­masyon tungkol sa kanyang per­sonal life.

Nito lamang Septem­ber nang aminin ni Ben­jamin na magkare­lasyon na sila ni Julie Anne.

Kinum­pirma rin niyang two years na ang re­lasyon nila ng singer-ac­tress.

Bago ang pag-am­ing ito, nag­ing mailap ang dalawa tungkol sa es­tado ng kani­lang re­lasyon, subalit very ex­pres­sive ang kani­lang posts para sa isa't isa sa so­cial me­dia.

Bukas ang PEP.ph (Philip­pine En­ter­tain­ment Por­tal) sa panig nina Julie Anne at Ben­jamin hing­gil sa isyung ito.

The Julie Anne San Jose and Ben­jamin Alves breakup ru­mor con­tin­ues af­ter they un­fol­low each other on In­sta­gram.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.