Jessy Men­di­ola speaks up about plane in­ci­dent with En­rique Gil in 2015

Dalawang taon daw du­manas ng de­pres­sion ang Ka­pam­ilya ac­tress na si Jessy Men­di­ola dahil sa nag­patung-pa­tong na isyu at in­tri­g­ang ki­na­harap niya noon.

Watchmen Daily Journal - - FUN. ENTERTAINMENT. EMOTIONS. LIFESTYLE - (Arniel Ser­ato, Pep.ph)

Ka­bi­lang na rito ang bash­ing, ang re­lasyon nila ng kanyang da ng boyfriend, at ang in­si­d­ente sa ero­plano na ngayon lamang niya bini­gyang linaw.

Saad ng 26-year-old ac­tress, “Two years, hindi buwan, seryoso.

"I had a doc­tor for that. I’m not afraid to ad­mit that.

“Kasi tala­gang nang­yari sa akin and gusto ko din magka­roon ako ng vlog [video blog] about it, and I wanna spread aware­ness na de­pres­sion is not a joke.

“And bash­ing and cy­ber bul­ly­ing re­ally af­fect peo­ple, es­pe­cially us, cele­bri es."

Sariwa pa sa isi­pan ni Jessy ang pana­hong pinag­tangkaan niya ang sar­il­ing buhay.

“Oh, yes, nag-cut ako hang­gang dito," sabi ni Jessy, sabay muwes­tra mula sa pulso hang­gang sa may ban­dang braso niya.

Pat­u­loy ng ak­tres, “Wala na siya [bakas]. Hang­gang dun lang na­man.

"Pero alam mo 'yung feel­ing mo na hang­gang birth­day mo, hindi ka tatayo sa kama, sa kuwarto ka lang.”

Ka­sunod nito, ib­i­na­hagi ni Jessy ang mga pinag­daanan niya noong 2015.

“Yes [bash­ing], plus 'yung mga bagay na nang­yari sa akin be­fore.

“May plane ha­rass­ment, 'yung I had an ex be­fore na mahi­rap to deal with, 'yung mga ga­nung bagay, very per­sonal, nag­patung­pa­tong siya.

“'Ta­pos, within those two years, I had to work on my­self to heal.

"And now, I'm re­ally proud to say na I'm re­ally okay. I'm healed.”

Nakausap ng PEP.ph (Philip­pine En­ter­tain­ment Por­tal) at ilan pang me­dia si Jessy sa grand press­con ng "The Girl in the Orange Dress" noong Martes, De­cem­ber 4.

Ang "The Girl in the Orange Dress" ay en­try ng Quan­tum Films, Star Cin­ema, at MJM Pro­duc ons sa Metro Manila Film Fes val (MMFF) 2018.

Kasama rin sa pe­likula sina Jeri­cho Ros­ales, Ria Atayde, Sheena Halili, Han­nah Ledesma, Nico An­to­nio, Via An­to­nio, Cai Cortez, at Juan Miguel Severo. Ito ay mula sa di­rek­siyon ni Jay Abello.

PLANE HA­RASS­MENT

Septem­ber 10, 2015, in­i­l­abas ng PEP.ph ang ex­clu­sive re­port tungkol sa plane in­ci­dent na ki­nasangku­tan nina Jessy, En­rique Gil, Luis Man­zano, at Liza Sober­ano sa flight nila patun­gong Lon­don, Eng­land, para sa ASAP Live in Lon­don.

Base sa re­port, nakainom di­u­mano si En­rique noon sa flight at kinukulit nito si Jessy.

Ngu­nit hindi raw pinansin ng ak­tres ang ak­tor, na la­long nag­painit ng ulo ni En­rique.

Sa pun­tong ito ay in­awat na ni Luis si En­rique sa pan­gun­gulit.

Doon na raw nagka­roon ng con­fronta on sa pag­i­tan nina Luis at En­rique.

Nag-sorry na ba sa kanya si En­rique pagkat­a­pos ng nang­yari?

Diret­song tu­gon ni Jessy, “A, hindi.”

Pero naka­pag­patawad na ba siya?

Sagot niya, “Nag-move on na ako.

"May mga bagay… ikaw din kasi ang mahi­hi­ra­pan, e, ka­pagka hindi mo ni-let go yung mga ga­nung bagay.

“And now, okay na ako, e. May mas malala pang bagay na nang­yari sa akin.

"And ha­lata na­man sig­uro na happy ako ngayon and 'yung mga da ng nang­yari, hayaan na na n 'yun.

“Pero ako, I strongly ad­vise na ka­pag an­doon ka sa po­sisyon na 'yun, ka­pagka nang­yari sa 'yo 'yung situa on na 'yun [de­presyon], huwag mo lang ha­hayaan.”

Nabas­tos ba talaga siya noon ni En­rique sa ero­plano?

Sagot ni Jessy, “Yes." Dagdag na lang niya, "Okay na 'yun."

Las­ing o nakainom ba si En­rique noon?

“Hindi ko alam. Baka stressed lang siya,” sabi ni Jessy, na ha­la­tang umi­was nang mag­bi­gay ng de­talye.

Jessy Men­di­ola ad­mits to ex­pe­ri­enc­ing de­pres­sion: "Two years, hindi buwan, seryoso. I had a doc­tor for that. I'm not afraid to ad­mit that. Kasi tala­gang nang­yari sa akin and gusto ko din magka­roon ako ng vlog about it and I wanna spread aware­ness na de­pres­sion is not a joke."

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.