Maja Sal­vador: No rea­son for a se­nior star to be mataray to show­biz new­bies

Watchmen Daily Journal - - FUN. ENTERTAINMENT. EMOTIONS. LIFESTYLE - (Rachelle Si­a­zon, Pep.ph)

Sa ka­bila ng tagum­pay na nata­masa ni Maja Sal­vador sa loob ng 15 taon niya sa show­biz, sin­isig­uro raw niyang hindi siya nag­tataray sa mga baguhang ar sta.

Lalo na't sa Star Magic, ang ta­lent man­age­ment arm ng ABS‐CBN, isa si Maja sa maitu­tur­ing na se­nior stars na ni ngala ng mga baguhang ar stang nais sumunod sa ya­pak niya sa gal­ing sa pag-arte at dedikasyon sa tra­baho.

Pali­wanag ng da ng “Wild­flower” star: “Gusto ko kasi, mag­ing suc­cess­ful man ako o hindi, maaalala nila ako for my a…tude, kung paano ako mak­isama.

“Kasi, at the end of the day, sa akin walang ar sta, walang staff, walang kung anu­man ‘yung po­sisyon mo.

“Pan­tay-pan­tay kasi la­hat tayo nag­ta­tra­baho at nag­pa­paka­pagod.

“So ‘yun, pare-pare­has tay­ong bread­win­ners la­hat at ib­inibi­gay ang 1000 per­cent for me.

“May fans lang kami pero pare-pare­has tay­ong nag­ta­tra­baho.”

Kung min­san ay na­nunum­ba­lik pa raw sa isip ni Maja ang pana­hong 14 years old siya at bagong sabak pa lang siya sa show­biz.

Ilan sa se­nior stars na pina­panood niya lang noon sa Sun­day mu­si­cal‐va­ri­ety show ng ABS‐CBN ay sina Vina Mo­rales at Rica Peralejo.

Pat­u­loy ng 30-years-old na si Maja: “Nag‐birth­day prod ako sa ‘ASAP’ nung Oc­to­ber. ‘Ta­pos may ib­inibi­gay sila sa akin na gold ou•it. Ta’s la­hat puma­pa­sok na, ‘Hi, Ate!’

“So, nos­tal­gic for me kasi 15 years ago, ako ‘yung ga­nun. Ta's ‘yung pa­panoorin ko magsayaw si Ate Vina.

“So, parang feel­ing ko that me, nung araw na ‘yun ako si Ate Vina. ‘Ta­pos ‘yung mga bum­aba sa akin, ako.

“Bin­aba ko sila Ate Rica Peralejo noon, ‘ta­pos ako ‘yung bine-be nila, ‘Hi, Be!'

“Ngayon ako na ‘yung ‘Hi, Be. Hi, Beb!' ta's la­hat ina-ate ako.”

Ngayon, mas pur­sigido pa si Maja na pagbu hin ang kanyang tra­baho bi­lang ar sta.

“Very thank­ful na I’m s ll here.

“Hindi na­pa­pagod na mag-work, na mag­bi­gay­hap­pi­ness, na ma­halin ‘yung gi­na­gawa ko,” nakan­git­ing sam­bit ni Maja.

Lalo pang in­spi­rado ang “Wild­flower” star na nana­long best ac­tress coun­try win­ner sa first Asian Academy Cre­ative Awards (AAAs), na gi­nanap sa Capi­tol The­atre, Sin­ga­pore ka­hapon, De­cem­ber 7.

Bago ang awards night, nakatak­dang du­malo si Maja bi­lang isa sa key speak­ers sa Asian Academy Cre­ative Cam­pus Panel Ses­sion sa PIXEL Stu­dios, Sin­ga­pore.

Maja Sal­vador on treat­ing show­biz new­bies as an equal: “So ‘yun, pare-pare­has tay­ong bread­win­ners la­hat at ib­inibi­gay ang 1000 per­cent for me. May fans lang kami pero pare-pare­has tay­ong nag­ta­tra­baho.”

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.