Alessan­dra de Rossi laments a celebrity’s life: ‘Wala kam­ing pahinga’

Watchmen Daily Journal - - FUN. ENTERTAINMENT. EMOTIONS. LIFESTYLE - (Bernie Franco, Pep.ph)

“Ayoko nga ng sikat. Ang hi­rap-hi­rap kaya ng sikat,” diin ni Alessan­dra de Rossi, 34, nang ma­pag-us­apan ang tungkol sa kasikatan.

Naranasan daw ito ni Alessan­dra noong 2017 nang mag-block­buster hit ang pe­likula niyang “Kita Kita,” kasama si Em­poy Mar­quez.

“Kahit saan ka pumunta, la­hat ng tao may cell­phone, gusto g‐iisang selfie. One hun­dred sila ‘tapos mag-isa ka lang.

“Ang hi­rap kayang mag­ing sikat, ba’t ko gusto ‘yun?” pali­wanag ng ak­tres sa ilang miyem­bro ng press sa con­tract sign­ing niya sa Viva En­ter­tain­ment noong Miy­erkules, Jan­uary 9.

Dug­tong niya, “Hindi naiin ndi­han ng mga tao na ang mga ar sta, hindi natat­a­pos ang tra­baho kahit mag­babakasyon kami.”

Kahit daw saan mag­punta ang ar sta, may mga taong hi­hingi ng kani­lang oras.

“Sa air­port pa lang nag­ta­tra­baho pa rin kami; sa ero­plano nag­ta­tra­baho pa rin kami; pag­baba mo sa beach, mag­ta­tra­baho ka pa rin.

“Hindi naiin ndi­han ‘yun ng mga tao, and kam­ing mga ar sta, ga­nun talaga ang life, wala rin kam­ing ma­g­a­gawa.

“Wala kam­ing pahinga, wala kam­ing mo­ment.

“Kailan­gan nam­ing ngumi , la­hat—se­cu­rity guard, har­dinero ng kapit­ba­hay, la­hat.

“So, ‘yun ang show­biz. “Kasi nga, ki­lala ka ng la­hat. Kasi nga mag­ma­marka ka sa buhay nila.

“So, min­san ‘pag masama ang loob ko, ‘Ba­hay na lang ako, guys, kasi baka biglang gusto kong sum­i­man­got.”

‘WALA AKONG IBANG ALAM GAWIN’

Higit dalawang dekada na sa show­biz si Alessan­dra at sa ka­bila ng pag-am­ing gusto na niyang iwan ito, nasa show­biz pa rin siya.

“Maram­ing be­ses. May mga ganyan akong moments, ‘Ayoko na, ayoko na, ayoko na…’

“Wala akong ibang alam [gawin].

“Nagka­mali ako. Da­pat si­n­unod ko ‘yung nanay ko na ta­pusin ‘yung pag-aaral ko.

“Ayoko, e. Hindi nga ako mahilig mag-aral. ‘Yung, ‘Ayoko na, mag‐aar sta na nga lang ako.’”

Inu­udyok daw siya ng ina na makat­a­pos, pero nag­ing ma gas ang kanyang ulo.

“So, nung mga mes na gusto kong mag-quit, anong gagawin ko, ni wala akong nat­a­pos?

“Wala akong ibang alam. Dito lang ako lumaki sa mundong ‘to.

“So, sig­uro kaya nag­stem sa wri ng, di­rec ng, pro­duc­ing, kasi ito lang talaga ‘yung alam ko, wala nang iba.”

Ac­tress Alessan­dra de Rossi ad­mits she can­not leave show­biz be­cause she has no skills for the world out­side show­biz: “So, nung mga times na gusto kong mag-quit, anong gagawin ko, ni wala akong nat­a­pos?”

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.