Goofy!

YES! (Philippines) - - Cover Story -

One of the good things that have come out of their years of work­ing to­gether is that Kathryn and Daniel have learned to take the chill pill, laugh off a dif­fi­cult sit­u­a­tion, or make fun of them­selves when­ever the need arises.

Dur­ing our in­ter­view, we see them pok­ing fun at each other and just be­ing play­ful. In sev­eral in­stances, for ex­am­ple, dur­ing their in­ter­view to­gether, Daniel would squeeze Kathryn’s thighs, which still hurt from a gru­el­ing work­out ses­sion. Th­ese funny pho­tos are proof of their play­ful­ness.

[ Rash­guard is de­fined by the Amer­i­can Her­itage Dic­tionary as “a tight­fit­ting, light­weight, stretch­able shirt worn es­pe­cially for wa­ter sports to pro­tect the up­per body from abra­sion, as from rub­bing against a surf­board, or sun­burn.”] If given a chance to meet three fa­mous peo­ple on earth, who would th­ese peo­ple be? Paul Mc­Cart­ney, gusto ko siyang mak­i­lala. Gusto ko pang mak­i­lala, okey lang ’yon, Bea­tles na rin na­man ’yon, si Ringo Starr, okey na ’yon. Paul Mc­Cart­ney na lang ako.

At saka si Elon Musk, gusto ko siyang mak­i­lala. Gusto kong makinig lang sa kanya, ayoko siyang kausapin. Haha.

And, alam ko na, si David Let­ter­man. Mahilig ako sa talk.

[David Let­ter­man is an Amer­i­can co­me­dian and TV host, best known for the late-night talk shows Late Night with David Let­ter­man (1982-1993) and Late Show with David Let­ter­man (1993-2015).] If you could change one bad qual­ity of yours, what would it be? Dami, hindi ako makapili, e. Haha. Sig­uro, ’yong pag­pupuyat. Nasasayan­gan kasi ako sa gabi, kaya hindi ako nakakat­u­log, e. Parang the whole day kasi, nag­ta­tra­baho na lang ako. ’Tapos, pag­dat­ing ng gabi, tu­log na lang ako. What’s the point kung matu­tu­log lang ako’t mag­ta­tra­baho lang din? Hindi ba ako puwe­deng mabuhay? Kaya ’yong gabi ko ang oras na gis­ing ako, hang­gang sa madal­ing araw. Buong time ko ’yon sa sar­ili ko. ’Yong mga gi­na­gawa ko dati, gi­na­gawa ko pag madal­ing araw. How long do you usu­ally sleep? Pag may project, mga three, two hours. Sakto, sak­tong ban­gag ka, gano’n. Kaya nga nakan­giti ka na lang, so­brang lu­tang mo na lang din kasi. Kasalanan ko ’yon. Well, ewan ko kung kasalanan ko nga ba.

Hindi, ano? Kasi prob­lema,’yong trabaho din namin, gano’n ’yong oras. So, nasira na din ’yong body clock ko ng tu­log. So, wala na ta­laga akong oras ng tu­log. And ba­hala na ’yong katawan ko kung makaram­dam ako ng an­tok.

Pero masama ’yon, ha. Masama ’yon, kaya ako, umi­inom ako ng maram­ing tubig ev­ery time. Maram­ing tubig at saka good vibes. Kasi, masama ’yong puyat ako lagi. ’Tapos, palagi pa ’kong babad. I mean, babad na babad, pawis ka ev­ery time. So, recipe for de­struc­tion ’yon, e.

’Yong gi­na­gawa namin, ’yong trabaho natin. Kaya kailan­gan ta­laga, maayos ’yong sched­ule. Kasi, ano pa ba hini­hin­tay natin, na may tu­mum­bang artista? Ilang di­rec­tor na rin. I mean, alam nat­ing la­hat ’yon. ’Yong work­ing hours natin, mali. Imag­ine, mag­sisim­ula kami ng 8 a.m., matat­a­pos kami 2 a.m. ’Tapos, bukas, 10 a.m. Gigis­ing ka ng 8 a.m. kasi mag-aayos ka pa, ’tapos papunta ulit. ’Tapos gano’n the whole year.

Imag­ine do­ing that for 25 years or 20 years. Ano’ng mangya­yari sa ’yo? Basag ka ta­laga. End­ing, tu­tumba ka na lang, ang sakit na lang bigla ng puso mo. So, ’yon ang kailan­gang ayusin. Kaya ma­g­a­nda ’yong lalo na ’yong mga artis­tang nag-e-ex­er­cise, tama ta­laga ’yon. Kaya isa ’yan sa mga ini­isip ko. Baka ma­matay na nga lang din ako bigla. If you were to have a su­per­power, what would it be? Astig ang power ni Wolver­ine, e. Pero gusto ko ring mag­ing Cy­clops at the same time, ang hi­rap. Sig­uro ako na lang si One-Punch Man, si Saitama. Isang sun­tok niya lang, kahit saan patay. Ang gal­ing ng is­to­rya no’n. Araw-araw, nagpu-push-up siya ng one hun­dred. Sit-ups na one hun­dred, parang mga ten years niyang gi­nawa. Nakalbo na siya. ’Tapos ngayon, so­brang nade-de­press siya kasi walang makat­alo sa kanya. Konting pak, sun­tok niya lang, boom, sabog ’yong so­brang lak­ing kal­a­ban. Kaya ayun, wala nang chal­lenge. Di ba? ’Yon ’yong prob­lema niya na­man. Gusto ko ’yon. Have you ever wanted to travel back in time? If yes, which era would you go to? Ba­lik ako sig­urong Six­ties, the golden Six­ties. Gusto ko Six­ties, ’yong life­style no’ng buong Six­ties. Parang da­pat ’ando’n ako sa erang ’yon, e. How did you spend your first salary? Bu­mili ako ng sap­atos ko. 2010 ’yon, sa Gimik. Skate shoes. Nag-i-iskate-board ako dati. Ngayon, hindi na. If you were gay, who would your life part­ner be? Nag-iisip ako ng isang lalak­ing puwede kong makasama, hindi ko feel­ing bakla ako, e. Feel­ing ko, tropa ko. Tropa lang kami na puwede kong makasama. Sig­uro si John Len­non. Oo, ha­bang buhay ma­gre­bo­lusyon na lang kam­ing dalawa. At what age did you re­al­ize the fact that Santa Claus isn’t real? Hindi na­man big deal ’yon sa akin, e. Ang mga Amerikano lang yata ang big deal sa kanila ’yon. Kita mo na­man si Santa Claus, Amerikano, pakialam natin do’n. Haha. Ex­cited lang ako sa Pasko ta­laga. Fa­vorite ko ang Christ­mas, e. Pero no’ng bata, hindi na­man ta­laga, ‘Wow, Santa.’ Wala na­mang gano’n. Do you have a ner­vous tick? Hikab ako nang hikab pag kabado ako. What is one great fan mo­ment that comes to mind? May mga fans din na nag­ing in­spi­rasyon, lit­eral na nag­ing in­spi­rasyon ko. Bini­gyan ako ng medal. Dahil daw sa akin, nakuha niya ang medal. Hindi ko din alam, ’yon na nga ang magic no’n, e. Where do you see your­self in 10 years? Ten years, so 32 years old ako. Sig­uro, ano ako, be­hind the cam­era. Hindi lag­ing nasa harap ng cam­era, kung may chance lang. Hindi mo na­man masasabi, e.

Pero kung may choice ako, nasa be­hind the cam­era ako, gu­ma­gawa ng is­to­rya once

in a while, may pe­likula dito. Pero mostly, para pa rin do’n sa in­dus­triya ang gi­na­gawa ko. Mag-aano lang ako, mag-aam­bag lang ako. Hindi na­man ako sakit ng ulo. Haha. Kundi ma­g­a­gan­dang projects na ano, gano’n. Do you fol­low your horo­scope? Yes. Tinit­ing­nan ko ’yong mga Tau­rus. Tau­rus kasi ako, e. Ac­tu­ally, tu­mu­tu­long pa nga siya para sa isang tao to build char­ac­ter. And binibi­gyan ka niya ng kaunt­ing kaala­man sa sar­ili mo na hindi mo na rin alam. So, parang ako na­man, saan nila nakukuha ’yon, di ba? Sa kanila din, sa mga Tau­rus din. So, mean­ing, magkakau­gali nga kami ng mga gano’n ’pinan­ganak. So, it’s very weird, pero ang gal­ing. What’s the one thing that you still have from your child­hood? Wala, walang natira sa akin. Kasi ’yong mga gamit ko dati, pagka ano, pina­padala namin sa probin­siya. Alam mo, na-re­al­ize ko din ’yan. Wala akong some­thing na nag­pa­paalala sa akin no’ng bata. Wala ako. Naalala ko bigla, oo nga. Mala­mang nasa mga pin­san ko sa Ta­cloban. Kasi nakalak­i­han na namin. Er­mat ko, matic ’yon: “Ipadala mo na do’n, hindi na ma­g­a­gamit ’yan.” What’s the one thing that you need to have in your fridge at any given time? Hot dog. Mahilig ako sa hot dog, ’yong may keso. What habit do you have that you wish you could break? Mag­ing late. Lagi akong late. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko na­man siya in­ten­siyon na gi­na­gawa.

Hindi dahil ang ba­gal kong gu­malaw, ha. Ang dami kong ini­isip bago ako umalis, e. Mata­gal kasi ako. Pagk­ag­is­ing ko, tu­lala muna ’ko sa banyo. Ini­isip ko muna ’yong gagawin ko. Kailan­gan kong maisip muna ’yon bago ako sum­abak. Ayoko kasi pag may mga hindi ako alam na im­por­masyon, nabibigla ako, e. And do’n ako nagsa-start mag-ano, nara-rat­tle lang ako. How many pil­lows do you sleep with? Tatlo unan ko. What po­si­tion do you al­ways sleep in? Kanan, pa-side. ’Yong may hug na unan. Do you still have time to buy your own clothes? Walang oras. Hindi ako palal­abas din, e. Stylist, pagka may dala siyang damit na nagu­gus­tuhan ko. Pero min­san, kailan­gan din kasi, ikaw ang mamili, kasi hindi na­man nila alam la­hat ng gusto mo, e. Alam mo na­man na choosy ako sa damit ko. Meron akong type ng damit na trip ko. Ku­lay, bagsak, im­por­tante sa akin. Where do you shop for clothes? Si Kathryn, kung saan niya gusto. Rock­well. Who is your fash­ion icon? Mas fash­ion icon ko kasi, hindi tao, more on pana­hon. Mahilig ako sa fash­ion no’ng Nineties. Gusto ko rin ’yong Eight­ies New Wave na fash­ion. Six­ties, ’yon ang gusto ko. Seven­ties, medyo groovy na, e, hindi na ’ko masyadong fan. Are you a good judge of char­ac­ter? Ta­nun­gin mo si Kathryn.

[We asked Kathryn, and she said, “Yes. Nakak­abasa siya. Usu­ally tama.”] If you were to give ad­vice to your par­ents, what would you tell them? Sabi­hin ko lang, hindi, mas ma­g­a­l­ing ta­laga sila sa akin, e. Sig­uro nanay ko, kung may kukunin akong kotse, feel­ing niya mas ma­g­a­l­ing siya sa akin sa kotse. Ayaw niyang tang­gapin na mas marunong na­man ako sa kanya sa kotse. Ayaw mag­pat­alo. Tatay ko, alam niya ’yon. Marunong kasi ako sa mga bago. Alam niya ’yong mga alam ko, e. Gano’n lang. Siya pa rin nananalo. What pho­bias have you over­come in your life­time? Sig­uro ’yong takot ko sa gagamba. Ever since bata ako, hindi ko na siya kayang hawakan. Ever since na­man, e, kahit hi­na­hawakan ko ’yong gagamba, never ako nag­ing kom­portable. Lalo na ’yong taran­tula. When you were five years old, what did you want to be? NBA [Na­tional Bas­ket­ball As­so­ci­a­tion] player. Never akong nag­ing var­sity player. May chance na akong mag­ing var­sity, and I lost it. If you could raid some­one’s closet, whose closet would it be? Wala, my closet. Haha. Name three things you can’t live with­out? Shades. Da­pat nga, magse-shades pa ’ko. Sabi ko, ‘Huwag na, gabi na kasi.’ Haha.

Parang iba ’yong pagig­ing kom­portable ko pag nakasalamin ako. Kasi ’yon ’yong time na puwede nila akong hindi kulitin. Kasi, di ba, naka-shades ako, hindi nila alam kung nakatin­gin ako sa kanila o hindi. Meron akong mundo be­hind my shades. So, at least do’n, kon­tro­lado ko. Kasi, pag wala kang salamin, may mat­ing­nan ka lang. E, kung may sar­ili akong shades, may sar­ili akong mundo. Two, mu­sic. Kahit wala nang TV. Three, part­ner mo sig­uro. ’Yong part­ner mo sa buhay na ’yon. Ang lungkot na­man kung hindi mo ise-share ’yong mga bagay. What do you usu­ally eat for break­fast? Hot dogs and some corned beef, at saka eggs. Sarap ng egg. It­log na pula, the best, no? Sa Pateros. Medyo basa pa. Ang ga­gal­ing ng mga taga-Pateros ta­laga.

Who is your fa­vorite fairy-tale char­ac­ter? Fe­male? Snow White. Gusto ko siya sa la­hat. Para sa akin, siya ’yong may char­ac­ter. Ang ganda kaya no’ng orig­i­nal na Snow White. No’ng bata ako, may CD kami no’n, e, na­panood ko ’yon. So­brang clas­sic, grabe. Yong mga kanta, ’yong hit­sura ni Snow White, parang ang sarap niyang i-kiss. Di ba, kasi ku­ma­gat siyang ap­ple, e. Haha! What was the cra­zi­est thing that you’ve ever done for some­one? Wala, hindi ako gano’n. Among the five senses, which one are you will­ing to give up? Ayokong mabingi, ayokong mab­u­lag. Sige, mapipi na lang. Okey lang makarinig, okey lang makakita ako. Huwag na lang akong magsalita. Masaya na ko do’n. At least, wala pa ’kong masasabing masama. What’s the worst thing they said about you on the In­ter­net? Wala. Hindi ako masyadong nasasak­tan, e. Galin­gan pa nila. Ano lang ako, pagka naapek­tuhan na rin si ganyan. Nadamay, hindi na­man artista, parang, “Etong mga ’to, o, mga gago na ’tong mga ’to. Nang-aano ng hindi na­man artista. Pati ’yon, pina­p­at­u­lan.” Huwag lang gano’n.

Ako, hindi ko na­man sila mapipig­i­lan kung ano ang gusto ni­lang sabi­hin kung sa kaibi­gan ko, kay Kathryn, kay ganyan, kay er­mat ko. Hindi ko sila mapipig­i­lan, e. Hi­hin­tayin nila, may ka­palit lagi. Do you like your own name? Oo, so much. Pero ang mas gusto kong pan­galan, ang utol ko, ’yong mas bata sa akin. Ang pan­galan niya, Jose Car­l­ito Padilla. Astig, e, ’no? Mas Es­panyol ’yon, e. Ako, Amer­i­can name ako. Hindi na­man ako Daniel Padilla ta­laga. Daniel John Ford ako. If you could ask your fu­ture self a ques­tion, what would you ask him? Masaya ka ba? ’Yon na­man ang im­por­tante sa la­hat, e, mag­ing masaya ka. If you could give ad­vice to your younger self, what ad­vice would you give him? Sig­uro, magig­ing care­ful sa mga taong makik­i­lala mo. And gayahin mo ’ko. Haha. Ta­la­gang re­lax ka lang. Masyado ka kas­ing mainit. Hindi puwede. Da­pat re­lax ka lang. Kasi pag masyado kang mainit, min­san hindi mo na na­pa­pansin ang mga gi­na­gawa mo.

And mag­ing aware ka sa mga tao sa paligid mo. Sa atin ’to la­hat, mag­ing aware tayo, at saka sa paki­ram­dam ng mga tao sa paligid.

And lag­ing lalak­i­han mo ang es­pasyo ng pagig­ing un­der­stand­ing mo. Lalak­i­han mo ’yon.

At saka buk­san mo ang puso mo ev­ery time. Min­san, kahit mahi­rap, puso mo na lang ta­laga, e. At saka mas masarap na­man ’yon. What’s the best and worst part about be­ing Daniel Padilla? Hindi na­man worst. I think lang, may ka­palit lang ta­laga. I mean, hindi ko na­man masabing worst, kasi masaya din na­man ako ngayon. Pero at the same time, may ka­palit din ’yon. Time. Imag­ine oc­ca­sions, wala ka sa birth­day ng utol mo. Sa mga kaibi­gan mo, wala ka. ’Yon na lang.

Best part sig­uro, ’yong bini­gyan ako ngayon ng chance to in­spire ang mga tao, mga bata, lalo na ang mga bata. Kasi hindi ko sinasabi na “Ako, ma­g­a­l­ing ako.” Hindi ko sinasabi ’yon. Ako lang, I mean, etong ’bini­gay sa akin ng Diyos. And in­aala­gaan ko la­hat ng bagay ta­laga. Hindi ko puwe­deng makalimu­tan ang pri­or­i­ties ko bi­lang ako. ’Yon lang. Gano’n lang kasim­ple, pero mahi­rap.

kathniel for YeS! 100 moSt beau­ti­ful StarS 2017

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.