ASK KATHRYN

YES! (Philippines) - - Cover Story -

What is the nicest thing that some­one— who is not DJ—has done for you?

Nicest thing? Madaming nicest thing ata. Ang hi­rap pumili ng isa, wait lang. Ano’ng ’sinagot ni DJ diyan? I don’t know ta­laga. A, sa fan, may grad­u­a­tion pic­ture siya, ’ta’s hi­nawakan niya ’yong frame ng pic­ture ko, kasi daw ako ’yong nag­ing in­spi­ra­tion niya para mat­a­pos ’yong school niya. Ti­nag lang ako sa Twit­ter, e.

Name your least fa­vorite house­hold chore.

Clean­ing the bath­room, maybe. No, I don’t do it. Haha!

Kailan­gan ’yong gi­na­gawa ko? Baka wash­ing the dishes na lang. I don’t like it. Kailan­gan pa, wide ’yong plato, kasi ayoko ’yong kun­wari may rice ’yong plate, ’tapos may mga ulam na halo-halo. Ayoko mix-mix ’yong iba’t ibang ulam, kahit pa plate. Di ba, ’yong iba, ’yong plate na gi­na­mit mo for the meal, ’yon din ’yong gagamitin mo for dessert? ’Yong gano’n, ayoko ’yon. Kung may sabaw, ’yon muna.

If you could do­nate a mil­lion pe­sos to a cause, what would it be?

Maybe an­i­mal cause. Kasi ’yon ’yong hindi pa na­sisim­u­lan, parang least pri­or­ity ng mga tao be­cause they’re an­i­mals. But then, if I have one mil­lion pe­sos, maybe I’ll start with a good an­i­mal shel­ter or any­thing re­lated to dogs or even horses.

How many dogs do you have?

Now I have Cloud, Tala, Pablo, Sum­mer, Storm, Snow. Six. Six sa house. Hi­rap. Tatlo ’yong sa loob, tatlo ’yong sa labas.

What’s one cool skill you wish you have?

I wish I can play a gui­tar. That’s my big­gest frus­tra­tion. Nag-les­sons po ako, ukulele, pero hindi ta­laga para sa akin. So na-feel ko na ang cool ka­pag nagja-jam­ming ka with friends, you know how to sing, ganyan. I wish I could play the gui­tar. Hindi lang siya para sa akin, ’yong mu­sic. Haha!

What is your fa­vorite meal?

Of the day? Break­fast, like tap­silog. Kahit ev­ery day ko kainin tap­silog, okey po sa akin. I love break­fast food, kahit ’yong long­gan­isa and gar­lic rice, or chicken to­cino with gar­lic rice and egg, ’yon. I love tap­silog.

So you’re a morn­ing per­son?

No. Pero gusto ko ng morn­ing food. Pero hindi ako morn­ing per­son. Haha! Kahit near mid­night, I’ll go for tap­silog.

If you could live any­where for a year, where would you choose to live?

Maybe Ja­pan or New Zealand. Parang pag Ja­pan, doon kasi ang na­pun­ta­han ko. New Zealand, I haven’t been there pa, pero gusto ko ’yong parang coun­try life, farm lang, parang back to ba­sic. I wanna try that. Pag Ja­pan kasi, gusto ko ’yong cul­ture, gusto ko ’yong tao, so feel­ing ko, kaya kong mag-stay do’n as long as I want.

De­scribe your per­fect day.

Per­fect day, gis­ing ako ng mga eleven a.m., ’yan. Then I’ll have a good lunch to start the day, and then maka­pag-work­out ako. And then, af­ter work­out, maybe labas ako with friends, magmo-mall. Mababaw lang ako. Or im­promptu get­away with friends, ’yong mas gano’n. Basta spon­ta­neous.

How of­ten do you work out?

Ngayon lang ulit ako. Kaya masakit katawan ko, kak­a­ba­lik ko lang kasi. Mata­gal nag-stop. I just have to do it mga twice a week, maybe. Hindi na­man ev­ery day, kasi kailan­gan din mag-re­cover mus­cles mo. So hindi rin nire-re­quire ev­ery day. Mga one hour, pero pas­pasan ’yon, as in ma­ma­matay na ako ka­hapon. Gano’ng level, pero ’yon, en­joy. I have a per­sonal trainer, so may pro­gram na ar­ranged for me.

What is the one thing that you al­ways wanted as a kid but never got?

Maybe ’yong car na ikaw ’yong magko­con­trol, parang magda-drive ka. ’Yong car pam­bata. No’ng bata ako, su­per gusto ko ’yon, pero bike ang binili para sa akin. So ’yon ’yong naisip kong gusto kong toy, iba na­man. Basta mabait ako, bibi­gyan na­man ako. Haha! Kailan­gan lang gami­tan ng charm. Haha! Pag good mood, ’tapos pag mabait ka, then you get what­ever you want.

What is the one thing that you refuse to share with any­one?

My house. Haha! Ilang be­ses nang gusto i-fea­ture, pero ayaw ko ta­laga. Parang gusto ko, itira na ’yon sa akin, for my pri­vacy. Hindi na­man sa hindi ko gusto i-share, pero ayaw ko lang na makita siya ng la­hat. Pero gusto ko, may mga bisita, ganyan. Gusto ko, ganyan. Gusto ko lang na hindi siya la­hat mae-ex­pose, la­hat ng kanto sa ba­hay.

For what would you like to de­vote more time?

If I have more time, my fam­ily. Kasi, pag sa ba­hay, min­san di kami nagkikita-kita, lalo no’ng nag-start ’yong KathNails, ’tapos ako may La Luna San­gre. So maybe now I have more time, es­pe­cially for my niece. I want to de­vote more time for her, lalo lumalaki siya. Alam mo ’yon, gusto ko ’yong mag-make ng more mem­o­ries sa kanya.

Sana nga madagda­gan ang mga pa­mangkin. Gusto ko nga, e. Si Ate pa lang. Pine-pres­sure namin siya, pero ayaw niya pa, so wala nang iba. Aso na lang. Haha!

If you could bring some­one fa­mous back from the grave, who would you bring back?

Baka Michael Jack­son. Kasi, for sure, madaming matu­tuwa pag bu­ma­lik siya. And hindi ko pa siya na­pa­panood sa con­cert na live. So maybe puwede ko siya iba­lik kahit for a day, to per­form for all his fans.

How do you like to re­lax?

Re­lax away from the city, with fresh air, na gusto ko, naririnig ’yong sound ng da­gat. Beach, di matao, and ’yong walang plan. Kasi buong buhay namin planado. So for me, ’yong very re­lax­ing va­ca­tion ’yong kung kailan ko lang gusto gu­mis­ing, kung sa’n ko gusto pumunta ng day na ’yon, ’yong wala akong fina-fol­low na time­line—’ yon ang re­lax sa akin. Kasi, pag sa tap­ing, parang kahit re­lax ka, parang ready ka ev­ery time tawa­gin ka, so parati kang on the go. So pag va­ca­tion, parang gusto ko ’yong very slow-paced.

What was your fa­vorite child­hood game?

Ice-Ice Wa­ter, I love that. Parati ko ’yon ni­lalaro sa school bago ako sun­duin, pawis na pawis ka na. ’Tsaka Pu­tubong 1-2-3, ’yong mag-eex­tend kayo. Parang kailan­gan mong i-risk la­hat ng nakuha sa ’yo.

If fat, calo­ries, and choles­terol were not an is­sue, what two food types would you feast on?

Oh my God! I wish, ayan, Potato Cor­ner. French fries. I wish di siya nakakataba, puwede ko siya kainin any time of the day, ev­ery day, bar­be­cue or sour cream fla­vor. Next, rice. I wish hindi nakakataba ang rice, kasi su­per mahilig ako mag-rice. Lalo ngayon, kailan­gan kong i-con­trol sar­ili ko. Pero ’yong white Ja­panese rice, I love rice. Rice is life. Kung puwede lang di siya nakaka-gain, ’yon ang wish ko.

What is your fa­vorite line or scene from any movie?

“Love is like a wind: you can’t see it, but you can feel it.” A Walk to Re­mem­ber. ’Yon lang naisip ko.

Madaming ma­g­a­nda, e, pero ’yon lang naisip ko now.

Isip ako sa The Note­book. Ano ba’ng sikat na line sa The Note­book?

What pro­fes­sion have you al­ways ad­mired?

Baka doc­tors. Kasi ’yong mga ate ko, la­hat sila may back­ground sa medicine. ’Yong isa den­tistry, ’yong isa nurse, ’ta’s nakikita ko kung gaano kadami ’yong kailan­gang basahin. Ilang taon ka mag-aaral. Kung magma-mas­ters ka, an­other ilang years ’yan. Sabi ko, parang never akong mag­gagano’n, di ko kaya, ang daming gi­na­gawa, stress­ful.

So nakita ko ’yong strug­gle nila. Kaya lalo ’yong mga pro­fes­sional doc­tors na nakikita mo, ’yong iba vol­un­teers, so parang ang gal­ing na na­gawa nila ’yon. And I re­ally ad­mire doc­tors, they save lives. Bawal magka­mali. Pag nagka­mali ka, patay. So hi­rap. Ang hi­rap naka-risk sa ’yo ’yong buhay ng ibang tao.

If you could have any an­i­mal as a tamed pet, what an­i­mal would it be?

Ele­phant, of course. Sabi ko, kung puwede lang ako mag-keep ng ele­phant, gi­nawa ko na. And horse. Sabi ko kay DJ, bu­mili siya ng farm para may paglalagyan ako ng baby ele­phant and horse.

What his­tor­i­cal event would you like to know the truth about?

’Yong pag­baril kay Ni­noy Aquino maybe. I wanna know the truth.

What is the best and the worst thing about be­ing a fe­male?

The best thing? Feel­ing ko, ang dami. Puwede kang mag-play-around with dif­fer­ent looks. Kasi, pag male, ang konti lang, e. With your

hair, sa damit mo, masaya mag­ing girl. Masaya mag­ing maarte.

The worst—feel­ing ko parati, hindi fair ka­pag sin­abi mong ‘Okey lang, lalaki na­man ’yan.’ Pag babae, nakita mo, pag kun­wari may gi­nawa, parang mali agad. Or ka­pag may ku­malat na ganyan, parang girl agad ’yong naapek­tuhan. Or nagkaka-pe­riod ev­ery month, ’yan, mahi­rap ’yan.

What is the most im­por­tant les­son you have learned in life, so far?

To be in­de­pen­dent. I think, sig­uro. Lalo sa La Luna San­gre, natu­tu­nan ko na bawal ka mag-de­pend sa any­one. It’s re­ally just your­self, kung paano gagawin ’yong isang bagay, kung paano mo itatawid ’to sa gusto mong paraan. And wala, ’yong iba kasi, puwede ka ni­lang iwan, e. So nasa sa iyo na ’yon kung paano ’yong gagawin mo.

Andiyan si Mama to guide me, pero along the way, kailan­gan mong matuto kung paano gawin ’to, kung ano ’yong kailan­gan mong i-in­vest sa ganyan, so grad­u­ally. Pero nagsim­ula re­cently sa La Luna ta­laga, ’yong kung paano ko ala­gaan si Malia, ’yong show, kung paano mo ma­halin—ikaw lang ’yon. Kami ni DJ. So kailan­gan, kahit umalis ’yong di­rek­tor, alam mo kung paano tu­mayo mag-isa.

What is your fa­vorite child­hood mem­ory?

I think ’yong hindi pa ’ko artista, nagsa-start­start pa lang ako ng VTR, sa Ca­banat­uan pa kami. Uwian pa kami from Manila, ’ta’s Ca­banat­uan. Three hours ang travel.

Gigisin­gin na lang ako ni Papa ka­pag nasa ba­hay na, buhatin niya ako, li­pat na ako sa room.

’Ta’s tu­ruan niya akong mag-bike, or magsi-swim­ming-les­sons ako. ’Ta’s af­ter school, magtu-tu­tor ako. ’Yong parang sim­ple lang la­hat. Matu­tu­log sa hapon. Pag­gis­ing mo, tu­tor. ’Tapos, puwede mo na gawin gusto mo.

How of­ten do you go to Ca­banat­uan?

Si Papa na po ’yong pumupunta. Last ko, parang three or four years na, mata­gal na.

Be­sides be­ing an ac­tor, what is your dream job?

I want to be the as­sis­tant of the stylist. Kasi pag stylist, nakaka-pres­sure, e. Pag as­sis­tant ka, doon ka lang. I want to be a makeup artist, too, and a pho­tog­ra­pher. La­hat ng be­hind the cam­era. Kasi kami, sa harap ngayon. Gusto ko, ako ’yong mag-makeup or ako ’yong parang Mark Nicdao na babae.

Do you col­lect any­thing?

Now I col­lect Band-Aids. Weird, ’no? Su­per dami ko Band-Aids sa ba­hay. ’Yong may de­signs. ’Yong iba, bini­bili ko pag out of the coun­try, lalo pag sa States. ’Yong iba, alam nila na gusto ko ’yon, so bibi­gyan nila ako, hang­gang sa du­mami na nang du­mami.

Gi­nagamit ko din. Min­san nga, pag may kailan­gan, wala akong dala. Gusto ko lang silang tinit­ig­nan. Nakukyu­tan lang ako sa Band-Aids. ’Yong mga may car­toons or printed.

What’s one sub­ject you can talk about for hours?

Oh no. Snacks? Joke lang! Ano’ng sagot ni DJ? May sinagot siya diyan? Baka ano na lang, his­tory. Ay, hindi ako ma­g­a­l­ing sa his­tory. Baka PE [phys­i­cal ed­u­ca­tion] na lang, para puro ac­tiv­ity na lang. Ex­er­cise na lang. Haha!

What one trait do you have that makes you feel good about your­self now?

Feel­ing ko, madali akong maka-ad­just sa mga kasama ko, I think. Kung isama mo ako sa ganyan, kaya ko. Kasama ako sa mga beki, kaya ko mak­isabay. Sa mga girls, kaya kong gano’n. Feel­ing ko, nakaka-adapt ako kung ki­nakailan­gan. And feel­ing ko, ang one trait ko as a friend, feel­ing ko ako ’yong klase na masasabi­han mo ng secrets mo or any­thing. Feel­ing ko. Malay mo, feel­ing ko lang.

What un­usual item do you own?

Baka ’yon na ’yong Band-Aids.

What, if any­thing, do you con­sider your­self ob­sessed with?

Ele­phants. May weird ob­ses­sion ako sa ele­phants. Kung pupunta ako sa Thai­land, para maka­paligo ng elepante, makakita, maka-hug, gusto ko siya ta­laga. Di ko alam kung bakit ’yon. And also dogs na­man.

What is the high­est-pres­sure sit­u­a­tion you’ve ever been in and how did you han­dle it?

Baka ’yong nag-cliff-dive na ’ko, forty feet, no’ng nasa Cebu. ’Yong feel­ing na eto ’yong plat­form, ’ta’s kailan­gan mong mag-walk sa ma­nipis na ka­hoy na ’yon hang­gang sa makarat­ing ka do’n, ’ta’s kailan­gan mong tu­malon mag-isa na walang sasalo sa ’yo. Baka ’yon. Walang life vest, kailan­gan mong mag-cliff-jump. Di ko na uulitin, pero ’yon.

Sa plane, siyem­pre mas mataas ’yon, pero di mo nafi-feel kasi marami kayo. Pero ’yong cliff jump kasi, mag-isa ka lang. Isa ’yon sa pinaka-nakakatakot na ex­pe­ri­ence ko ata na gi­nawa ko sa buong buhay ko. Kasi hindi ako com­fort­able sa wa­ter, di ako marunong lu­mu­tang sa wa­ter. Tu­malon ako na hindi ko alam kung ano’ng mangya­yari sa ’kin. Haha!

For Can’t Help Fall­ing in Love. Kailan­gan sa scene. Parang la­hat nando’n na, so talon ka na lang, ba­hala na. Nabuhay na­man. Haha!

What do you think you have done to make the world a bet­ter place?

Wow. Be­ing an ac­tress, be­ing Kathryn Bernardo. I think nakat­u­long na­man ako kahit papa’no by in­spir­ing the kids, ’yong mga teenagers, alam mo ’yon? The good thing about us be­ing artista, mas maram­ing mata-touch na buhay. Feel­ing ko, nagamit ko na­man siya in a good way.

What was the best and worst pur­chase you have ever made?

Best, baka ’yong lot namin ngayon na pa­pa­gawan ng house. Si Mama ac­tu­ally ’yon, pero feel­ing ko, ’yon ’yong best and pinaka-prac­ti­cal na nabili namin, kasi good in­vest­ment siya, lalo ngayon na nag-a-up­grade na.

Worst, bu­mili ako ng shoes na col­or­ful. Bu­mili ako ng Louis Vuit­ton shoes na hindi clas­sic, col­or­ful, na once ko lang na­suot. Na parang ev­ery time makita ko ’yon, sana hindi ko binili.

I for­got na magkano, e. Basta no’ng nasa Rome pa kami. ’Tapos, ev­ery time na makikita ko ’yon, tang­gap ko na, benta ko na. Kahit bi­nenta ngayon, walang bu­mibili. Haha! Kasi so­bra niyang trendy, hindi ko alam kung bakit ko ’yon binili. Kaya al­ways go with the clas­sics.

What food do you ab­so­lutely hate? And why?

At­sara. Ayaw ko pag na­halo siya sa tapa ko. ’Yong maasim? Min­san ni­lala­gay, pero in­aalis ko. Di ba, may juice some­times ’yon na hi­na­halo sa kanin? So al­isin ko ta­laga.

At saka ayaw ko ’yong may­on­naise. Hate ko ’yong amoy ng may­on­naise. Pag sa burger, no may­on­naise, cheese lang. Pag ’yong sa mga Ja­panese food, da­pat walang may­on­naise. Sabi­hin ko pag sea­weed, rice, ’tsaka ’yong mango. Or sashimi lang.

May trauma ako. Feel­ing ko, dahil

no’ng bata ’ko, ’ni­lala­gay ni Mama sa hair ko, pam­palam­bot daw. So, sim­ula no’n, lalo ko siyang na-hate, kasi feel­ing ko naaamoy ko, lalo ’yong or­ange. Ayoko ta­laga ng may­on­naise.

Who or what do you al­ways make time for?

My­self. Haha! Parati ako may time sa sar­ili ko. Di, joke lang. Wala akong time sa sar­ili ko. Make time for my fam­ily and kay DJ.

Fam­ily, may time na gusto ko lang magstay sa house, parang kain kayo sabay-sabay, maglaro kayo ng kung ano-anong board games.

Pag kay DJ, sabi ko kay DJ, da­pat may time kami na hindi sa trabaho. May time kami na hindi ’yong nagkikita tayo sa tap­ing ev­ery day, ’yon na ’yon. Da­pat may time tayo na parang magmo-mall, magmo-movie, o maglu­luto sa ba­hay, ’yong gano’n. Iba ’yon.

Who was your fa­vorite car­toon char­ac­ter when you were a child?

Lilo & Stitch. Fa­vorite ko si Stitch. Fa­vorite ko ang To­tally Spies, Kim Pos­si­ble, mga gano’n, Poke­mon. Pow­er­puff Girls, yes! Gusto ko si Bub­bles.

What would oth­ers say you own too many of?

Sabi ni Mama, masyado na raw maram­ing damit, sap­atos. Pero pag girl ka, never magig­ing enough. Wala kang ma­suot. ‘Sa di­nami-dami, Kathryn.’ So parang ako, mag-o-on­line-shop­ping na lang ako. Para da­dat­ing ’yong pack­age, ’ta’s ando’n na ’yon.

How do you dis­pose of your old clothes?

Plano namin ngayon, magpa-garage-sale para ma-dis­pose ’yong mga kailan­gang i-dis­pose. Pero ’yong mga shoes, parang never magig­ing enough, e, for girls. Parang parati kang ku­lang. Basta huwag na­man too much. Well, it’s good to re­ward your­self once in a while.

’Yon nga, sabi namin, pag dito nag­pa­gawa ng next house, gusto namin madaming stor­age. Kasi ngayon, ’yon ’yong prob­lema— stor­age. So ’yon. Ngayon, sim­ple lang na­man sa ba­hay, parang isang straight lang, ’ta’s nando’n ’yong bags, shoes. Basta nakikita mo la­hat. ’Ta’s alam ko kung saan ko ’ni­la­gay. Da­pat huwag galawin kung saan ko ’ni­la­gay kasi maalala ko ’yon.

Pag sa shoes, parang naka-glass, ’ta’s may cover pro­tec­tion, pati sa bag. Pag sa cabinet, ’yon ’yong mahi­rap, halo-halo. Hindi na­man color-co­or­di­nated, pero pag polo, polo. Pag shirt, shirt. Pa­jama, work­out clothes. Pero mag­ulo parati, kasi pag ako naghanap, hindi ako main­gat sa pagkuha ng damit. Parang hatak lang. Haha! That’s not nice.

What was the weird­est thing that you used to do when you were a child?

No’ng bata ako, ba­lik­tad ako mag-nail-cut­ter. Ki­norek lang ako. Kaya di ako ma­g­a­l­ing mag­nails. Hindi ako marunong mag-nail-cut­ter sa sar­ili ko. Hang­gang ngayon, hindi pan­tay. Si DJ nagne-nail-cut­ter sa akin kung walang KathNails. Ma­g­a­l­ing siya.

What one per­sonal item, ex­clud­ing pets and fam­ily, would you most want to save if your house caught fire?

Baka money. Kasi siyem­pre, pag naano ka, kunin mo na la­hat ng pera sa ba­hay para may tu­tu­luyan kayo af­ter. I’ll save my money. Kung na-save na ’yong aso, pri­or­ity ko kasi siyem­pre pam­ilya, pati as much as ilang aso ’yong kaya kong buhatin. So ilal­abas ko sila.

Ano’ng next? Kailan­gan ng titirhan. So kukuha ka ng pera para maka-rent kayo some­where ha­bang na­susunugan, di ba?

What com­pli­ment has re­ally stuck in your mem­ory?

Maybe ’yong ma­g­a­nda ’yong skin color ko. Be­fore, I used to hate it, kasi parang in­se­cure ako sa color ko. Pag bata ka, siyem­pre iba ’yong ano mo pag ma­g­a­nda, e—ma­puti, ganyan. Pero ngayon, grow­ing up, ev­ery time they com­pli­ment my skin color, may parang, ‘Gusto namin ganyan din ’yong pagka-tan.’ Ako, ‘Awww.’ Parang na-learn ko siya paano i-ac­cept, lov­ing your own skin color.

What about you makes you unique?

Maybe I’m very un­pre­dictable. Ayoko ’yong may for­mat kung sa makeup ’yan, sa hair, sa out­fit. Ayoko na pag may event, alam mo na agad ’yong susuotin ko. Gusto ko, iba-iba. Gusto ko gu­mawa ng own name na parang ‘Ah, very Kathryn.’ Ayokong ma-as­so­ciate with other peo­ple, alam mo ’yon? ’Tapos, I think be­ing me, min­san you’re very jolly, ’ta’s min­san mukhang ma­ture ka pag ganyan. Gusto ko ’yong un­pre­dictable.

What was the worst in­jury you’ve ever had and how did you get it?

Dalawa. First sig­uro, no’ng ki­na­gat ako ng aso namin no’ng bata ako. Parang three or four years old ako no’n. ’Ta’s ’yong isa, nag-shoot ako for this brand, ’tapos may fire­cracker ako na hawak, parang lu­sis. So gi­na­ganyan ko, e, biglang na-touch sa bal­loon, so sum­abog siya. So nag­pal­tos ’yong buong ka­may ko, para siyang na­sunog.

’Buti, hindi ’yong sa face. Wala ’yong mark, ang gal­ing. Parang may an­gel na pru­mo­tect sa ’kin, kasi na-record sa video, e, rolling, na parang eto na ta­laga siya [puts her hand over her face]. So parang pru­mo­tect sa face ko, kaya eto lang ’yong sunog.

Ilang months ’yon, ang pan­git ng ka­may ko, nangin­gitim, ’ta’s su­per kati, ’ta’s nag­b­lis­ter. ’Yon ’yong na-re­mem­ber ko na medyo matanda na ako, ’ta’s nakakadiri siya tingnan. So nasa out of the coun­try kami no’n, bu­mibili ako ng bag, ’ta’s nagsa-sign ako na [ ng credit card re­ceipt], ’ta’s parang tinitin­gan ako ng nagtitinda, ’yong ka­may ko. Kasi parang kadiri, so ’yon.

Kaya kan­ina, di ba, may mga putok [from the party pop­pers]? Natatakot ako sa mga ganyan.

If you were to have a tat­too, what would the de­sign be?

I want here [points to her foot]. Bawal kasi sa ibang parts, so dito, pag artista. So puwe­deng i-cover, I want here. Kino-con­vince ko pa si Mama. Haha!

I want ele­phant, kasi ele­phant means fam­ily, as well. ’Tapos gusto ko ’yong ele­phant, cute lang, may ele­phant ka lang diyan. Or any­thing na re­lated sa beach. It’s ei­ther palm tree or any­thing. Pero gusto ko ata, ele­phant dito.

Masakit daw here, may ki­lala ako. Pero I wish. Haha! Sabi ko nga kay Mama, matchy na lang kami para lang pumayag siya. Ayaw niya, e. Umuwi nga ako from Batan­gas, may fake tat­too. Sabi niya, ‘Ano ’yan?’ Sabi ko, ‘Fake.’ Haha! Ki­naskas ko. ‘O, wala na.’

What is some­thing that you have al­ways wanted to do but have not done yet?

Sky­div­ing. Ano pa ba di ko pa na­gawa? MagNew-Zealand, gusto ko mag-New-Zealand. ’Yon pa lang na­man.

Would you take a trip to a for­eign coun­try alone or have you done that?

Not yet. Hope­fully, I can do that. Ngayon, wala pa akong plans. Natatakot ako, e. Hindi pala, hindi ko gagawin. Baka with a friend, puwede. With my best friend. Hindi ko kayang mag-travel alone. Na­pa­pran­ing ako, baka maano ako.

Would you want to live for­ever? Why or why not?

Yes, I want, basta hindi lang ako. Kung ako lang mag-isa, huwag na. Imor­tal. Kung mag­ing bam­pira, ’ta’s puwede akong ku­ma­gat ng ibang tao, go. Para sama-sama tayo dito.

Who would you want to play you in a movie about your life?

Naisip ko na ’yan be­fore. Sino ’yong na­ga­gan­da­han ako? Si Leila Al­casid. Sino pa ’yong isa? May na­ga­gan­da­han akong bata. Baka siya na lang, kasi pareho kam­ing morena, ’tsaka parang cute siya ta­laga, e. Ma­g­a­nda siya pag tini­titin­gan, mukha siyang Latina na ewan, para siyang si Se­lena Gomez. Ma­g­a­nda boses niya. Pa­ga­gan­dahin niya boses ko sa story.

Do you have any su­per­sti­tious be­liefs?

Yes, yes. ’Yong mag­pag­pag bago umuwi sa ba­hay, nanini­wala kami. ’Tsaka ’yong ‘Tabi-tabi po,’ pag sa mga lo­ca­tion na may malalak­ing puno, pag kukuha ka ng maa­pakan mo or some­thing. Wala na­mang mawawala.

If you could steal one thing and not be pun­ished, what would it be?

Haha! Kasi kailan­gan two hun­dred mil­lion bago ako mag-asawa. Haha! ’Yon ang goal. Sige, watch na lang, a nice watch. Wala pa akong nice watch, e.

Do you be­lieve in ghosts?

Yes. I’m happy, wala akong ex­pe­ri­ence. Si DJ, nakaka-feel. Ako, wala, as in closed [ iy­ong third eye ko]. Takot ako, duwag ako. Hindi ako nanonood ng hor­ror movies.

Do you be­lieve in pre­dic­tions?

No. Pero puwede mo siya gamitin as guid­ance. Si Mama, nag­pa­pahula, pero pag ’sinasama niya ako, ayoko parati. Kasi feel­ing ko, the more isipin mo, ’yon at ’yon ang mangya­yari. Like last, last year, may pre­dic­tion mabubun­tis ako. So la­hat, na­pa­pran­ing. Parang ‘Chill, guys.’ Di ba, parang ayaw kong ikaw ’yong nagse-set ng fu­ture ko?

What ac­com­plish­ments are you most proud of, so far?

I think all of my tele­seryes and movies, kasi bawat isa do’n, ilang tap­ing, ilang shoot­ing ’yan. Hindi madal­ing gu­mawa ng isang tele­serye, hindi madal­ing gu­mawa ng movie or maka­pag­pakita ng movie.

So I think I’m proud of my work, kasi la­hat ’yon gi­nawa with pas­sion and heart na, alam mo ’yon, may mga days na ayaw mo pero pupunta ka at ’bini­gay mo pa rin ang la­hat. So ’yan, proud ako sa mga projects ko.

What’s one that thing you’ve al­ways wanted to try, but are afraid to do?

Div­ing, maybe. Pero na-try ko na for Can’t Help Fall­ing in Love. Natatakot ako ngayon, pero gus­tong-gusto ko maalis ’yong fear of wa­ter ko.

Kasi ’yong han­dler ko, si Tita Lulu [Romero], nagda-dive siya. Sabi niya, su­per peace­ful. Na-try ko siya, pero ngayon, nagstop, so gusto ko ma-over­come ’yong fear ko. Gusto kong i-en­joy ’yong wa­ter, makita ’yong corals, ’yon. I wish mer­maid na lang ako, wa­ter per­son ako.

Mas com­fort­able si DJ sa wa­ter kaysa sa ’kin. Ako kasi, pag wala na ’kong nakikita sa taas, ka­pag madilim na, di ko kaya. Na­pa­pran­ing ako.

If you’re to be painted by an artist, which artist would it be?

Do’n ka na sa nag-paint kay Mona Lisa, di ba? Todo na.

Have you ever googled your­self?

Yes. Kun­wari, may isang ayaw mani­wala sa age, so gino-google ko. So tama, born in 1996, ac­cord­ing to Wikipedia. Maram­ing mali rin. Pag may pic­ture ka—kun­wari Kathryn Bernardo 2012— gusto mo lang makita ’yong it­sura mo, cu­rios­ity. So na-try ko na­man na of course i-google.

Is there any­thing you re­gret do­ing or not do­ing?

Not do­ing, maybe. Masyado akong closed no’ng high school ako, na I wish mas nag­ing open ako, mas nag­ing free-spir­ited ako, para mas na-en­joy ko. Sana nag­ing makulit ako no’ng high school. Well, may kulit na­man. Sana mas makulit, sana mas kin­ausap ko ’yong mga ganyan kong kak­lase, alam mo ’yon. Sana nag-cut­ting ako. ’Yon ’yong di ko na-ex­pe­ri­ence.

Nan­gopya ako, na-ex­pe­ri­ence ko ’yon. ’Yong gusto ko lang, ’yong mas nag­ing makulit. Sana nakipag-usap ako sa mas maram­ing tao no’ng high school ako. Kasi ’yon ’yong reg­u­lar, e. Masyado akong mahiyain noon.

Meron pa pala. Sana natuto akong magvol­ley­ball no’ng high school ako. Bad­minton sport ko. Gusto ko matuto mag-vol­ley­ball. Ngayon, ang hi­rap na, kasi kailan­gan may team ka to play. So sana nag-var­sity ako no’ng high school, ’yon lang.

If given an op­tion, would you choose a hol­i­day at the beach or in the moun­tains?

At the beach, hol­i­day at the beach al­ways. Okey din na­man ’yong moun­tain, ayoko lang ng nagha-hike. Si DJ, gusto hike. Puwede nakasasakyan ka paakyat, ayoko ng hike, e. Gusto ko ’yong nasa taas na. Pero ayoko ’yong process na ilang oras. At least, pag beach, do’n ka na. Kung mainit, talon ka, ’ta’s ahon ka, gano’n.

Have you ever cheated in your exam?

Yes, of course. May kodigo, yes. Nag­ing isyu nga ’yon, e. ’Yong kak­lase ko, ’pinagkalat na nag-cheat ako. Parang, okey, to­too na­man. La­hat tayo, nag-cheat, huwag tayo mag­ma­li­nis. Nag-cheat tay­ong la­hat. Haha! Ma­g­a­l­ing ako man­gopya.

When was the first time you tasted al­co­hol?

No’ng nag-Batan­gas kami, no’ng last week­end. Wine, puro wine kami no’n.

Do you have a fetish?

Yes. Pag sa guys, gusto ko ma­g­a­nda ’yong hands, ayoko ’yong pud­pod. Basta da­pat, nice hands and clean nails pag sa guys. Si DJ, feet, e. Ako, hands. Pag guy, gusto ko ’yong ma­haba ’yong fin­gers, ’ta’s malam­bot ’yong hands, ’yong pagka­hawak mo. Ma­g­a­nda ’yong kay DJ, in fair­ness. Mostly kasi, di ba, pud­pod? Parang ayoko.

If given a chance to meet three fa­mous peo­ple on earth, who would th­ese peo­ple be?

Ryan Gosling, Se­lena Gomez, and Be­hati Prinsloo.

[Ryan Gosling and Se­lena Gomez are Amer­i­can ac­tors. Be­hati Prinsloo is a Namib­ian model.]

If you could change one bad qual­ity of yours, what would it be?

Over­thinker.

Have you ever wanted to travel back in time? If yes, in which era would you want to go?

Baka ’80s, para ma-ex­pe­ri­ence ko ’yon. Kasi ’yong mga out­fits ngayon, bum­a­ba­lik la­hat sa ’80s or ’90s. I want to ex­pe­ri­ence ’yong ’80s, pati ’yong mga old school na lumal­abas—kung paano ’yong mga disco nila, kung paano ’yong walang In­ter­net masyado. ’Yon, old school.

If you were to have a su­per­power, what would it be?

Tele­por­ta­tion. Madami akong gusto pun­ta­han. Parati prob­lema traf­fic, so tele­por­ta­tion ’yong pinaka-con­ve­nient for me.

If God would grant you three wishes, what would you ask for?

Now, good health for me and my fam­ily.

Basta I want to be some­one else na mare-re­mem­ber ng mga tao. I want to be re­mem­bered in good ano, ha, ’yong hindi na­man ’yong na-re­mem­ber ka dahil ganyan ka. Gusto ko, parang mag­ing icon, alam mo ’yon. Kahit ilang years na, nag-leave ka ng ma­gan­dang mark sa in­dus­try.

Third wish, hap­pi­ness. Wow, cliché pak­ing­gan, pero hap­pi­ness, of course. We al­ways want that, true hap­pi­ness, kahit ano’ng mang­yari. You’re happy, con­tent­ment, ’yon.

How did you spend your first salary?

I bought a dog, a Shih Tzu. Wala na siya. Feel­ing ko, mataas suweldo ko no’n. In­abono­han lang pala ni Mama. Kasi feel­ing ko, artista na ako, may pera na ’ko. Hindi pala.

If you were gay, who would your life part­ner be?

Siyem­pre, DJ na, choosy pa ba. Siya pa rin, babae or girl, DJ na.

Gusto ba niya?

Ad­just siya. Haha!

Do you love or hate roller coast­ers?

I hate it. Hindi ako fan ng theme parks. So­brang lula. Pero gusto ko lang mag-pic­ture. Umikot na lang tayo kaysa mag-theme-park. Ayoko ’yong nase-stress ako, kaya nag-aano kami ni DJ. Siya ’yong gusto niya do’n. Ako, mga isa, pag­bibi­gyan kita. Dalawa, okey. Pan­gatlo, no, no more. Hiluhin kasi ako, nag­susuka ako. Pag sa sasakyan, ma­bilis akong mahilo, so ayoko ng gano’ng feel­ing.

At what age did you re­al­ize the fact that Santa Claus isn’t real?

Maaga. Sabi­hin na lang nat­ing ten. Haha! Kasi nahuli ko sila na naglala­gay ng ano. Kasi no’ng nasa CR ako, so alam ko na “Okay, fake.” Haha!

Do you have a ner­vous tick?

Baka more on legs. Parati kong sini-shake na parat­ing pina­palo ni Mama, kasi pan­git daw tingnan, pero parati ako no’n.

What is the great­est fan-girl mo­ment that you can think of now?

No’ng na-meet ko si Tay­lor Swift no’ng con­cert niya, ’yong Red tour. Kasi sa base­ment, hini­hin­tay namin ’yong sundo ko. ’Ta’s biglang do’n du­maan si Tay­lor. ’Ta’s nagpa-pic­ture kami. ’Tapos, bum­aba siya sa car niya para mag-pic­ture sa amin, so su­per nag-fan-girl ako no’n.

Where do you see your­self in 10 years?

Baka hindi na ako sa show­biz no’n. Baka host-host na lang, hindi na artista. Baka para ka na lang mga mamshies. Haha! Ma­gan­dang Buhay, mas fam­ily-ori­ented by then.

Yes, may anak na ako no’ng time na ’yon. Baka tatlo na no’ng time or dalawa. Ayoko late magka-baby, ayoko ’yong late lang. Gusto ko i-en­joy siya. Pag na­man nag­pakasal ka, hindi na­man ibig sabi­hin nando’n ka na, e. Puwede mo pa rin gawin la­hat ng gusto mo, pero ngayon with part­ner.

Do you fol­low your horo­scope?

I read it, ac­cu­rate siya. Aries.

What’s the one thing that you still have from your child­hood?

Baka ’yong mga Bratz ko, ngayon kay Lhex­ine na. May col­lec­tion ako ng Bratz, hindi ko ino‑open, e, pang‑dis­play lang. So ngayon, kay Lhex­ine na la­hat ’yon.

[Bratz is a line of fash­ion dolls. Lhex­ine is Kathryn’s niece, the daugh­ter of Kathryn’s sis­ter Chrysler.]

What’s the one thing that you need to have in your fridge at any given time?

Choco­lates. Kasi, ev­ery meal, kailan­gan ko parati ng matamis na ki­nakain. Parang hindi mag‑e‑end ’yong meal ko kung walang matamis. So kung ice cream ’yon, kung choco­late, para ’tapos na.

How many pil­lows do you sleep with?

Four, sa all sides. One, two, three, back, four.

What po­si­tion do you al­ways sleep in?

Side. Naka‑side, ’ta’s naka‑hug sa pil­low. Pa‑side ako ev­ery time. Pag nagigis­ing ako, nasa back, pero usu­ally, side nag­sisim­ula.

Do you still have time to buy your own clothes?

Ngayon meron na, kasi ’tapos na ’yong San­gre. So makaka‑mall na ako. Pag hindi ako nakaka‑mall, on­line la­hat. Darat­ing na lang sa house. Iba ’yong size some­times, so kailan­gan mong ipa‑ex­change. ’Yon ang ex­cit­ing feel­ing ka­pag on­line, di mo alam kung ma­g­a­nda or hindi, so sur­prise na lang. Min­san, ma­g­a­nda sa pic­ture. Pag­dat­ing sa ’yo, iba pala.

Who is your fash­ion icon?

I like Ken­dall Jen­ner, Olivia Palermo, and ngayon si Camilla Ca­bello, gusto ko siya.

[Ken­dall Jen­ner, an Amer­i­can model and TV star, is the half-sis­ter of the Kar­dashi­ans. Olivia Palermo is a fash­ion en­tre­pre­neur. Camilla Ca­bello is a Cuban-Amer­i­can singer, best known for the pop song “Ha­vana.”]

Are you a good judge of char­ac­ter?

Yes, nafi‑feel ko. Usu­ally, tama ’yong ku­tob ko.

If you were to give ad­vice to your par­ents, what would you tell them?

Chill, Mama, chill. Trust me, Mama, chill. Parang kailan­gan niyang ma‑ac­cept na okey lang magka­mali ka para matuto ako on my own. Natatakot kasi siyang magka­mali ako. Well, di na­man ’yong mabun­tis ka o ano. Let’s say ’yong sa sim­ple things, okey lang na ma­pal­pak ka, para I can learn from them.

What would you say is the best de­ci­sion that you ever made in your life?

Hindi ko alam. Ano ba’ng best de­ci­sion na na­gawa ko? Maybe to be my­self. Para kung anu­man mang­yari, alam nila tao lang din ikaw, nagkaka­mali. So ang hi­rap mag­ing iba sa hindi ikaw.

Do you have any guilty plea­sures?

Pag nag­papa‑nails ako.

Are you good at telling funny jokes?

No. Alam mo, ma­bilis akong ma­p­atawa, pero hindi ako ma­g­a­l­ing mag­patawa. Hindi ko kayang makipagsabayan kila Vice Ganda, sa iba. Parang bor­ing ako sa gano’n. Pero maasa­han mong su­por­ta­han kita, tatawanan kita. Pero hindi ako ’yong nagme‑make ng jokes.

What pho­bias have you over­come in your life?

Takot pa rin ata ako sa mga pho­bia ko no’ng bata ako, like sa tuko, palaka, sa mga fear of holes, fear of ’yong sa mata ng isda. Ayaw ko ’yon, e, lalo pag ’yong may sabaw, ’yong puti. Pag dilis, puwede. Pero min­san, in­aalis ko pa rin, e, kahit dilis.

If you could raid some­one’s closet, whose closet would it be?

Closet ni Ken­dall Jen­ner na.

Which fairy-tale char­ac­ter can you most as­so­ciate your­self with?

Wala, e. Hindi ako ma‑Disney‑Princess ta­laga. Weird.

What’s the cra­zi­est thing you have ever done for some­one?

Wala masyado. Sila ’yong gu­mawa sa akin, hindi ako. Kaya no, wala sa akin.

If you could only re­tain one of the five senses, which are you not will­ing to give up?

Eyes. Takot ako mab­u­lag. Ayoko ’yong feel­ing na wala akong nakikita. So, sense of sight.

What’s the worst thing that was said about you on the In­ter­net?

Madami. ’Wag natin sabi­hin ’yon. Bad vibes.

How do you deal with it?

Try to ig­nore it. Some­times you can’t ig­nore it, but try to ig­nore it.

Do you like your own name?

It’s okay. Haha! Yeah, oo na­man. Name mo ’yan. Madami na nga ngayon na Kathryn, e. Gusto kong name kasi, pan­lalaki. Gusto ko, Sam, mga ganyan.

If you could ask your fu­ture self a ques­tion, what would you ask her?

How would I look like when I grow up?

If you could give ad­vice to your younger self, what ad­vice would you give her?

En­joy. Parang be crazy, be naughty, para wala kang re­grets, para mag­ing free-spir­ited na bata.

Ang aga ko kasi nag­ing re­spon­si­ble. Parang gusto ko mag­ing mag­ulo no’ng bata. Kasi noon, may tap­ing ka na, gis­ing ka na, maaga ka. Alam mo na, may sense of re­spon­si­bil­ity ka na.

What is the best and worst part about be­ing Kathryn Bernardo?

Maram­ing perks pag artista ka. Maram­ing nag-a-idol­ize sa ’yo, maram­ing nai-in­spire sa ’yo, marami kang naapek­tuhan na buhay nang di ka gano’n ka-aware na gano’n pala ’yong ef­fect mo sa kanila.

The worst part: all eyes on you, la­hat ng gawin mo. Pati ayos mo, parang la­hat makikita. Kung tama, good. Kung mali, kahit gano kaliit ’yan, makikita. Pag nor­mal ka, walang pake sa ’yo kung ano gawin mo.

Sig­uro, sa la­hat ng artista, ’yon ’yong prob­lem. Madali ka madya-judge. Kung may hindi ka ma­bati—ang dami mo nang na-meet na tao, e, min­san nakakalimu­tan mo kahit ilang be­ses mo na nakita—so madya-judge ka na agad nila. Sasabi­hin, nag­bago ka na or snob.

At saka ’yong worst part, ’yong wala ka nang time masyado sa sar­ili mo. Hindi mo hawak ang oras mo, kasi most ng oras mo, nasa trabaho. Nasa akin na rin kung paano ko ibal­anse.

Masasanay ka, pero pang-tao ka lang din, e. May time na parang ayaw mo, mainit ulo mo sa araw na ’to, ayaw mong lum­abas, pero kailan­gan. So may mga days, pero ’yong im­por­tant sig­uro, ’yong at the end of the day, masaya ka sa gi­na­gawa mo. So la­hat mababawi pag nakita mo na ’yong mga tao na na­pasaya mo.

Kathryn, whose ac­tual birth­day is on March 26, was stun­ning dur­ing her de­but party on March 29, 2014. She wore two gowns: a strap­less pink ball gown cre­ated by Fran­cis Libi­ran and a ro­man­tic blue dress cre­ated by Va­nia Ro­moff. But her best ac­ces­sory...

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.