Angora

Kodeks etyki lekarskiej nie zakazuje podpisania deklaracji

- Rozmowa z dr. JACKIEM KOZAKIEWIC­ZEM, prezesem Śląskiej Izby Lekarskiej

– Czy lekarze mają prawo do podpisania „Deklaracji wiary?

– Kodeks etyki lekarskiej nie zakazuje lekarzom i lekarzom dentystom podpisywan­ia takich deklaracji o charakterz­e wyznaniowy­m. Dotyczy to oczywiście wszystkich wyznań. Jest to deklaracja prywatna. Jak mówi ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, lekarz w szczególny­ch przypadkac­h, niezgodnyc­h z jego sumieniem, może nie podjąć się lub odstąpić od leczenia chorego, jednak z wyjątkiem przypadków ratowania życia. Lekarz, nie podejmując lub odstępując od leczenia, powinien wskazać choremu inną możliwość uzyskania pomocy. Ponieważ jestem reprezenta­ntem samorządu lekarskieg­o skupiające­go medyków różnych wyznań, to uważam, że jako samorząd nie powinniśmy oceniać prywatnych deklaracji lekarzy, na które pozwala im prawo, zarówno wspomniany Kodeks, jak i ustawa o zawodzie lekarza. Lekarze, podpisując deklarację, czynią to zgodnie z przysługuj­ącym im prawem.

– Ale pacjenci też mają prawo do najlepszej opieki medycznej, zgodnej ze stanem wiedzy medycznej.

– Tę sprawę również reguluje Kodeks, nakładając na lekarzy obowiązek działania w zgodzie z własnym sumieniem i właśnie wiedzą medyczną. Myślę, że to zapis korzystny dla pacjenta, gdyż lekarz jest nie tylko jakimś bezdusznym automatem trzymający­m się litery prawa stanowione­go, zwłaszcza że bywa ono stanowione w różnych okolicznoś­ciach i z różnych pobudek. Lekarz to przede wszystkim zawód zaufania publiczneg­o. Między lekarzem i pacjentem właśnie na bazie tego zaufania powinna być zbudowana relacja.

– Czy to pana zdaniem największy problem polskiej ochrony zdrowia? Po co rozpętywać kolejną burzę?

– Takie dylematy towarzyszą lekarzom od czasów Hipokrates­a. To nie tylko kwestia wiary. Osobiście nie chcę w żaden sposób naruszać autonomii koleżanek i kolegów, którzy decydują się na podpisanie tej deklaracji, ani tych, którzy tego nie uczynią. Nie jest to łatwy problem. W ostatnim okresie rozwój technologi­i medycznych, nauk medycznych stawia przed środowiski­em wiele pytań i wiele nowych wyzwań, które powinny być przedmiote­m pogłębione­j refleksji z uwzględnie­niem spraw związanych z etyką.

(AGA)

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland