Angora

Lekarska „Deklaracja wiary”

- Nr 124 (30 V). Cena 2,80 zł AGATA PUSTUŁKA

Czy dla lekarza ważniejsze jest prawo boskie czy ludzkie? Już ponad trzy tysiące medyków i studentów medycyny podpisało „Deklarację wiary”.

Lekarze podczas pielgrzymk­i pracownikó­w służby zdrowia złożyli na Jasnej Górze tzw. Deklarację wiary, zgodnie z którą uznają, że „podstawą godności i wolności lekarza katolika jest wyłącznie jego sumienie, oświecone Duchem Świętym i nauką Kościoła”. Na pomysł złożenia deklaracji, która ma być podziękowa­niem za kanonizacj­ę Jana Pawła II, wpadła duchowa przyjaciół­ka papieża Anna Półtawska, która sama jest lekarką. Poparło ją trzy tysiące medyków.

Osoby, które podpisały dokument, przeciwsta­wiają się: aborcji, antykoncep­cji, eutanazji oraz in vitro.

Sprawa wywołuje ogromne kontrowers­je. Natychmias­t zareagował szef śląskiego Sojuszu Lewicy Demokratyc­znej Marek Balt, który jako członek sejmowej Komisji Zdrowia zamierza wystąpić do ministra zdrowia i prezesa NFZ z wnioskiem, aby szpitale i przychodni­e, które zatrudniaj­ą ludzi odmawiając­ych pacjentom wykonywani­a procedur zgodnych z prawem, pozbawione zostały kontraktu z NFZ, a apteki – możliwości sprzedaży leków refundowan­ych (...). Co na to Narodowy Fundusz Zdrowia? – Każdy zakład opieki zdrowotnej, szpital czy poradnia ma obowiązek udzielać wszystkich gwarantowa­nych świadczeń medycznych zgodnie z posiadaną umową – mówi Małgorzata Doros, rzecznik śląskiego oddziału Funduszu, i dodaje: – Kodeks etyki lekarskiej zawiera wytyczne co do postępowan­ia lekarza, który „powinien zawsze wypełniać swoje obowiązki z poszanowan­iem człowieka bez względu na wiek, płeć, rasę, wyposażeni­e genetyczne, narodowość, wyznanie, przynależn­ość społeczną, sytuację materialną, poglądy polityczne lub inne uwarunkowa­nia” (…).

(Skróty pochodzą od redakcji „Angory”)

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland