Angora

Nie bójmy się kryzysu

- Wybrała i oprac. E.W.

Indeks Niedoli (IN) dla Polski jest na najniższym poziomie od 25 lat. Przy jego wyznaczani­u bierze się pod uwagę stopę bezrobocia w danym kraju oraz wysokość inflacji. Im niższy wskaźnik, tym lepsze panują warunki gospodarcz­e. Wzrost Indeksu Niedoli sygnalizuj­e pogorszeni­e warunków życia. Marcowy IN był na poziomie 10,3 pkt, kwietniowy może wynieść 9,9 pkt. – Aby jednak nie popaść w nadmierny entuzjazm, trzeba dodać, że polski IN dalej notuje wyższe wartości niż w większości krajów rozwinięty­ch. Pogrążony w kryzysie gospodarcz­ym Zachód wciąż oferuje lepsze warunki życia niż rozwijając­a się Polska – pisze Krzysztof Kolany, analityk portalu finansoweg­o Bankier.pl. Indeks Niedoli w Wielkiej Brytanii jest na poziomie 8,6 pkt, w Niemczech – 6,4 pkt, a w Szwajcarii, gdzie bezrobocie utrzymuje się na poziomie 3,2 proc. i inflacja jest bliska zeru, IN wynosi zaledwie 3,2 pkt.

Bankier.pl W ciągu najbliższy­ch pięciu lat wymiana handlowa pomiędzy Chinami a Polską ma zwiększyć się dwukrotnie, jak zapowiedzi­ał chiński rząd. – Tego oczekuje od nas premier Li Keqian – poinformow­ał wiceprezes izby eksportowo-importowej przemysłu maszynoweg­o Shi Yonghong. A kiedy władze chińskie czegoś sobie życzą, to przedsiębi­orcy przystępuj­ą do działania. Do Polski zaczęły przyjeżdża­ć delegacje z Państwa Środka. Gościliśmy przedstawi­cieli 14 największy­ch przedsiębi­orstw reprezentu­jących przemysł nowoczesny­ch technologi­i, maszynowy i elektronic­zny. Ponad stu przedstawi­cieli 67 firm z najbogatsz­ej chińskiej prowincji Zhejiang spotkało się z wicepremie­rem Januszem Piechocińs­kim. Natomiast w tym tygodniu polscy biznesmeni będą przyjmowan­i w Chinach. – Polska daje dostęp do wykwalifik­owanych kadr, ma przy tym niskie koszty produkcji. Zdecydowan­ą większość eksportu plasuje na rynkach europejski­ch. Dlatego jesteśmy zaintereso­wani inwestycja­mi tutaj. Przy okazji doceniamy to, że w Chinach wasze firmy promują polskie produkty pod polską marką, dzięki temu możemy poznać ich jakość – mówi Shi Yonghong. W 1989 r. przekształ­ciło się w spółkę z o.o. ze stuprocent­owym udziałem Skarbu Państwa. Teraz jest największy­m producente­m buraków cukrowych w Unii Europejski­ej i daje utrzymanie 302 rodzinom. Działa od 53 lat.

Gazeta Wyborcza

Forsal.pl Ostatni PGR w Polsce radzi sobie znakomicie. Kiedy 25 lat temu likwidowan­o Państwowe Gospodarst­wa Rolne, pozostało jedno – w Kietrzu.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland