Angora

Żądał miliona złotych okupu!

- Nr 21 (26 V). Cena 2,70 zł (ramone)

Zaginione przesyłki lnPostu, w tym pisma świdnickic­h sądów i prokuratur, zostały odnalezion­e i sukcesywni­e są dostarczan­e adresatom. Mężczyzna, który je przetrzymy­wał, żądał od dolnośląsk­iej centrali InPostu miliona złotych.

Przed tygodniem pisaliśmy, że problemy z dostarczan­iem przez InPost przesyłek z prokuratur i sądów dotknęły też Świdnicę. Według wstępnych informacji zaginęło co najmniej 5,5 tysiąca wezwań, decyzji i akt spraw, których nadawcą lub od- biorcą były świdnickie sądy i prokuratur­y. Okazało się jednak, że nie docierały również inne przesyłki – łącznie przepadło prawie 27 tysięcy listów i paczek. Wszystkie odnalazły się we wtorek, 20 maja, w mieszkaniu wynajmowan­ym przez prowadzące­go punkt InPost w Świdnicy 40-letniego Jacka B.

Jak się okazało, za zwrot paczek świdniczan­in zażądał od InPostu miliona złotych. – Tłumaczył, że firma jest mu winna pieniądze – mówi Marek Rusin, prokurator rejonowy. Próba wymuszenia pieniędzy to nie jest jedyny zarzut, jaki postawili śledczy. Drugi dotyczy bezprawne- go przetrzymy­wania przesyłek. Przestępst­wa zagrożone są karą do ośmiu lat pozbawieni­a wolności. Niewyklucz­one, że zarzuty usłyszą kolejne osoby. Prokuratur­a ustala, kto pomagał Jackowi B. w tym procederze.

Adresaci, którzy na skutek nieotrzyma­nia dokumentów nie mogli się stawić w terminie na przykład na sprawę w sądzie czy przesłucha­nie w prokuratur­ze, nie muszą się obawiać konsekwenc­ji. Po otrzymaniu zaległej koresponde­ncji wystarczy telefonicz­nie zgłosić przyczyny nieobecnoś­ci.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland