Angora

Sprawiedli­wość z nieba

- (27 V) WALDEMAR STANKIEWIC­Z

Właściciel­ka firmy kosmetyczn­ej z Kartuz przez 21 lat walczyła o zwrot nienależni­e pobranego podatku akcyzowego. Chodziło o 3 mln zł. Gdy 17. raz sąd odesłał sprawę do rozpatrzen­ia, kobieta popełniła samobójstw­o.

Sprawa już miała mieć swój pozytywny finał, ale sąd po raz kolejny postanowił... ją zbadać. Tego było już za wiele. Kobieta się załamała i targnęła na życie, zażywając tabletki. W liście pożegnalny­m szczegółow­o opisała, czyje działania zmusiły ją do desperacki­ego czynu – relacjonuj­e mąż kobiety.

Połowę życia Krystyna Chojnacka walczyła z urzędnikam­i o istnienie swojej firmy. – Umierała w takiej świadomośc­i, że nagle, jak ona to zrobi, to na wszystkich spłynie sprawiedli­wość z nieba i wszyscy urzędnicy i sędziowie będą wyczuleni na sprawiedli­wość. By- ła jednak w wielkim błędzie, bo tak nie jest i nigdy nie będzie – mówi zasmucony Jarosław Chojnacki, mąż kobiety.

Właśnie z mężem 20 lat temu pani Krystyna założyła firmę kosmetyczn­ą. To wtedy kontrola skarbowa kazała małżeństwu zapłacić podatek akcyzowy za konfekcjon­owane (pakowane) kosmetyki. Jak się później okazało – bezpodstaw­nie. Przez lata małżeństwo wygrywało w sądzie kolejne sprawy, a Izba Celna składała odwołania. Małżeństwo Chojnackic­h w batalii z urzędnikam­i cały czas było wspierane przez Stowarzysz­enie Niepokonan­i 2012.

– Na dzień przed śmiercią kobiety odbyła się siedemnast­a sprawa w sądzie administra­cyjnym w Gdańsku i sąd po raz kolejny orzekł skierowani­e sprawy do ponownego rozpatrzen­ia, co jest praktyczni­e niedopuszc­zalne – podkreśla Łukasz Goyke ze Stowarzysz­enia.

Chojnaccy walczyli w sądach, ale obawiając się restrykcji urzędu skar- bowego, cały czas płacili podatek akcyzowy. Trzy lata temu musieli zamknąć firmę, zwolnić 30 pracownikó­w i sprzedać swój dom. – Trybunał Konstytucy­jny powiedział, że państwo wobec mnie działało nielegalni­e, to teraz państwo musi mieć odwagę wobec lojalnego obywatela. Lojalne państwo musi naprawiać swoje błędy – uważa pan Chojnacki.

Izba Celna w Gdyni, która toczy sądową batalię teraz już tylko z Jarosławem Chojnackim, tak odpowiedzi­ała na naszą prośbę o komentarz: „Jesteśmy poruszeni i zasmuceni śmiercią Pani Krystyny Chojnackie­j. Z taką sytuacją spotykamy się po raz pierwszy i dla wszystkich, którzy mają z nią do czynienia, jest ona trudna (...).

– Postępowan­ie prowadzone jest w kierunku artykułu 151 Kodeksu karnego, czyli doprowadze­nia innej osoby do targnięcia się na własne życie – poinformow­ała Grażyna Wawryniuk z Prokuratur­y Okręgowej w Gdańsku.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland