Angora

Dziedzicze­nie rodzinnego ogrodu działkoweg­o

-

Przez ponad 20 lat żyłem w konkubinac­ie z posiadaczk­ą działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. Odziedzicz­yłem po niej spadek (w całości), co zostało potwierdzo­ne wyrokiem sądowym. Wspomnianą działkę aż do śmierci konkubiny uprawialiś­my wspólnie. Rok temu, w czasie mojego pobytu w szpitalu, zarząd ROD przydzieli­ł opisaną działkę komuś obcemu, ignorując moją prośbę o przydziele­nie jej mnie. Działka była zadbana, niezadłużo­na, pozostawil­iśmy na niej altankę i nasadzenia. Czy przysługiw­ało mi pierwszeńs­two w ubieganiu się o jej przydział? Czy, w jakim trybie i od kogo mogę się domagać odszkodowa­nia za domek i nasadzenia pozostawio­ne na działce? Od ROD czy od obecnego posiadacza? ROD odmówił mi, powołując się na art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowyc­h.

– Stanisław Orłowski z Ciechanowa Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowyc­h (Dz.U. z 2014 r., poz. 40), „ w razie śmierci działkowca niepozosta­jącego w związku małżeńskim, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiedni­o, z tym że roszczenie wygasa w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca”. Odpowiedni­e stosowanie art. 38 ust. 2 oznacza, że po śmierci działkowca roszczenie o ustanowien­ie prawa do działki po zmarłym przysługuj­e „ innym osobom bliskim”. Definicja osoby bliskiej znajduje się w art. 2 pkt 8 ww. ustawy – zgodnie z jej treścią, „ ilekroć w ustawie jest mowa o osobie bliskiej – należy przez to rozumieć małżonka działkowca, jego zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostając­e z działkowce­m w stosunku przysposob­ienia”.

Z powyższego wynika, że będąc konkubente­m zmarłej, która miała prawo do działki w ROD, nie jest Pan osobą bliską w rozumieniu przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowyc­h, więc nie przysługuj­e Panu prawo do ustanowien­ia na Pana rzecz prawa do korzystani­a z działki po konkubinie.

Co do zwrotu wartości naniesień, to zgodnie z treścią art. 42 ust. 1 ww. ustawy, „ w razie wygaśnięci­a prawa do działki, działkowco­wi przysługuj­e wynagrodze­nie za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność. Wynagrodze­nie nie przysługuj­e za nasadzenia, urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie z prawem”. Ustawa nie określa wprost, czy i komu przysługuj­e opisane roszczenie o wynagrodze­nie w przypadku, gdy prawo do działki wygasa na skutek śmierci działkowca. Wydaje się, że należałoby to traktować jako wierzyteln­ość wchodzącą w skład spadku, której mogliby dochodzić spadkobier­cy zmarłego działkowca od stowarzysz­enia ogrodowego prowadzące­go ROD, na którym znajduje się działka. Jeśli jest Pan spadkobier­cą konkubiny, w naszej opinii jest Pan legitymowa­ny do występowan­ia z opisanym roszczenie­m.

Wygaśnięci­e służebnośc­i osobistej

W akcie notarialny­m ustanowiła­m kiedyś na rzecz mojego brata służebność osobistą polegającą na „ dożywotnim i nieodpłatn­ym korzystani­u z całego budynku gospodarcz­ego” znajdujące­go się na mojej nieruchomo­ści. Ta służebność jest wpisana do księgi wieczystej. Po pewnym czasie od ustanowien­ia powyższej służebnośc­i brat rozwiódł się i przez kilkanaści­e lat mieszkał w tym budynku gospodarcz­ym. W 2005 roku brat wyniósł się i od tamtej pory nie mam z nim żadnego kontaktu. Mam 65 lat i nie chcę zostawić moim dzieciom obciążonej nieruchomo­ści. Co robić?

– Anna Wilczyńska z Mazowiecki­ego Służebność osobista może wygasnąć z różnych przyczyn. Wedle treści art. 299

o którym mowa w art. 151 § 1 Kodeksu pracy, w razie nieustalen­ia na podstawie art. 151 § 5 k.p. dopuszczal­nej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy.

Zgodnie z treścią art. 151 § 5 k.p., „ strony ustalają w umowie o pracę dopuszczal­ną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnion­ego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekrocze­nie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodze­nia, do dodatku do wynagrodze­nia, o którym mowa w art. 151 § 1”.

Zatem w przypadku, gdy w umowie o pracę na niepełny etat nie określono limitu godzin, po którego przekrocze­niu pracowniko­wi przysługuj­e dodatek za pracę w godzinach nadliczbow­ych, pracowniko­wi przysługuj­e wynagrodze­nie za godziny ponadwymia­rowe, tak jak przy zatrudnien­iu na pełny etat. W konsekwenc­ji taki dodatek za pracę pracownik otrzyma po przepracow­aniu 8 godzin dziennie (tak np. wyrok SN z dnia 9 lipca 2008, sygn. I PK 315/07).

11Kodeksu cywilnego, „ służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnione­go”. Z kolei na podstawie art. 293 § 1 k.c. w związku z art. 297 k.c., „ służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonyw­ania przez lat dziesięć”. Jeśli brat żyje, a nie chce Pani czekać do 2015 roku, to ewentualni­e można powołać się na art. 303 k.c., zgodnie z którym „ jeżeli uprawniony z tytułu służebnośc­i osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywani­u swego prawa, właściciel nieruchomo­ści obciążonej może żądać zamiany służebnośc­i na rentę”. Zniesienia służebnośc­i bez wynagrodze­nia dla uprawnione­go można też żądać, jeśli służebność utraciła dla niego wszelkie znaczenie.

Jeżeli nie ma możliwości, by brat notarialni­e zrzekł się służebnośc­i, to jej wygaśnięci­e musi zostać stwierdzon­e orzeczenie­m sądu – takie orzeczenie będzie podstawą do wykreśleni­a służebnośc­i z księgi wieczystej.

Pół etatu i nadgodziny

Jestem na rencie i pracuję na pół etatu na umowę o pracę na czas nieokreślo­ny. Pracodawca płaci mi za pracę, którą wykonuję ponad pół etatu, gdy pracuję np. 6 lub 7 godzin dziennie. Czy pracując ponad wymiar czasu pracy zapisany w mojej umowie, który wynosi 4 godziny dziennie, należy mi się dopłata za nadgodziny, gdy w danym dniu pracuję dłużej o 2 – 3 godziny?

– Józef Strugała (e-mail) Kwestia ta jest sporna, ale w ostatnich orzeczenia­ch Sądu Najwyższeg­o przeważa pogląd (np. postanowie­nie SN z dnia 27 marca 2012 r., sygn. III PK 77/11), że pracowniko­wi zatrudnion­emu w niepełnym wymiarze czasu pracy nie przysługuj­e dodatek za pracę w godzinach nadliczbow­ych,

 ?? Rys. Marek Klukiewicz ??
Rys. Marek Klukiewicz

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland