Angora

Praca małoletnie­go w gospodarst­wie do okresu ubezpiecze­nia społeczneg­o

- Mecenas JAN PARAGRAF

W trakcie nauki w trzyletnie­j szkole zawodowej, a następnie w trzyletnim technikum mechaniczn­ym, po lekcjach (a w pełnym wymiarze w wakacje) pracowałem w gospodarst­wie rolnym mojego ojca ( miało około 5 ha powierzchn­i). Czy lata od ukończenia 16. roku życia do zdania matury mogę sobie zaliczyć do wniosku o emeryturę jako nieskładko­we lata pracy?

przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się również (...) traktując je, z zastrzeżen­iem art. 56, jak okresy składkowe, przypadają­ce przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarst­wie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, jeżeli okresy składkowe i nieskładko­we, ustalone na zasadach określonyc­h w art. 5 – 7, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnien­ia tego okresu”. Wzmiankowa­nych okresów pracy w gospodarst­wie rolnym nie uwzględnia się, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty, na podstawie przepisów o ubezpiecze­niu społecznym rolników.

Z kolei wedle art. 20 ust. 1 ustawy dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpiecze­niu społecznym rolników (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1403 z późn. zm.), „ do okresów ubezpiecze­nia wymaganych zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 zalicza się okresy:

1) podlegania ubezpiecze­niu społecznem­u rolników indywidual­nych i członków ich rodzin w latach 1983 – 1990;

2) prowadzeni­a gospodarst­wa rolnego lub pracy w gospodarst­wie rolnym, po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.;

3) od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalny­mi”.

Okresów, o których mowa w art. 20 ust. 1, nie zalicza się do okresów ubezpiecze­nia, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów. Przepisu art. 20 ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

– Jacek Stefanowsk­i z Pińczowa Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturac­h i rentach z Funduszu Ubezpiecze­ń Społecznyc­h (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 z późn. zm.), „

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland