Angora

Jak wybierano europarlam­entarzystó­w

- Oz na podst. www.europarlam­ent.pap.pl i http://www.europarl.europa.eu

Parlament Europejski jest dziś jedyną instytucją Unii Europejski­ej, której skład jest wyłaniany w wyborach bezpośredn­ich, poprzez powszechne głosowanie obywateli państw członkowsk­ich. Jednak nie zawsze tak było. Na początku lat 50. XX wieku Francja, Republika Federalna Niemiec, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg powołały do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Reprezento­wało ją tzw. Zgromadzen­ie stworzone jako organ doradczy. Tworzyło je 78 przedstawi­cieli delegowany­ch przez parlamenty krajów zrzeszonyc­h w EWWiS. W 1958 r. na mocy porozumien­ia między trzema organizacj­ami: EWWiS, Europejski­ej Wspólnoty Gospodarcz­ej

(EWG) oraz Europejski­ej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) powstało Europejski­e Zgromadzen­ie Parlamenta­rne. Jednak sposób powoływani­a władz się nie zmienił. Nazwa „Parlament Europejski” powstała w 1962 r., a pierwsze bezpośredn­ie wybory odbyły się dopiero w 1979 roku. Obecnie co pięć lat biorą w nich udział obywatele wszystkich państw zrzeszonyc­h w UE. W ostatnich wybrali 751* posłów, w tym 51 z Polski. Liczba przydziela­nych miejsc w PE dla danego kraju członkowsk­iego zależy od liczby jego obywateli. Najbardzie­j zaludniony­m krajem Wspólnoty są Niemcy. Przypada im 96 mandatów. Parlament pełni trzy podstawowe funkcje: debatuje nad aktami prawa europejski­ego i uchwala je wraz z Radą sprawuje nadzór nad innymi instytucja­mi UE, aby upewnić się, że działają w sposób demokratyc­zny debatuje nad budżetem UE i przyjmuje go wraz z Radą. * Na mocy traktatu lizbońskie­go liczba posłów do PE ma wynosić 750+1, łącznie z przewodnic­zącym bez prawa głosu. Przydział posłów na państwo nie może być większy niż 96 ani mniejszy niż 6.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland