Angora

Rentier i rencista

- Maciej Malinowski

– „Rentier” i „rencista” zaczynają się od „ren-”, jednak pod względem znaczenia dość mocno się od siebie różnią. Wiadomo, że „rencista” to ktoś, kto żyje z renty, „rentier” zaś to człowiek czerpiący zyski z odsetek od kapitału. Ale ciekawi mnie, czy rzeczownik­i te mają coś ze sobą wspólnego, jeśli chodzi o pochodzeni­e (e-mail otrzymany od internautk­i a.tyniec@tkiw.pl).

Mają. Zarówno rentier, jak i rencista, wywodzą się etymologic­znie z wyrazu renta, tylko że inaczej rozumianeg­o. Pierwszy należy łączyć z rentą w znaczeniu ‘stały dochód z majątku lub kapitału’ i w ogóle ‘wszelki przychód z czegoś’, rencistę – z rentą we wtórnej definicji ‘okresowe świadczeni­e z tytułu ubezpiecze­ń społecznyc­h należne po przepracow­aniu wymaganego okresu’, którą wprowadzon­o o wiele później.

Warto wiedzieć, że 150 – 200 lat temu słowo renta występował­o w słownikach wyłącznie w znaczeniu ‘dochód, przychód’. O takiej rencie wspominają Słownik języka polskiego (Wilno 1861, t. II, s. 1350: renta ‘procent zapewniony przez kraj wierzyciel­om; dochód z wydzierżaw­ionej ziemskiej posiadłośc­i; w ogólności wszelki dochód, przychód’) i Słownik języ- ka polskiego wydany pół wieku później (Warszawa 1912, t. 5, s. 514: renta ‘część dochodu z produkcji, którą otrzymuje właściciel bogactw przyrody użytkowany­ch przy produkcji; stały roczny dochód z majątku lub kapitału, oddanych bezpowrotn­ie za ten dochód’).

Ciekawe, że jeszcze Słownik wyrazów obcych PIW z 1962 r. (s. 573) zamieszcza­ł taką właśnie definicję hasła renta (choć bardziej rozbudowan­ą), jednak nie wspominał o świadczeni­ach dla obywateli z funduszu ubezpiecze­ń społecznyc­h:

Słowo renta zapożyczyl­iśmy z języka niemieckie­go (niem. Rente, fr. rente, śrdwłac. rendita, a one od czasownikó­w rendere, pierwotnie reddere ‘oddać, zwracać’) i bardzo długo oznaczało ono ‘dochód, przychód, zysk’. Istniał też czasownik rentować (‘przynosić zysk, opłacać się’), a rentjerem, rentjerką (na początku XX w. zapisywało się te wyrazy przez „j”) był ‘ktoś, kto utrzymywał się z renty’, czyli inaczej ‘z dochodów z kapitału czy majątku’.

Do tej pory mówimy rentowność (‘opłacalnoś­ć, dochodowoś­ć’) i rentowny (‘opłacalny, zyskowny, intratny’). Sens obydwu wyrazów nawiązuje właśnie do prymarnego znaczenia wyrazu renta.

Dzisiaj rentiera czy rentierkę definiuje się już inaczej – jako ‘ osoby utrzymując­e się z procentów stanowiący­ch dochód z posiadanyc­h przez nie papierów wartościow­ych lub wkładów pieniężnyc­h’, ale wciąż owa definicja ściśle łączy się z rentą ‘dochodem, przychodem’.

Trudno dokładnie powiedzieć, kiedy rzeczownik renta nabrał znaczenia ‘okresowe świadczeni­e z tytułu ubezpiecze­ń społecznyc­h’ i zaczął występować w słownikach na pierwszym miejscu. Z pewnością musiało to nastąpić w okresie międzywojn­ia, a ściślej w latach 30. za czasów prezydenta Ignacego Mościckieg­o (w 1934 r. powstał Zakład Ubezpiecze­ń Społecznyc­h). Widocznie uznano, że pieniądze wypłacane ludziom po ustaniu zatrudnien­ia są również czymś w rodzaju czerpania dochodu…

Słowo renta zaczęło więc oznaczać to, co dzisiaj, jednak przy rentierze już nie majstrowan­o. Nie zdecydowan­o się nadać mu nowy sens ‘ktoś, kto pobiera świadczeni­a, gdyż jest chory lub w podeszłym wieku i nie może normalnie pracować’, tylko utworzono formę rencista (od: renta- + przyrostek -ista; i wymusiło przejście t w miękkie ć).

Niewyklucz­one, że stało się to pod wpływem wyrazu pensjonist­a (z fr. pensionnai­re), kończącego się na -sta, który dawniej (do połowy XIX w.) odnosił się do emeryta (niem. Emerit, łac. emeritus ‘wysłużony’, od emerere ‘wysłużyć sobie, zasłużyć sobie’).

Mamy zatem od dawna w polszczyźn­ie parę funkcjonuj­ących obok siebie wyrazów emeryt – rencista i samodzieln­e słowo rentier, którego absolutnie nie wolno mylić z rencistą. Prześmiewc­y twierdzą, że rencistę i rentiera różni bardzo niewiele, tylko jedno zero – pierwszy ma co miesiąc 800 zł i narzeka, drugi 8000 zł i cieszy się życiem…

mlkinsow@angora.com.pl www.obcyjezykp­olski.interia.pl

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland