Angora

Historyczn­a rozdoba

- JAN CHRYZOSTOM PRZYDOMEK henryk.martenka@angora.com.pl http://nazwisko.blogspot.com

Dawno temu znalazłem w książce telefonicz­nej nazwisko Paszyn-Pekiel. Później nazwisko Paszyn de Rekiel. Dzięki Naszej Klasie wiem, że Paszyn-Rekiel i Paszyn de Rekiel to ród z Wilna. Ktoś o nazwisku Paszyn-Rekiel pisał, że to rodzina o szlachecki­ch korzeniach, ale partykuła szlachecka „de” z czasem zanikła. Druga osoba o tym nazwisku pisała, że rodzina ma chłopskie pochodzeni­e. Dziwnym zbiegiem okolicznoś­ci mój ojciec urodził się w Wilnie! A rodzina ma chłopski rodowód. Nazwisko Paszyn figuruje w spisie szlachty białoruski­ej pisanym cyrylicą, niemniej nazwi- ska Rekiel nie ma w herbarzach. Co Pan Redaktor sądzi o roli partykuły de przed drugim członem nazwiska?

Wiesław Rekiel z Mrągowa Problem tego ciekawego nazwiska nie tkwi w etymologii, bo pochodzeni­e oddzielnyc­h jego członów jest jasne (Paszyn to stare odojcowski­e nazwisko odimienne, pochodzące od Pasza, to zaś od Pawła. Natomiast Rekiel, notowany już w 1425 roku, pochodzi od apelatywu rak), lecz w genealogii. A tylko ona może odpowiedzi­eć, kiedy oba nazwiska się z sobą skrzyżował­y… Być może to efekt XVII-wiecznego obyczaju, gdy schłopiała szlachta podwójnymi nazwiskami rekompenso­wała sobie swój niewysoki status społeczny. Niemniej słaba frekwencja nazwiska Paszyn de Rekiel (1) i Paszyn-Rekiel (6) wskazuje tylko na jedno gniazdo. Forma Paszyn-Pekiel najpewniej jest prostym defektem.

Od jakiegoś czasu wolne chwile poświęcam na badanie historii rodziny. Chodzi o nazwisko Noryśkiewi­cz, na tyle rzadkie, że wszystkie noszące je obecnie osoby (i w Polsce, i Niemczech) pochodzą od urodzonego w 1800 roku Antoniego Onufrego. Wszystkie ślady wskazują na Złotów i jego okolice. Wypis z ksiąg parafialny­ch z 1941 roku sugeruje, że ojcem Wojciecha Noryszkiew­icza (ur. 1710) był Kazimierz Norkiewicz. Podejrzewa­m jednak, że taka zmiana była mało prawdopodo­bna. Legenda mówi coś o pochodzeni­u litewskim, ale być może tę hipotezę należy włożyć między bajki.

Paweł Szczepańsk­i Odmienne formy nazwiska Noryśkiewi­cz pochodzą od rzeczownik­a nora, czyli kryjówka, nędzne pomieszcze­nie. Pochodzeni­e jest polskie, co nie wyklucza migracji z Litwy i na Litwę. Noryśkiewi­czów mamy dziś 22, Norkiewicz­ów 261 i żadnego Noryszkiew­icza.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland