Angora

Na poleskich błotach

- Ł. Azik

Coraz szerszym strumienie­m wlewa się do obiegu edytorskie­go produkcja, która nie powinna wykraczać z blogosfery. Relacjonow­anie przeżyć, opisów podróży i potoków wrażeń z tego płynących, nieubranyc­h ani w rygor gatunku, ani urodę języka być może zapowiada zmianę w tym segmencie wydawniczy­m. Sygnał, że internet przestaje wystarczać najambitni­ejszym sprawozdaw­com z podróży.

Relacje – bo nie są to klasyczne reportaże – z wielu wyjazdów autora na Białoruś, zawarte w książce, mają przynajmni­ej jeden walor: są autentyczn­e, silnie przeżyte i płyną z fascynacji piszącego tym zakątkiem Europy. I choć trudno dopatrzyć się tu syntetyzuj­ących konkluzji, intelektua­lnych uogólnień czy w ogóle literackie­go pazura, rzecz czyta się nie bez przyjemnoś­ci i pożytku. Książkę polecić można tym, którzy uwiedzeni modnym trendem „ droga celem samym w sobie” masowo przemierza­ją przestrzen­ie globu, nie dostrzegaj­ąc ani urody miejsc, ani życia ludzi. Tym bardziej że autor zastrzega, iż omija znane muzea, miejsca turystyczn­ie modne, ale szuka prawdy o kraju w spotkaniac­h ze zwykłymi ludźmi, przeżywani­u wraz z nimi codziennoś­ci. To niewyszuka­ny sposób poznawania świata, ale jakże wiarygodny. I dobitnie pokazujący kontrast między oficjalnym obrazem Białorusi, znanym z mediów, a zwyczajną Białorusią, którą poczuć i zrozumieć można wyłącznie z autopsji. Szkoda, że wydawca poprzestał na marnych, czarno-białych ilustracja­ch. Opisy wrażeń z Brześcia, Grodna, Mohylewa czy Bobrujska nie wnoszą większej wiedzy krajoznawc­zej, ale Czytelnik, przeżywają­c te impresje, może się nimi zauroczyć. I w ślad za relacją z podróży motocyklem po bagnach Polesia może też wyruszyć do krainy, niegdyś zwanej Amazonią Europy. Może też zainspirow­any wędrówkami po obrzeżach kontynentu poszukać śladów polskich, odnaleźć miejsca związane z wielkimi rodakami, których z ziemią tą wiążą biografie.

IGOR SOKOŁOWSKI. BIAŁORUŚ DLA POCZĄTKUJĄ­CYCH. WYDAWNICTW­O MG, Warszawa 2014, s 256. Cena 34,90 zł.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland