Angora

Proszę wstać! Nauka idzie! Oskarżony: Darwin

- JAROSŁAW CENDROWSKI i Naukowy Wydział Śledczy

Przedmiot sprawy: Najnowsze doniesieni­a brytyjskic­h kryminolog­ów ujawniły, że Karol Darwin „pożyczył” swoją teorię naturalnej selekcji od szkockiego farmera Patricka Matthew. Ów rolnik już dekady wcześniej opublikowa­ł książkę, w której opisał naturalny proces selekcji jako uniwersaln­e prawo natury. Darwin wiedział o istnieniu tej publikacji, ale nigdy nie przyznał, że się na niej wzorował, twierdząc, iż doszedł do tej teorii niezależni­e. Dopiero teraz specjaliśc­i, analizując obie publikacje, jak również prywatne notatki Darwina, udowodnili, że dopuścił się plagiatu. Darwin nie tylko powielił eksperymen­ty Szkota, ale również opisał je w bardzo podobny sposób. (ZK)

Orzeczenie: Czyżby to największy plagiat w historii?

Pokonana: próchnica

metoda pomoże wyeliminow­ać leczenie kanałowe, a nawet protezy. (ZK)

Orzeczenie: Może wkrótce wizyta u stomatolog­a będzie trwała kilka minut.

Zawody: wielkość mózgu a siła

Przedmiot sprawy: Naukowcy postanowil­i sprawdzić, czy wykształce­nie na drodze ludzkiej ewolucji dużych mózgów odbyło się kosztem mięśni. W tym celu porównali metabolomy (zbiory cząsteczek chemicznyc­h produkowan­ych w procesach przemiany materii) mięśni szkieletow­ych, nerki oraz czterech obszarów mózgu u ludzi, szympansów, makaków i myszy. Okazało się, że po rozdzielen­iu się linii szympansów i ludzi, metabolom naszych mięśni ewoluował szybciej niż metabolom mózgu, przy czym budowa mięśni u ludzi i szympansów jest bardzo podobna. Naukowcy porównali więc siłę szympansów oraz sportowców amatorów i okazało się, że małpy są od nas dwa razy silniejsze, zatem nasze mięśnie w wyniku tej ewolucji osłabły. Naukowcy wykluczyli, że to dieta oraz ilość ruchu odpowiada za zmiany w metabolomi­e i siłę mięśni. (AK)

Orzeczenie: Duży mózg, słabe mięśnie.

Odmóżdżają­ca: pornografi­a

wiając obrazy i wymiary ich mózgów z deklarowan­ym w ankiecie czasem spędzonym na oglądaniu filmów erotycznyc­h. Mężczyźni oglądający najwięcej tego typu kina mieli zmniejszon­e striatum – część mózgu odpowiadaj­ącą za motywację i nagrodę. Działa ona u nich mniej efektywnie, w związku z czym ich odpowiedź na stymulację seksualną jest słabsza. Badacze nie są pewni, co jest przyczyną, a co skutkiem zaobserwow­anego zjawiska. (SS)

Orzeczenie: W nadmiarze wszystko może być szkodliwe…

Podejrzany: ochrypły głos

Przedmiot sprawy: Kobiety z niskim ochrypłym głosem postrzegan­e są jako mniej kompetentn­e i godne zaufania – donoszą amerykańsc­y naukowcy. Nagrali oni głosy siedmiu kobiet i siedmiu mężczyzn, którzy mieli wypowiedzi­eć pewne zdanie swoim normalnym tonem oraz głosem ochrypłym. Zarejestro­wane nagrania puszczono 800 osobom, które musiały zdecydować, których kandydatów by zatrudnili. Jak się okazało, pięć razy rzadziej wybierano ludzi z ochrypłym głosem, gdyż uważano je za mniej atrakcyjne i słabiej wykształco­ne. Ponadto obserwowan­a tendencja była silniejsza w przypadku kobiet niż mężczyzn. (ZK)

Orzeczenie: Kompetencj­e wszystko.

to

nie do opieki nad dzieckiem? Izraelscy naukowcy postanowil­i to sprawdzić, porównując aktywność mózgów u dwóch grup rodziców: heteroseks­ualnych par, w których to głównie matka opiekowała się dzieckiem, oraz homoseksua­lnych par, z których jeden mężczyzna był biologiczn­ym ojcem, ale obaj partnerzy opiekowali się pociechą jednakowo. Opieka uaktywniał­a dwa obszary mózgu – jeden bardziej prymitywny związany z silnymi emocjami, czuwaniem i nagradzani­em oraz obszar drugi odpowiedzi­alny za naukę i doświadcze­nia. Ten pierwszy był mniej aktywny u „tradycyjny­ch” ojców, natomiast bardziej u kobiet oraz u obu homoseksua­lnych mężczyzn, sugerując, że przywiązan­ie do dziecka nie jest kwestią płci, a raczej ilości czasu i wysiłku poświęcane­go opiece nad potomstwem. (AK)

Orzeczenie: Panowie, do wózków i pieluch!

Rozpracowa­ne: ludzkie białka

Przedmiot sprawy: Projekt poznania ludzkiego genomu zakończony kilka lat temu przyniósł mnóstwo informacji o tym, co znajduje się w naszym DNA. Geny wpływają na wiele cech naszego organizmu i dzieje się tak dlatego, że niosą one instrukcję do tworzenia białek – głównych cegiełek, z których jesteśmy zbudowani. Międzynaro­dowa grupa badaczy poszła krok dalej i stworzyła wstępny katalog białek znajdujący­ch się w organizmie człowieka – tzw. ludzki proteom. Zidentyfik­owano białka z 30 różnych ludzkich tkanek i okazało się, że są one kodowane przez ponad 17 tys. genów, co stanowi 84 proc. wszystkich genów uważanych jako te kodujące białka. Co ciekawe, odkryto też prawie 200 białek powstałych z genów, z których istnienia nie zdawano sobie wcześniej sprawy. (KR)

Orzeczenie: Nadal pozostaje jeszcze wiele do odkrycia i nasz genom jest bardziej złożony niż sądziliśmy dotychczas.

nauka@angora.com.pl

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland