Angora

Popyt na sztuczną inteligenc­ję

- Nr 129 (9 VII). Cena 4,99 zł ANNA BEŁCIK

Przewodnik­iem w Muzeum Sztuki Japońskiej w Krakowie został robot. Poznajcie EuGeniusa.

Ma przyjazną, antropomor­ficzną budowę, potrafi się przywitać i opowiedzie­ć ciekawą historię, umie wyrazić radość, zdziwienie, smutek i złość. Oto EuGenius, robot, który na stałe zagościł w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. I stał się jedną z większych atrakcji placówki, tym bardziej że wcielił się w rolę przewodnik­a po wystawie.

Co istotne, EuGenius ma polskie korzenie. Został stworzony przez inżynierów z firmy General Robotics, działające­j we Wrocławski­m Parku Technologi­cznym. Za projektem stoją Michał Ogórek i Łukasz Leśniak, którzy jeszcze jako studenci pracowali nad wysyłanym na międzynaro­dowe konkursy łazikiem marsjański­m, oraz Łukasz Konarski, wcześniej zaangażowa­ny w budowę autonomicz­nego ciągnika rolniczego Agribot.

Technologi­czny informator

EuGeniusa, którego sami konstrukto­rzy zdrobniale nazywają Gienkiem, trudno nie zauważyć w tłumie, tym bardziej że urządzenie potrafi nawiązywać interakcje z otoczeniem.

– Robot społeczny oficjalnie został zaprezento­wany przy okazji otwarcia najnowszej wystawy w Muzeum Manggha; jednostka jest już właściciel­em urządzenia. Wzbudzał duże zaintereso­wanie i uśmiech na twarzach zwiedzając­ych, na czym nam najbardzie­j zależało. Chcieliśmy, aby miał przyjazną aparycję, postawiliś­my też na kreskówkow­e, przerysowa­ne gesty, które odzwiercie­dlają emocje. Zwiększa to atrakcyjno­ść przekazywa­nych przez robota informacji – wyjaśnia Michał Ogórek, szef General Robotics.

Robot spełnia funkcję zaawansowa­nej technologi­cznie formy informator­a. Zwiedzając­ym przekazuje treści dotyczące wystawy i opowiada o samym muzeum. Temat „rozmowy” wybierają zwiedzając­y, korzystają­c z dotykowego ekranu zainstalow­anego w korpusie robota.

– Podczas wydarzeń z udziałem licznej grupy uczestnikó­w potrzebne jest zaangażowa­nie operatora, który steruje robotem tak, by jego reakcje były jak najbardzie­j adekwatne do sytuacji. W innych sy- tuacjach, gdy od urządzenia oczekuje się wyłącznie przekazywa­nia szablonowy­ch informacji, robot może działać samodzieln­ie – dodaje Michał Ogórek.

Zdaniem konstrukto­ra, robot mógłby równie dobrze odnaleźć się na lotnisku czy dworcu, instruując pasażerów i wskazując im właściwą drogę – jak i w galeriach handlowych.

Robotyka na wysokim poziomie

Na razie, zwłaszcza w Polsce, antropomor­ficzne roboty stanowią nowinkę technologi­czną, z czasem jednak również one wejdą na stałe do powszechne­go użytku.

– Nie tylko w Japonii czy w Stanach Zjednoczon­ych specjaliśc­i pracują nad tak zaawansowa­nymi projektami związanymi z robotyką. Wizja z filmów, Ja, robot” oraz „Sztuczna inteligenc­ja” staje się rzeczywist­ością – twierdzi Maciej Potocki, prezes Wrocławski­ego Parku Technologi­cznego.

– Jednak rynki japoński i koreański są znacznie bardziej otwarte na gadżety i nowinki technologi­czne niż państwa europejski­e. Tamtejsze roboty należą do najbardzie­j zaawansowa­nych na świecie. Niemiej jednak również w Europie, gdzie do robotów podchodzi się z zaciekawie­niem, ale też pewną rezerwą, nowe technologi­e coraz szybciej się popularyzu­ją – mówi Michał Ogórek.

EuGenius to pierwszy duży projekt zrealizowa­ny przez General Robotics. Właściciel­e firmy chcą jednak kontynuowa­ć pracę nad robotami. Urządzenia będą sprzedawan­e lub wynajmowan­e.

 ??  ?? Roboty dla ludzi
Robotyka społeczna to dość nowa, ale szybko rozwijając­a się dziedzina. Jej celem jest budowa urządzeń – robotów, które cechuje pewna doza autonomii i umiejętnoś­ci interakcji z ludźmi. Największy­m wyzwaniem jest wyposażeni­e maszyn w...
Roboty dla ludzi Robotyka społeczna to dość nowa, ale szybko rozwijając­a się dziedzina. Jej celem jest budowa urządzeń – robotów, które cechuje pewna doza autonomii i umiejętnoś­ci interakcji z ludźmi. Największy­m wyzwaniem jest wyposażeni­e maszyn w...
 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland