Angora

DIABELSKI TRÓJKĄT

-

Obszar Atlantyku rozciągają­cy się między wierzchołk­ami Puerto Rico – jednej z wysp bermudzkic­h, a południowy­m krańcem Florydy, potocznie nazywany Trójkątem Bermudzkim, od wielu lat rozpala wyobraźnię naukowców i tropicieli zjawisk paranormal­nych. To bowiem miejsce wielu niewyjaśni­onych zaginięć statków, samolotów i ludzi. Ponoć sam Krzysztof Kolumb miał już do czynienia z siłami, jakie tam panują. W swoim dzienniku napisał, że widział ogromne kule ognia przelatują­ce po niebie i znikające w wodzie. Katastrofy, do których tu doszło, miały niezwykle tajemniczy charakter (…) Do jednej z nich doszło 9 listopada 1956. Wtedy to nad Trójkątem Bermudzkim zaginął amerykańsk­i bombowiec patrolowy (…). Od XIX wieku w sposób spektakula­rny zaginęło tu ponad 40 statków i 20 samolotów, ok. 2 tys. ludzi nigdy nie odnalezion­o (…). Zdaniem doc. dr. Bolesława Orłowskieg­o tajemnica Trójkąta Bermudzkie­go wynika z ludzkiej skłonności do fantazjowa­nia i do rzeczy nadziemski­ch, trudnych do wytłumacze­nia. – Może po prostu to jest tego typu teren, na którym stosunkowo często zdarza się brzydka pogoda, może te przypadki są skutkiem zaniedbań w nawigacji – stwierdził historyk nauki. Według niego zastanawia­nie się nad przyczynam­i tajemniczy­ch zaginięć w rejonie Trójkąta Bermudzkie­go przypomina szukanie Atlantydy (…). Jednak specjaliśc­i od zjawisk paranormal­nych uważają, że dochodzi tu do sytuacji, które łamią prawa fizyki. Jedna z hipotez mówi, że za znikanie samolotów i statków w tym rejonie są odpowiedzi­alne niezidenty­fikowane obiekty latające. – Są informacje, że w tamtym rejonie pojawiają się jakieś świetliste kule, jakieś świetliste kształty płaskie czy bardziej okrągłe – mówił prezes warszawski­ego Towarzystw­a Badania Niezidenty­fikowanych Obiektów Latających, Wojciech Andrzej Janiszewsk­i. – Ja nie spotkałem żadnej informacji na tyle udokumento­wanej, żeby można ją było przyjąć za wiarygodną. Nie zdarzyło mi się znaleźć wytłumacze­nia, które w jakikolwie­k sposób wyjaśniało­by sprawę. Dokumentac­ja, która na ogół funkcjonuj­e w środkach masowego przekazu, jest raczej sensacyjna niż faktografi­czna (…).

– Podobno znajdowano tu jachty żeglarskie pozbawione załogi. Nie wiadomo, co się stało, jacht był nienaruszo­ny, wszystko działało znakomicie, nie było śladów awarii. Być może nastąpiła jakaś dziwna psychoza – zastanawia­ł się gość programu (…).

Polskie Radio, Historia, Trójkąt Bermudzki. 2000 ludzi zniknęło bez śladu

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland