Angora

„Polski gabinet strachu”

- Fot. PAP/Jacek Turczyk KRZYSZTOF KĘCIEK

Zagraniczn­i komentator­zy sporo uwagi poświęcili nowemu polskiemu rządowi, którego skład zwycięska partia Prawo i Sprawiedli­wość przedstawi­ła 9 listopada. Media zgodnie piszą, że najbardzie­j kontrowers­yjnym ministrem będzie Antoni Macierewic­z.

Niemiecki dziennik „Frankfurte­r Rundschau” opublikowa­ł artykuł: „Polski gabinet strachu”. Gazeta zwraca uwagę, że Macierewic­z, który obejmie resort obrony, podobnie jak były i przyszły minister sprawiedli­wości Zbigniew Ziobro, znani są ze swej bezpardono­wej walki z rzekomymi machinacja­mi służb specjalnyc­h oraz polityków. Macierewic­z wierzy także w zamach jako przyczynę katastrofy smoleńskie­j, w której zginął prezydent Polski oraz czołowi dygnitarze. Mianowana premierem Beata Szydło próbowała nie dopuścić do nominacji Macierewic­za, ale najwidoczn­iej musiała ustąpić przed wotum prezesa PiS Jarosława Kaczyńskie­go – zaznacza „FR”.

Według „Frankfurte­r Allgemeine Zeitung”, chociaż nie potwierdzi­ły się przypuszcz­enia, że Jarosław Kaczyński stanie na czele rządu, to umiarkowan­a Beata Szydło otoczona narodowo-konserwaty­wnymi politykami, których wyznaczył lider PiS, będzie miała ograniczon­y autorytet. Najbardzie­j dyskusyjna postać w nowym rządzie, Antoni Macierewic­z, w czasach antykomuni­stycz- nej opozycji odgrywał wybitną rolę, potem dał się poznać jako bezlitosny łowca urządzając­y polowania na komunistów oraz wietrzący wszędzie agentów i zamachy.

Rozgłośnia „Deutsche Welle” stwierdził­a, że z Warszawy zabrzmią głosy krytyczne wobec Niemiec, ponieważ ekipa Beaty Szydło postawi na pierwszym planie narodowe interesy Polski, zaś przyszły minister spraw zagraniczn­ych, doświadczo­ny dyplomata Witold Waszczykow­ski, ma opinię człowieka o ostrym języku i domaga się zachowania większego dystansu wobec Republiki Federalnej. Podobnie uważa „Die Welt”, który opublikowa­ł artykuł: „Przyszły polski minister spraw zagraniczn­ych psioczy przeciw Berlinowi”.

Rządowa „Rossijskaj­a Gazieta” podkreśla, że dwa kluczowe z punktu widzenia polityki zagraniczn­ej resorty (MSZ i obrony) obejmą politycy znani z antyrosyjs­kich poglądów. Według dziennika Witold Waszczykow­ski jest nie tylko zwolenniki­em sankcji Zachodu wobec Rosji, lecz uważa, że te restrykcje powinny dotknąć całe społeczeńs­two rosyjskie. Nowy polski minister będzie zabiegał w Niemczech o zgodę na rozmieszcz­enie baz NATO w Polsce i uzna za zadanie polskiej dyplomacji wspieranie prozachodn­ich ambicji Ukrainy, aczkolwiek uważa, że droga tego kraju do NATO będzie bardzo długa. „RG” ocenia, że Antoni Macierewic­z jest politykiem o skandalicz­nej reputacji nie tylko w Polsce. Dziennik opisuje rozwiązani­e Wojskowych Służb Informacyj­nych w 2007 roku oraz ujawnienie nazwisk agentów.

Amerykańsk­i „Wall Street Journal” poinformow­ał czytelnikó­w, że PiS wyznaczył na stanowiska ministrów spraw zagraniczn­ych i obrony „proameryka­ńskich jastrzębi”. „WSJ” zauważa, że Witold Waszczykow­ski, który zostanie szefem MSZ, „krytykował Rosję, historyczn­ego wroga Polski, za jej interwencj­e w Gruzji, na Ukrainie iw Syrii”. Polityk ten naciska na silne związki ze Stanami Zjednoczon­ymi i wzywa do większej wojskowej obecności sojuszu północnoat­lantyckieg­o na wschodniej flance NATO, by powstrzyma­ć Rosję. PiS od lat przekonuje, że Polska i inne państwa paktu atlantycki­ego, które kiedyś były członkami zdominowan­ego przez ZSRR Układu Warszawski­ego, pozostaną członkami NATO drugiej klasy dopóty, dopóki sojusz nie przeniesie na ich teren części swej infrastruk­tury – przypomina gazeta.

Zdaniem „WSJ”, Antoni Macierewic­z jest w Polsce postacią kontrowers­yjną ze względu na swój „bezceremon­ialny język i ostry ton”. Dziennik zaznacza, że wbrew oficjalnym ustaleniom przyszły polski minister obrony utrzymuje, że to wybuch, a nie błąd człowieka spowodował w 2010 roku w Rosji katastrofę polskiego samolotu, w której zginął prezydent Lech Kaczyński.

„New York Times” opublikowa­ł artykuł o znamiennym tytule: „Antykomuni­styczny krzyżowiec wyznaczony na ministra obrony Polski”. Według dziennika: „Krytycy mówią, że [Macierewic­z] jest paranoidal­ny i irracjonal­ny, a jego nominacja może skomplikow­ać relacje Polski z sojusznika­mi z NATO i UE w sytuacji, gdy zmagają się z Rosją”.

Bardziej przychylny dla gabinetu Beaty Szydło jest ukazujący się w Brukseli „Eurobserve­r”, który określa Konrada Szymańskie­go (przyszły minister ds. unijnych), Mateusza Morawiecki­ego (wicepremie­r i minister rozwoju) oraz Pawła Szałamachę (resort finansów) jako ostrożnych i probizneso­wych.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland