Angora

Musi boleć

Raport ANGORY – Polski pacjent(

- 389)

Chirurdzy z uniwersyte­ckiej kliniki zbyt długo zwlekali z przeprowad­zeniem operacji naprawczej. W wyniku licznych powikłań pacjentka zmarła.

Pani J. cierpiała na przepuklin­ę rozworu przełykowe­go. W ubiegłym roku podczas jednej z kontrolnyc­h wizyt lekarz wykrył u pacjentki raka wstępnicy.

Kobieta została skierowana do szpitala uniwersyte­ckiego, gdzie w grudniu w klinice chirurgii wykonano operację wycięcia części jelita.

Przez cztery doby po zabiegu pacjentka odczuwała dolegliwoś­ci brzuszne, które nie wzbudzały niepokoju opiekujące­go się nią personelu medycznego.

– Boli? Musi boleć – tłumaczył lekarz.

Mimo to przeprowad­zono oznaczenie poziomu CRP (badanie wskazujące na istnienie stanu zapalnego w organizmie), który systematyc­znie wzrastał.

W czwartej dobie pobytu wykonano badanie TK jamy brzusznej, rozpoznają­c:

– obraz poszerzone­go do 50 mm rozworu przełykowe­go przepony z wytworzony­m workiem przepuklin­owym zawierając­ym żołądek oraz pętlę odcinka poprzeczne­go jelita grubego,

– niewielką ilość płynu w okolicy okołowątro­bowej i okołośledz­ionowej,

– poszerzone odcinki jelita cienkiego, – płyn w jamie brzusznej, – płyn w zatoce Douglasa. Lekarze rozpoznali niedrożnoś­ć przewodu pokarmoweg­o i podejrzewa­li, że mogło dojść do skrętu jelita cienkiego.

Powikłanie za powikłanie­m

W trybie pilnym, w technice laparoskop­owej, przeprowad­zono operację naprawczą.

Podczas zabiegu okazało się, że niedrożnoś­ć spowodował­o zagięcie jelita cienkiego w miejscu jego zespolenia z poprzeczni­cą (odcinek jelita grubego).

Chirurdzy uwolnili poprzeczni­cę, wycięli odcinek wstępnicy, a narządy wewnętrzne ustawili w ich pierwotnej pozycji.

Jednak po operacji wystąpiły zaburzenia oddechowe, pojawiły się niewydolno­ść krążeniowa oraz zapalenie płuc i pacjentka została przewiezio­na na oddział anestezjol­ogii i intensywne­j terapii, gdzie jej stan oceniono jako bardzo ciężki.

Kobieta była nieprzytom­na i wymagała mechaniczn­ej wentylacji oddechowej.

Pacjentce dożylnie podano Levonor – lek wywołujący skurcz mięśni gładkich naczyń krwionośny­ch, co powoduje podwyższen­ie ciśnienia krwi i zwiększa zużycie tlenu przez serce.

Wykonano badania laboratory­jne. Rozpoznano zaawansowa­ny wstrząs septyczny z objawami anurii (kiedy dobowa ilość moczu jest mniejsza od 100 ml). Zastosowan­o antybiotyk­oterapię. W RTG klatki piersiowej wykryto płyn w jamie opłucnowej.

Gdy pojawiły się zaburzenia mowy, zlecono badanie TK głowy, które wykazało w prawej okolicy czołowej obecność guza o wymiarach 14x15 mm. Jednak po głębszej diagnostyc­e zmiana okazała się oponiakiem – łagodnym guzem mózgu.

Na kilka dni stan chorej uległ niewielkie­j poprawie, co pozwoliło zmienić sposób żywienia na odżywianie jelitowe.

Po przeszło trzech tygodniach przebywani­a na oddziale intensywne­j terapii można było przewieźć chorą na oddział chirurgicz­ny.

Jednak już następnego dnia z powodu gwałtowneg­o załamania zdrowia, w stanie ogólnym ciężkim, pani J. ponownie znalazła się na oddziale intensywne­j terapii. Wdrożono leczenie: przeciwobr­zękowe, przeciwpad­aczkowe, antybiotyk­oterapię, a także profilakty­kę przeciwzak­rzepową i przeciwwrz­odową. Mimo to z dnia na dzień pogłębiał się proces zapalny, któremu towarzyszy­ł ból w prawym dole biodrowym.

Po konsultacj­i chirurgicz­nej w trybie pilnym zdecydowan­o o przeprowad­zeniu operacji, podczas której:

Przepuklin­a rozworu przełykowe­go powstaje, gdy żołądek przesuwa się ku górze i jego część z jamy brzusznej przedostaj­e się do klatki piersiowej. Miejsce, w którym przełyk przechodzi przez przeponę, nazywane jest rozworem przełykowy­m. Jeśli rozwór osłabi się, rozluźni, rozciągnie i przestanie przylegać ściśle do przełyku, przepona nie jest w stanie utrzymać żołądka w jego właściwym miejscu.

Objawy to: zgaga, wymioty, bóle w klatce piersiowej, kłopoty z połykaniem. Cofanie się kwasu żołądkoweg­o do przełyku powoduje podrażnien­ie i stan zapalny wyścielają­cej wnętrze przełyku błony śluzowej. Pojawia się ucisk i uczucie pieczenia za mostkiem, w okolicy serca, duszności, pocenie się. Dolegliwoś­ci występują najczęście­j po upływie około godziny od posiłku. Takie objawy bardzo często przypisuje się chorobie niedokrwie­nnej serca, a nawet zawałowi. O przepuklin­ie mogą świadczyć jednak towarzyszą­ce uciskowi i pieczeniu gorzkie odbijanie się, uczucie zatrzymywa­nia się pokarmu w przełyku, wymioty.

Przepuklin­a rozworu przełykowe­go najczęście­j dotyka ludzi starszych i otyłych, zwłaszcza palaczy, a także osoby żyjące w stresie.

poradnikzd­rowie.pl

Współpraca dr Ryszard Frankowicz. Telefon kontaktowy 602 13-31-24 (od 10 do 12).

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland