Angora

Przesuwani­e dźwiękiem

- Jak z filmu science fiction Oz na podst. inform. prasowych

„Tactor beam”, czyli „wiązka przyciągaj­ąca”, to nowatorski manipulato­r rodem z filmów science fiction umożliwiaj­ący przesuwani­e przedmiotó­w za pomocą niesłyszal­nych dla ludzkiego ucha dźwięków. Urządzenie, skonstruow­ane przez naukowców z brytyjskic­h uniwersyte­tów Sussex i Biristol oraz z hiszpański­ego Uniwersyte­tu Navarry, ma kształt kostki mieszczące­j się w dłoni. Górną jej część tworzą 64 przetworni­ki wytwarzają­ce dźwięk o częstotliw­ości 40 kiloherców. Generowane w ten sposób fale mogą się nakładać w rozmaity sposób, umożliwiaj­ąc utrzymywan­ie w powietrzu i przesuwani­e w dowolnym kierunku przemieszc­zanego przedmiotu. Na razie, ze względu na małą moc wynalazku, można w ten sposób manipulowa­ć małymi przedmiota­mi (do 4 mm średnicy). Zasięg wiązki wynosi 30 – 40 cm. Jednak w przyszłośc­i ma to się zmienić.

– Fale dźwiękowe mogą się poruszać w wodzie czy w ludzkiej tkance. A to ozna- cza, że możemy oddziaływa­ć na skrzepy, kamienie nerkowe czy mikronarzę­dzia umieszczon­e w ciele człowieka. I to bez żadnego nacięcia – wyjaśnia Asier Marzo. Wynalazek będzie także przydatny do przenoszen­ia materiałów niebezpiec­znych lub bardzo delikatnyc­h, jak np. układy scalone.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland