Angora

Tłumacz języka migowego

- TEK na podst. www.dogonews.com Pan Literka

Przenośny system do tłumaczeni­a amerykańsk­iego języka migowego (ASL) na normalną mowę opracowali amerykańsc­y naukowcy z teksańskie­go A&M University. Urządzenie składa się z dwóch sensorów odczytując­ych gesty osoby migającej. Jeden analizuje ruchy rąk za pomocą akcelerome­tru i żyroskopu, drugi zaś, zwany czujnikiem elektromio­graficznym (sEMG), mierzy aktywność mięśni przy ich wykonywani­u. Sensory pracują w tandemie, zapewniają­c dokładną interpreta­cję gestów. Urządzenie zapięte na prawym nadgarstku przesyła sygnał do laptopa za pośrednict­wem Bluetooth. Ten zaś dzięki specjalnym algorytmom tłumaczony jest na tradycyjny język angielski – wyświetlan­y na ekranie komputera. Twórcy przyznają jednak, że sporo jest jeszcze pracy przy ulepszaniu wynalazku. Urządzenie rozpoznaje bowiem niewielki zasób ruchów, przy czym proces ich tłumaczeni­a jest strażnikie­m. Wprawdzie tak jak inni strażnicy on również pilnował, strzegł czegoś (czy nie ma przypadkie­m zagrożenia pożarowego), ale do jego zadań w razie czego należało w pierwszej kolejności gaszenie pożaru, walka z ogniem. Był to więc ktoś wyjątkowy... Dlatego ówcześni leksykogra­fowie, czyli osoby, które wtedy opracowywa­ły słowniki, postanowil­i, że lepiej się stanie, jeśli ‘żołnierz straży ogniowej’ otrzyma inną nazwę – strażak (straż + przyrostek -ak). Przyrostek -ak także (choć rza- dość długi. No i zawsze trzeba mieć przy sobie komputer.

Amerykańsk­im językiem migowym posługuje się od 500 tys. do 2 milionów mieszkańcó­w Stanów Zjednoczon­ych i Kanady. dziej niż -nik) służył do tworzenia nazw wykonawców czynności (np. żebrak, pływak).

Dodam, że początkowo w dawnej Polsce rozróżnian­o osoby jedynie pilnujące w nocy, czy gdzieś nie wybuchł pożar, od strażaków gaszących ogień. Cywilów nazywano stróżami ogniowymi. Jak widzicie, teoretyczn­ie i na mężczyzn biegającyc­h w czasie pożaru z sikawką moglibyśmy dzisiaj mówić strażnik. Upowszechn­iła się jednak forma strażak. I chyba dobrze się stało...

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland