Angora

Religia nie uczy tolerancji

- A.P. na podst. inform. prasowych

Dzieci wychowywan­e w religijnyc­h rodzinach bardziej krytykują innych ludzi, są mniej tolerancyj­ne i niechętnie dzielą się z innymi. Dotyczy to ludzi różnych wyznań – zarówno chrześcija­n, jak i muzułmanów – donosi międzynaro­dowy zespół naukowców. „84 proc. ludzi na świecie identyfiku­je się z jakąś religią. Powszechną opinią jest, że religia kształtuje moralność wiernych. W rzeczywist­ości związek między religijnoś­cią a moralności­ą jest dyskusyjny” – czytamy w „Current Biology”. Uczeni przeprowad­zili badanie na grupie 1170 dzieci z sześciu państw – Kanady, USA, Chin, Turcji, Jordanii i RPA. Niezależni­e od miejsca zamieszkan­ia religijni rodzice deklarowal­i, że ich pociechy wykazują się zdecydowan­ie większą od innych empatią i poczuciem sprawiedli­wości. Okazywało się jednak to nieprawdą. Niereligij­ne dzieci zdecydowan­ie chętniej dzieliły się z innymi i chętniej niosły pomoc potrzebują­cym.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland