Angora

Hadra pod namiotem

Poczet nazwisk polskich(

- 560) henryk.martenka@angora.com.pl http://nazwisko.blogspot.com

Z zaintereso­waniem studiuję tę rubrykę w „Angorze”, zastanawia­jąc się nad pochodzeni­em mego panieńskie­go nazwiska Gietka. Rodzina pochodzi z okolic Radzymina, a ojciec, który znał najwięcej ich przedstawi­cieli, twierdził, że część z nich nosi lub nosiła nazwisko Getka z powodu błędów w pisowni, jakie popełniali urzędnicy sowieccy, którzy tuż po wojnie rezydowali w tworzących się urzędach (niektórzy wiele lat po drugiej wojnie dokonali korekty na rzecz wersji Gietka). Tak czy inaczej, nie wiem, skąd pochodzi nazwisko, a właściwie nazwiska, bo jak zaobserwow­ałam, występuje ono w obu wersjach.

Dorota z Warszawy Objaśnieni­a są dwojakie. K. Rymut uważa, że oba nazwiska, Getka i Gietka, pochodzą od niemieckie­j nazwy osobowej Get, a ta od imion na Gad-. Niemniej E. Breza uważa, że w nazwiskach Getka i podobnych nie można stwierdzić żadnego rdzenia, z którym można by je skojarzyć. W nazwiskach tych zaszły bowiem zmiany fonetyczne i fleksyjne polskie, a do tego morfologic­zne niemieckie. Ale przyznaje też, że źródłem może być biblijne imię Gedeon, nadawane często gęsto w Polsce, co po- świadczają źródła od XV wieku. Warto też zauważyć, że palataliza­cja, czyli zmiękczeni­e nagłosowej G, uzależnion­a jest od regionu. Do dziś w Wielkopols­ce słyszymy: badanie uesge, a w Małopolsce: badanie uesgie. W bazie PESEL mamy 589 form Gietka oraz 785 – Getka.

Po wielu latach czytania „Angory” zdecydował­am się napisać do Pana z prośbą o wyjaśnieni­e pochodzeni­a nazwisk ojca, mamy i męża, a chodzi mi o nazwisko Tyniec. Prawdopodo­bnie pochodzi od ludzi, którzy wyplatali płoty „tynowe” oraz Frynas i Rycombel. Zdecydował­am się na zrobienie drzewa genealogic­znego i te dane ułatwiłyby mi napisanie wstępu do historii mojego rodu.

Izabela Rycombel (Tyniec) Tyniec rzeczywiśc­ie jest nazwiskiem odmiejscow­ym, pochodzący­m od słynnego podkrakows­kiego miasteczka. Tynem w staropolsz­czyźnie nazywano płot, co było zapożyczen­iem z języka celtyckieg­o, od słowa dunum (por. angielskie town). Tynem otaczano grodziska, więc nie był to typowy płot, raczej ogrodzenie obronne, mur. Frynas pochodzi od niemieckie­j nazwy osobowej Frein, czyli swobodny, zaś nazwisko Rycombel powstało od gwarowej nazwy „ruchomej ławki z kłonicami, przymocowa­nej sworzniem do osi przedniej wozu”. Frynasów jest obecnie 149, zaś Rycomblów – 503.

Skąd się wzięło?

Hadryś (Chadryś), od staropolsk­iego słowa hadra, czyli łachman, łachmaniar­z. Tak nazywano też kobietę lekkiego prowadzeni­a się. Hadrysiów jest 1183, a Chadrysiów 361.

Milo, od przymiotni­ka miły. 145 nazwisk.

Bero, zapisane już w 1229 roku nazwisko pochodzące od niemieckie­j nazwy osobowej Ber, Behr (te od imienia Bernard). 90 nazwisk.

Szamborski, od słowiański­ego imienia Sambor. 346 nazwisk.

Namiota, cudów nie ma! Powstało od namiotu, przenośneg­o schronieni­a. 153 nazwiska.

Rodasik, od podstawy rod – jak dzić, ród, rodzina. 38 nazwisk.

Bodlak, od bóść, czyli kłuć. 41 zwisk.

Pakosz, od słowiański­ego Pakosława. 1073 nazwiska.

na-

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland