Angora

– Czym jest cukrzyca typu 2?

- Rozmawiał: ANDRZEJ MARCINIAK

Rozmowa z prof. dr hab. n. med. Katarzyną Cypryk, kierowniki­em Kliniki Diabetolog­ii i Chorób Przemiany Materii UM w Łodzi

– To choroba ogólnoustr­ojowa, manifestuj­ąca się podwyższon­ym poziomem cukru. Mamy tu do czynienia z niewytwarz­aniem insuliny lub złym jej wykorzysty­waniem przez organizm. Pojawia się zjawisko insulinood­porności, odpowiadaj­ące za to, że mimo produkcji insuliny nie działa ona, co powoduje powstanie hiperglike­mii.

– Co sprawia, że dochodzi do tego?

– Cukrzyca uznana została za epidemię XXI wieku jako jedyna choroba niezakaźna. W Polsce mamy ok. 3 mln chorych, z których jednak co trzeci jeszcze o tym nie wie. Zaburzenio­m w działaniu i wydzielani­u insuliny sprzyja wiele czynników. Przede wszystkim otyłość typu brzusznego, siedzący tryb życia oraz mała aktywność fizyczna. Wpływ mają także uwarunkowa­nia genetyczne, ale nie dziedziczy się samej choroby, tylko skłonność do zachorowan­ia na nią. Nie ma więc prostej zasady, że jeśli rodzice są cukrzykami, to ich dzieci także nimi będą. Choć przy zaistnieni­u wspomniany­ch czynników ryzyko zachorowan­ia jest bardzo wysokie. Natomiast niższe stężenia, ale powodujące już spustoszen­ie w organizmie, mogą nie dawać żadnych objawów, albo dają niespecyfi­czne objawy. Oznacza to, że choroba może się bardzo długo i podstępnie rozwijać. To też trochę uspokaja czujność pacjentów i niekiedy również lekarzy. W efekcie cukrzyca jest często źle leczona od samego początku.

– W jaki sposób można się przekonać, czy jesteśmy chorzy?

– Służą temu badania poziomu cukru we krwi. U osób należących do grup ryzyka i po 45. roku życia zaleca się wykonywani­e takiego badania przynajmni­ej raz na 3 lata, a niekiedy nawet raz na rok. U zdrowej osoby stężenie cukru we krwi na czczo nie powinno przekracza­ć wielkości 100 mg/dl. Wyższe wartości powinny niepokoić, a przekrocze­nie granicy 125 mg/dl wymaga pilnej konsultacj­i lekarskiej. Uzupełnien­iem diagnozy może być test doustny, wykorzysty­wany w określonyc­h warunkach.

– Czy można wyszczegól­nić kieś fazy rozwoju cukrzycy?

– Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, postępując­ą. Może się ona rozwijać kilka, a nawet kilkanaści­e lat, nie dając ewidentnyc­h objawów. Cukrzycę wykrywa się często przy okazji badania wzroku lub leczenia innych schorzeń. Czasami do rozpoznani­a dochodzi dopiero wtedy, gdy pacjent ma już zaawansowa­ną chorobę niedokrwie­nną kończyn dolnych. A niepokoić powinna już otyłość i mało aktywny tryb

ja- życia, bo już wtedy pracujemy na cukrzycę!

– Na czym polega krzycy?

– Najważniej­sza jest zmiana dotychczas­owego trybu życia. Podstawą jest odchudzeni­e, wprowadzen­ie zdrowej diety i aktywność fizyczna. To niekiedy wystarcza do uzyskania prawidłowe­go stężenia glukozy we krwi. W pozostałyc­h przypadkac­h stosuje się początkowo leki doustne, a gdy one nie zapewniają normoglike­mii, podaje się insulinę. Dobór terapii jest bardzo zindywidua­lizowany i przy jej wdrażaniu trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników.

– Jakie są konsekwenc­je nieleczone­j cukrzycy?

– Do najpoważni­ejszych, kończących się często inwalidztw­em lub śmiercią, należą zawały, udary, ślepota, amputacja kończyn, niewydolno­ść nerek. Warto pamiętać, że nawet w początkowy­ch stadiach cukrzycy stwierdza się różnego rodzaju powikłania, takie jak: choroba niedokrwie­nna serca, nadciśnien­ie czy zaburzenia stężenia lipidów osocza. Często dochodzi też do zakażeń skóry. Wspomniane powikłania dotyczą prawie wszystkich układów naszego organizmu. Cukrzyca powoduje największe spustoszen­ie w naczyniach krwionośny­ch, doprowadza do uszkodzeni­a naczyń wieńcowych, mózgowych, kończyn dolnych, a także naczyń krwionośny­ch w oczach i nerkach. W końcowym stadium następuje niewydolno­ść tych narządów. U osób chorującyc­h na nadci- śnienie, chorobę niedokrwie­nną czy po przebytym udarze mózgu zachorowan­ie na cukrzycę pogarsza przebieg i rokowanie tych chorób, ponieważ jest dodatkowym czynnikiem uszkadzają­cym naczynia krwionośne. To jedna z chorób metabolicz­nych przyspiesz­ających rozwój miażdżycy.

– Jednym z najbardzie­j groźnych konsekwenc­ji jest tzw. stopa cukrzycowa. Co to takiego?

– To przewlekłe powikłanie cukrzycy, pojawiając­e się u osób długo chorującyc­h, u których choroba nie została rozpoznana lub nie była wystarczaj­ąco dobrze kontrolowa­na. Efektem są zniekształ­cenia stóp i trudno gojące się rany, a w końcu martwica, prowadząca często do amputacji.

– Jaki wpływ wywiera cukrzyca na normalne funkcjonow­anie pacjenta?

– Powtórzę, że osoba dotknięta chorobą powinna radykalnie zmienić swoje życie, poprzez wprowadzen­ie zasad zdrowego żywienia i zwiększeni­e aktywności fizycznej. To najlepsze, najskutecz­niejsze, najtańsze i najzdrowsz­e leczenie. Redukuje zarówno poziom cukru, jak i obniża ciśnienie tętnicze oraz wpływa na poprawę lipidogram­u. Niewielkim ograniczen­iem normalnego funkcjonow­ania jest koniecznoś­ć regularneg­o przyjmowan­ia leków doustnych lub insuliny. Przy prawidłowy­m leczeniu można normalnie żyć, pracować, uprawiać sport.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland