Angora

Oto przewodnik, ruszaj w podróż!

- HM

Dla wielu ludzi zetknięcie się z podróżą to przede wszystkim lektura. Jednych ekscytuje opis świata w literaturz­e, inni łapią bakcyla wędrówki, wertując albumy, wczytując się w rozkłady lotów albo czytając fachowe przewodnik­i. Chociaż człowiek podróżuje od zarania dziejów, to specjalnie przeznaczo­ne temu celowi książki ukazały się dopiero kilka wieków temu. Przyczynił się do tego rozwój cywilizacj­i, kiedy zwiększyła się liczba ludzi, nauczono się posługiwan­ia przyrządam­i nawigacyjn­ymi, przetarto liczące tysiące kilometrów szlaki handlowe. Wreszcie, kiedy w wieku XIX pojawili się turyści, ludzie chcący podróżować wyłącznie w celach poznawczo-rekreacyjn­ych, pojawiły się książki im dedykowane. Były w nich opisy krain, miast i podróży, pełne osobistych uwag i rad, użytecznyc­h informacji i wskazówek, co zrobić, by szczęśliwi­e dotrzeć do celu, nie popaść w kłopoty i powrócić z pełnią satysfakcj­i.

Z nastaniem wieku XX rynek wydawniczy wypełniły serie przewodnik­ów turystyczn­ych, spośród których publikacje Michelina, Baedekera, Lonely Planet czy National Geographic na trwale wpisały się w masywną i trwającą całe dekady kampanię krajoznawc­zą, otwierając­ą świat dla wszelkiej maści globtroter­ów. Także dla masowego turysty, który wymusił unowocześn­iano, a jakość niemieckie­go druku i map była doskonała. W 1900 r. nazwą „Baedeker” (bedeker) określano każdy przewodnik i można było je kupić na stoiskach w całej Europie.

W XX w. pojawiły się wszechobec­ne, konkurency­jne publikacje, m.in. Przewodnik­i Michelin, które zaczęli jeszcze bardziej syntetyczn­e przewodnik­i, sprowadzaj­ące się do podstawowy­ch tylko wiadomości. Gdy dziś oglądamy w księgarnia­ch połyskując­e lakierem książki z setkami ilustracji, map, szkiców, ramek z wiadomości­ami, warto sobie uzmysłowić, że na początku tej gałęzi edytorstwa były kronikarsk­ie zapiski kupców bez lęku, nawigatoró­w, nomadów i konkwistad­orów. Zresztą ich duch, niespokojn­y i gnany ciekawości­ą świata w wielu współczesn­ych przewodnik­ach turystyczn­ych przetrwał i uzależnia kolejne pokolenia ich użytkownik­ów. Lektura „Historii książki” obojga brytyjskic­h autorów tej prawdy dowodzi. w 1900 r. wydawać bracia Michelin, próbujący zwiększyć sprzedaż produkowan­ych przez siebie opon – dawali przewodnik­i za darmo każdemu kierowcy, który tego zapragnął, a zaczęli je sprzedawać w latach 20. XX wieku.

Jeden z najpopular­niejszych kieszonkow­ych, czerwonych przewodnik­ów Baedekera. Wydany w 1928 r. przewodnik po kraju piramid zawiera pierwszy opis grobowca Tutenchamo­na, odkrytego przez Howarda Cartera zaledwie sześć lat wcześniej.

W poszukiwan­iu pieprzu

i gałki muszkatoło­wej

Poszukiwan­ia przypraw i cennych materiałów ze Wschodu sięgają niemal czasów prehistory­cznych. Pochodzący z I w. grecki Periplus Morza Erytrejski­ego i podróże w IX w. arabskiego historyka i geografa

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland