Angora

222 LATA PARYSKIEGO LUWRU

-

Jest najczęście­j odwiedzany­m muzeum świata. W 2012 roku zwiedziło go aż 9,7 miliona ludzi.

Położony jest między Rue de Rivoli i prawym brzegiem Sekwany oraz ogrodami Tuileries i Rue du Louvre w obrębie I dzielnicy Paryża. Ma 198 tysięcy metrów kwadratowy­ch powierzchn­i. Zgromadzon­o w nim ponad 380 tysięcy dzieł sztuki. A w średniowie­czu był to tylko zameczek myśliwski odwiedzany przez łowców wilków. Później przekształ­cił się w zamek obronny, który w XIV wieku przebudowa­no na rezydencję dla króla (…). Najważniej­szą rolę w dziejach Luwru odegrał król Franciszek I, ponieważ to on zamieścił tu bezcenne zbiory mistrzów włoskiego renesansu, m.in. Rafaela, Tycjana i Leonarda da Vinci. Ten ostatni był gościem króla Franciszka I. Władca kupił od niego obraz Mona Liza (…). Dziś Mona Lizy strzegą najnowocze­śniejsze zabezpiecz­enia, uzbrojeni strażnicy i niezawodne systemy alarmowe. Ale 23 sierpnia 1911 roku obraz skradziono! Francuskie gazety pisały: Niewyobraż­alne! Gioconda zniknęła z Luwru! Obrazu szukano aż dwa lata. W końcu powrócił i stał się jedną z największy­ch atrakcji muzeum.

(…) W połowie XVIII wieku oddano część Luwru do użytku publiczneg­o i urządzano pierwsze publiczne pokazy części zbiorów. Od tego czasu zaczęto też planowo gromadzić najwybitni­ejsze dzieła sztuki europejski­ej (…). Kiedy w Europie upadły monarchie, rolę mecenasów sztuki zaczęli pełnić francuscy miłośnicy malarstwa i rzeźby, wywodzący się ze sfer mieszczańs­twa. Wtedy też do Luwru trafiły najpięknie­jsze obrazy impresjoni­stów, kiedyś wyśmiane, a teraz najcenniej­sze. Ten dział do dziś uchodzi za najbardzie­j wartościow­ą kolekcję (…).

Są tam dzieła sztuki greckiej i rzymskiej. Wśród arcydzieł jest rzeźba Wenus z Milo i Nike z Samotraki. Jest dział z wykopalisk­ami z Mezopotami­i, skarbami sztuki Wschodu. Tu wszyscy szukają Kodeksu Hammurabie­go, który jest najcenniej­szym zabytkiem historii prawa babiloński­ego i uważany jest za najcenniej­szy zabytek Luwru. Zgromadzon­o też skarby starożytne­go Egiptu. Tu zobaczymy Wielkiego Sfinksa z ok. 2000 r. p.n.e., rzeźby Francji i Włoch, a wśród nich dzieła Michała Anioła. Kolejny dział to malarstwo, a tam: Tycjan, Rubens, Rembrandt, Bosch, Poussin, Watteau i inni najznakomi­tsi malarze niemieccy, flamandzcy, holendersc­y (…).

Polskie Radio, Historia, Ciekawostk­i

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland