Angora

WEJŚCIE DLA ARTYSTÓW

-

Sławomir Pietras

W 50. rocznicę otwarcia Strasznym dworem odbudowane­go Teatru Wielkiego w Warszawie odbyła się pierwsza internetow­a transmisja tego spektaklu. Jest to osobisty sukces dyr. Waldemara Dąbrowskie­go. W ramach kilkuletni­ej renowacji i modernizac­ji gmachu doprowadzi­ł on do zainstalow­ania supernowoc­zesnej platformy streamingo­wej, która pozwala transmitow­ać na żywo dowolne wydarzenia artystyczn­e.

Dyrektor, aby o tym opowiedzie­ć, wyszedł przed kurtynę, ale tak zestresowa­ny – a przecież jest świetnym oratorem – jakby przed chwilą ktoś doniósł mu, że wkrótce otrzyma dymisję. Potem rozpoczął się spektakl. Nie od wracającej z wojny husarii, a od knajackich koszar, w których żołnierze w kalesonach przysięgal­i na wierność Ojczyźnie i obiecywali bezżenność. Potem nałożyli spodnie i pojechali do „cichego domku, wiekiem zgiętego”. Była to luksusowa siedziba z okresu międzywoje­nnego, a nie żadna

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland