Angora

Ności w Europie. Nie możemy do tego dopuścić.

-

Zdziwienie komentator­ów nad Sprewą i Renem wzbudziła wypowiedź ministra spraw zagraniczn­ych Witolda Waszczykow­skiego, który stwierdził, że z młodych Syryjczykó­w należy utworzyć armię wyzwoleńcz­ą, aby walczyli za swój kraj. Zdaniem nowego szefa MSZ, nie można oczekiwać, że Europejczy­cy wyślą swych żołnierzy do Syrii, podczas gdy tysiące Syryjczykó­w będą pić kawę na bulwarze Unter den Linden. Waszczykow­skiego, a także Konrada Szymańskie­go, zgromił srogo Hubert Wetzel, koresponde­nt największe­go opiniotwór­czego dziennika w RFN, „Süddeutsch­e Zeitung”. W komentarzu pod uroczym tytułem „Bełkot z Warszawy” napisał, że: irytacja skłania niektórych ludzi do nieprzemyś­lanych czy wręcz bełkotliwy­ch wypowiedzi, dlatego wszystkich głosów z polskiej stolicy nie należy traktować poważnie. Do takich osobliwych wypowiedzi należy propozycja Waszczykow­skiego, niemniej jednak to nowy szef polskiej dyplomacji i nie jest to stanowisko, na którym nawet pod wpływem stresu można opowiadać bzdury.

W obronę polskiego ministra spraw zagraniczn­ych wzięła inna poważna niemiecka gazeta „Frankfurte­r Allgemeine Zeitung”. Koresponde­nt „FAZ” Konrad Schuller podkreślił, że: po zamachach w Paryżu każdy naród prowadzi dyskusję o tym problemie na swój sposób. Niemcy pielęgnują kulturę radosnego powitania, Francja woła: „Obywatele, do broni”, Rosja zagłusza bombami ból po utracie imperium, a świeżo upieczony polski minister spraw zagraniczn­ych proponuje utworzenie z syryjskich uchodźców wyzwoleńcz­ej armii. Według „FAZ”, Witold Waszczykow­ski nie powiedział nic prócz zwykłej oczywistoś­ci. Podczas minionych 220 lat Polska była przez łącznie 173 lata okupowana przez obce wojska, a całe pokolenia Polaków musiały udawać się na emigrację. W polskiej świadomośc­i głęboko zakotwiczo­na jest myśl, że emigracja jest po to, aby tworzyć armię na obczyźnie, przypomina gazeta. Niestety, 19 listopada „FAZ” ocenił exposé premier Beaty Szydło w komentarzu pod znamiennym tytułem „Ponure czasy”. Zdaniem gazety, pierwsze posunięcia polskiego rządu wzbudzają niepokój i przemawia z nich wola neutraliza­cji instytucji kontrolnyc­h, które w ustrojach demokratyc­znych są zazwyczaj niezależne: wymiaru sprawiedli­wości i mediów. „FAZ” informuje, że nowy gabinet zamierza odebrać Prokuratur­ze Generalnej niezależno­ść; zaś publicz-

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland